• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Prevod obchodného podielu
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Prevod obchodného podielu (zmena spoločníka) - 199€

Najčastejšie vykonávanou zmenou je zmena spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, táto sa vykonáva spolu so zmenou konateľa, a tým prechádza celá spoločnosť na inú osobu.

Od Októbra 2012 nastali významné zmeny týkajúce sa prevodov obchodných podielov.

Zákon rozlišuje dve možnosti prevodu obchodného podielu menšinový prevod a väčšinový prevod obchodného podielu.

Podľa toho je potrebné dokladať pri 50% a väčšinovom prevode obchodného podielu súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu od aktuálneho spoločníka - prevodcu ako aj od nového spoločníka - nadobúdateľa obchodného podielu.

V prípade, že sa jedná o menšinový obchodný podiel, namiesto súhlasu je potrebné dokladať čestné vyhlásenie spoločníka - prevodcu a nadobúdateľa, že nemajú povinnosť predkladať súhlas správcu dane, nakoľko sa jedná o menšinový prevod obchodného podielu – toto pripravuje naša spoločnosť.

Rovnako sa rozlišuje aj kedy nadobúda prevod obchodného podielu účinnosť a to pri väčšinovom prevode obchodného podielu je až zápisom zmeny v obchodnom registri. To znamená, že pri menšinovom prevode obchodného podielu sa majiteľom – spoločníkom spoločnosti stávate okamžite dňom podpisu, overenia a doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu do spoločnosti, ale pri väčšinovom prevode sa majiteľom – spoločníkom stávate až vás zapíšu do obchodného registra.

Pre vykonanie zmeny prevodu obchodného podielu potrebujeme vedieť údaje o novom spoločníkovi. Ak bude novým spoločníkom zahraničná právnická osoba je potrebné dokladať aj výpis z jej obchodného registra. Ďalej od Vás našich klientov potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu či zakladateľskú listinu odtiaľ dostaneme všetky potrebné údaje pre vypracovanie dokumentov. Pre podanie na úrady je potrebné dokladať od spoločníka a nadobúdateľa Slovenských občanov súhlasy správcov dane so zápisom v obchodnom registri.

Objednať Zmenu v s.r.o.
Pre prevod obchodného podielu od Vás potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu a údaje ktoré sa budú meniť.

Naša spoločnosť okrem formulárov na úrady (živnostenský úrad, obchodný register a daňový úrad ) pripraví aj nasledovné dokumenty potrebné na vykonanie zmeny:
  • Valné zhromaždenie spoločníkov príp. Rozhodnutia jediného spoločníka
  • Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny
  • Zmluva o prevode obchodného podielu
  • Čestné vyhlásenie spoločníka/ov
  • prípadne ďalšie vyhlásenia spoločníkov, či konateľov

Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov a overení niekoľkých podpisov, dokumenty podávame na obchodný register, nahlásime zmeny na živnostenskom a daňovom úrade.

UPOZORNENIE:

Spoločníkom spoločnosti s.r.o. sa nemôže stať osoba, ktorá má voči sebe vedenú exekúciu, nesmie mať ani nedoplatky na daniach, na sociálnej poisťovni ani na cle. Dodáva sa čestné vyhlásenie. že nie je potrebné dodávať súhlas správcu dane overený od notára.

Pokiaľ máte nedoplatky tak tie treba uhradiť a vypýtať si od príslušného úradu potvrdenie o splatení pohľadávok.

Vykonanie niekoľkých zmien súčasne

Ak potrebujete vykonať niekoľko zmien súčasne, môžete výrazne ušetriť.

Pri vykonávaní viacerých zmien je cena stanovená nasledovne:
účtuje sa cena za najdrahšiu z požadovaných zmien (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra je listina ktorá preukazuje existenciu spoločnosti. Výpis z obchodného registra obsahuje aktuálne informácie o spoločnosti, o jej Názve, sídle, predmetoch činnosti, spoločníkoch (akcionároch), štatutárnych orgánoch, základnom imaní a pod.
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Účtovné obdobie

Účtovným obdobím je štandardne kalendárny rok. Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom zápisu do obchodného registra.