• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Registrácia s.r.o. k DPH
Zabezpečíme pre Vás registráciu s.r.o. k DPH posľa §4, §7, §7a
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Registrácia s.r.o. k DPH

Spoločnosť je možné registrovať k DPH hneď pri založení alebo kedykoľvek neskôr. Bežne sa stáva, že sa rozhodnete spoločnosť zaregistrovať k DPH z rôznych dôvodov, alebo spoločnosť prekročí obrat 49 790 Eur za 12 mesiacov a musí sa registrovať povinne.

Spoločnosti sa môžu registrovať k DPH podľa §4, §7 a §7a. V čom je rozdiel?


 • Registrácia podľa § 4 to je tzv. "klasický platca DPH". Spoločnosť vystupuje ako platca DPH v SR aj v EÚ a môže si uplatniť odpočítateľnú daň a tým aj dosiahnúť nadmerný odpočet DPH. Tu sú 2 možnosti registrácie:
  • Dobrovoľná registrácia - pri ktorej je potrebné doložiť dokumenty uvedené nižšie
  • Povinná registrácia - pri prekročení obratu 49 790 Eur za 12 mesiacov. Nie je potrebné dokladať žiadne dokumenty. Daňový úrad si väčšinou vyžiada niektoré dokumenty predložiť

 • Registrácia podľa § 7 je potrebná pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EÚ nad sumu 14 000€ ročne. Zahraničná spoločnosť Vám vystavý faktúru bez DPH.

 • Registrácia podľa § 7a je potrebná pre prijatie (dodanie) službieb z (do) iného členského štátu EÚ

Osoby registrované pre DPH podľa § 7 a § 7a vystavujú faktúry bez DPH v rámci SR aj do zahraničia a nemajú možnosť uplatniť si odpočítateľnú daň a tým aj dosiahnúť nadmerný odpočet.

Postup registrácie k DPH podľa §4:

 1. Naša spoločnosť podá žiadosť o registráciu k DPH v mene Vašej spoločnosti. Hlavným účelom je urýchliť proces registrácie, keďže už od toho dňa beži 21 dňová lehota, ktorú daňový úrad má na pridelenie IČ DPH.
 2. Konateľ spoločnosti bude kontaktovaný daňovým úradom aby doložil požadované dokumenty k registrácii viď. zoznam nižšie. Dokumenty je možné podať už iba elektronicky cez váš prístup na www.financnasprava.sk. Preto je potrebné si ho vybaviť (je potrebné mať Občiansky preukaz s aktivovaným čipom), alebo splnomocniť účtovnú firmu, aby si ho vybavila za Vás.
 3. Po doplnení žiadosti si s konateľom spoločnosti úradníci z daňového úradu telefonicky dohodnú osobné stretnutie, alebo vykonaná miestne zisťovanie na adrese sídla spoločnosti, kde sa zodpovedajú ďalšie prípadné otázky.
 4. Zvyčajne sa úradník pýta na vašich dodávateľov, presne aké tovary, či aké služby poskytujete, kto vám vedie účtovníctvo, či máte nejaký majetok, zamestnancov, ako dlho sa zdržiavate na Slovensku (v prípade zahraničných občanov), ako prebieha celý proces od nákupu tovaru, prepravy, skladovania, dodania zákazníkom – konkrétne mená spoločností.
 5. Daňový úrad má na rozhodnutie o pridelení IČ DPH v lehote 21 dní od podania žiadosti. Informovaný budete poštou na adresu sídla, prípade aj telefonicky
 6. Daňový úrad pridelí spoločnosti IČ DPH. Pridelené IČ DPH číslo, vám bude poslané na sídlo spoločnosti ak sa s príslušným úradníkom nedohodnete inak.

DOKUMENTY potrebné pre registráciu DPH podľa §4:

 • Biznis plán odporúčame v rozsahu aspoň A4, v ktorom opíšete činnosť, ktorej sa bude spoločnosť venovať. Napríklad popíšete od koho bude kupovať tovar, kto budú vaši zákazníci, kde bude tovar skladovaný atď. Odporúčame doložiť aj fotky, schémy a pod.
 • Fotokópia zmluvy s bankou o firemnom učte (alebo fotokópia kartičky k b. účtu s názvom spoločnosti a číslom účtu)
 • Zmluva o vedení účtovníctva (ak vám bude viesť účtovníctvo externá spoločnosť) – prípadne uvedením firmy, adresy, tel. čísla a mailu
 • Zmluvy s obchodnými partnermi o dodávkach tovaru alebo služieb alebo zmluvy s obchodnými partnermi o nákupoch tovaru alebo služieb, Zmluvy s obchodnými partnermi týkajúce sa prepravy tovaru, skladovania tovaru a pod.

Odporúčame doložiť aj (v prípade nových spoločností to nie je nevyhnutné):

 • Príjmové pokladničné doklady alebo fotokópie výpisu z bankového účtu ako doklad prijatia platby za faktúru
 • Výdavkové pokladničné doklady alebo fotokópie výpisu z bankového účtu ako doklady o úhrade faktúr
 • Faktúry vystavené Vašou spoločnosťou v rámci predmetov podnikania Vašej spoločnosti (faktúry musia byť vystavené bez uvedenia DPH nakoľko stále ste neplatcovia DPH). Minimálny počet faktúr je 2-3. Čím viac ich dodáte tým je bezproblémovejší priebeh. (Optimálny počet 10 vystavených faktúr)
 • Faktúry prijaté za nadobudnutý tovar, ktorý bol napr. ďalej vami predaný (tieto faktúry je potrebné dodať ako dôkaz, že sa nejedná o fiktívny tovar), ďalej je možné dodať ďalšie náklady ktoré ste vynaložili na podnikanie

Postup registrácie k DPH podľa §7a alebo §7 (EU obchody):

 1. Naša spoločnosť podá žiadosť o registráciu k DPH v mene Vašej spoločnosti (cena za fyzické podanie žiadosti 15 euro). Hlavným účelom je urýchliť proces registrácie, keďže už od toho dňa beží 7 dňová lehota, ktorú daňový úrad má na pridelenie IČ DPH podľa §7a alebo §7.
 2. Registrácia podľa §7: jedná sa o nadobudnutie tovaru z iných členských štátov. Firma, ktorá nie je klasickým platcom DPH podľa §4, ktorá nadobudne tovar z iných členských štátov v kalendárnom roku v hodnote 14000 euro bez dane má povinnosť požiadať o registráciu ešte pred nadobudnutím tovaru. Žiadosť môže podať aj firma ktorý nedosiahla túto hodnotu tovaru.
 3. Registrácia podľa §7a: jedná sa o registráciu pre daň pred prijatím alebo poskytnutím služby z/do iného členského štátu. Firma, ktorá nieje klasickým platcom DPH podľa §4, ktorá poskytne alebo príjme službu do iného členského štátu má povinnosť registrovať sa ešte pred poskytnutím / prijatím služby.
 4. V prípade že vykonávate aj poskytovanie služieb aj nadobudnutie tovaru z EU postačuje len jedna registrácia.
 5. Pre obe registrácie DPH podľa §7 aj podľa §7a sa nevyžaduje dokladanie ekonomickej či inej aktivity na Slovensku a daňový úrad udelí registráciu bezodkladne najneskôr do 7 dní. Táto registrácia sa odporúča menším spoločnostiam alebo spoločnostiam vykonávajúcich minimum aktivít v EU.
 6. V prípade potreby je možné následne zmeniť registráciu k DPH z §7 alebo §7a na registráciu podľa §4, tu je potrebné ale preukázať ekonomickú aktivitu v Slovenskej republike a podklady popísané vyššie.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zábezpeka na DPH

Týka sa vymedzeného okruhu osôb, ktoré podali žiadosť o registráciu na daň podľa §4 ods. 1. až 4. zákona o DPH (povinná aj dobrovoľná registrácia). Vzťahuje sa iba na zdaniteľné osoby so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku.
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.