• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Účtovné obdobie
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Účtovné obdobie

Účtovným obdobím je štandardne kalendárny rok. Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom zápisu do obchodného registra.
Účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok. Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom.

K zmene účtovného obdobia môže dôjsť len k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, uplatní spoločnosť písomným oznámením daňovému úradu, a to do 30 dní odo dňa vzniku účtovnej jednotky alebo najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia pri existujúcich spoločnostiach.

Ak oznámenie nie je daňovému úradu doručené v včas, spoločnosť nesmie uplatniť účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom.

Zvolené obdobie, musí spoločnosť uplatňovať minimálne jedno účtovné obdobie.