• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Prevod obchodného podielu
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Prevod obchodného podielu - 199€

Najčastejšie vykonávanou zmenou je zmena spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, táto sa vykonáva spolu so zmenou konateľa, a tým prechádza celá spoločnosť na inú osobu.

Od Októbra 2012 nastali významné zmeny týkajúce sa prevodov obchodných podielov.

Zákon rozlišuje dve možnosti prevodu obchodného podielu menšinový prevod a väčšinový prevod obchodného podielu.

Podľa toho je potrebné dokladať pri 50% a väčšinovom prevode obchodného podielu súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu od aktuálneho spoločníka - prevodcu ako aj od nového spoločníka - nadobúdateľa obchodného podielu.

V prípade, že sa jedná o menšinový obchodný podiel, namiesto súhlasu je potrebné dokladať čestné vyhlásenie spoločníka - prevodcu a nadobúdateľa, že nemajú povinnosť predkladať súhlas správcu dane, nakoľko sa jedná o menšinový prevod obchodného podielu – toto pripravuje naša spoločnosť.

Rovnako sa rozlišuje aj kedy nadobúda prevod obchodného podielu účinnosť a to pri väčšinovom prevode obchodného podielu je až zápisom zmeny v obchodnom registri. To znamená, že pri menšinovom prevode obchodného podielu sa majiteľom – spoločníkom spoločnosti stávate okamžite dňom podpisu, overenia a doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu do spoločnosti, ale pri väčšinovom prevode sa majiteľom – spoločníkom stávate až vás zapíšu do obchodného registra.

Pre vykonanie zmeny prevodu obchodného podielu potrebujeme vedieť údaje o novom spoločníkovi. Ak bude novým spoločníkom zahraničná právnická osoba je potrebné dokladať aj výpis z jej obchodného registra. Ďalej od Vás našich klientov potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu či zakladateľskú listinu odtiaľ dostaneme všetky potrebné údaje pre vypracovanie dokumentov. Pre podanie na úrady je potrebné dokladať od spoločníka a nadobúdateľa Slovenských občanov súhlasy správcov dane so zápisom v obchodnom registri.

Objednať Zmenu v s.r.o.
Pre prevod obchodného podielu od Vás potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu a údaje ktoré sa budú meniť.

Naša spoločnosť okrem formulárov na úrady (živnostenský úrad, obchodný register a daňový úrad ) pripraví aj nasledovné dokumenty potrebné na vykonanie zmeny:
  • Valné zhromaždenie spoločníkov príp. Rozhodnutia jediného spoločníka
  • Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny
  • Zmluva o prevode obchodného podielu
  • Čestné vyhlásenie spoločníka/ov
  • prípadne ďalšie vyhlásenia spoločníkov, či konateľov

Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov a overení niekoľkých podpisov, dokumenty podávame na obchodný register, nahlásime zmeny na živnostenskom a daňovom úrade.

Vykonanie niekoľkých zmien súčasne

Ak potrebujete vykonať niekoľko zmien súčasne, môžete výrazne ušetriť.

Pri vykonávaní viacerých zmien je cena stanovená nasledovne:
účtuje sa cena za najdrahšiu z požadovaných zmien (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.