• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Doplnenie identifikačných údajov do Obchodného registra
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Doplnenie identifikačných údajov do Obchodného registra do 30.9.2022

Pripravíme pre Vašu spoločnosť podklady pre návrh, ktorým sa doplnia identifikačné údaje (dátumy narodenia, rodné čísla iné identifikátory, IČO) spoločníkov, konateľov, prokuristov, likvidátorov, členov dozornej rady, a pod. do obchodného registra.

Táto povinnosť sa týka iba starších spoločností, ktoré vznikli pred 1.10.2020.

V prípade, ak do 30.9.2022 nebudú doplnené údaje alebo nebude podaný návrh, obchodný register môže konateľovi udeliť pokutu až do výšky 3310 eur.

Ako si overím, či spoločnosť má zapísané všetky potrebné údaje?

Je potrebné aby ste si skontrolovali údaje o svojej Slovenskej spoločnosti na www.orsr.sk.

Ak sa pri všetkých vašich osobách (spoločník, konateľ, akcionár, prokurista, likvidátor, člen dozornej rady, a pod. ) zobrazuje zelená značka máte tieto údaje už zapísané a nemusíte robiť nič.

Ak sa pri osobe zobrazuje červená značka znamená to že nemáte zapísané identifikačné údaje (dátum narodenia a rodné číslo/iný identifikátor, IČO ) tieto je potrebné doplniť.

UPOZORNENIE: Často sa stáva, že pri osobe konateľa sa zobrazuje zelená značka ale pri rovnakej osobe spoločníka sa zobrazuje červená značka. Je potrebné doplniť identifikačné údaje k spoločníkovi aj keď sa jedná o tú istú osobu lebo systémovo nebol identifikovaný!

Všetky aktuálne osoby teda musia mať zelenú značku

AKCIA - Zápis iba doplnenia identifikačných údajov do OR - 139 € len 79 €


Informácie o AKCII:

Pre uplatnenie zľavy je potrebné v objednávke uviesť zľavový kód: AKCIA072024

Akciová cena platí len pre objednávky vykonané do 31.07.2024

Objednať
Na splnenie tejto povinnosti je určený klasický zmenový formulár, ktorý je možné podať už iba elektronickými prostriedkami. Pri tomto spôsobe sa neprikladajú žiadne špecifické listiny.

Pripraví sa splnomocnenie toto je potrebné podpísať štatutárnym orgánom + overiť podpis u Slovenského notára, Českého notára alebo Slovenskej ambasáde v zahraničí

AKCIA - Zápis zmeny bydliska spoločníka, konateľa, prokuristu pod. v s.r.o. do OR - 139 € len 119 €


Informácie o AKCII:

Pre uplatnenie zľavy je potrebné v objednávke uviesť zľavový kód: AKCIA072024

Akciová cena platí len pre objednávky vykonané do 31.07.2024

Objednať
Ak údaje pri osobách (spoločníkov, konateľov, prokuristov, likvidátorov, členov dozornej rady, a pod.) ktoré sú zapísané v obchodnom registri nie sú aktuálne je potrebné vykonať klasickú zmenu (napr. zmena priezviska, bydliska, obchodného mena, sídla a pod. )

Na splnenie tejto povinnosti je určený klasický zmenový formulár, ktorý je možné podať už iba elektronickými prostriedkami.

Okrem splnomocnenia sa pripravia aj ostatné podklady podľa druhu zmien.
Účelom doplnenia údajov je, aby sa v budúcnosti pri zmenách údajov mohli preberať údaje z iných informačných systémov verejnej správy automatizovane. Ak sa napr. spoločník, konateľ presťahuje alebo spoločníčka, konateľ zmení priezvisko, spoločnosť už nebude musieť podávať spoplatnený návrh na zmenu zapísaných údajov, ale bude možné spracovať zmenu údajov takto automatizovane.

Identifikačné údaje ktoré sa dopĺňajú:

 • dátum narodenia
 • rodné číslo alebo iný identifikačný údaj (ekvivalent rodného čísla alebo číslo občianskeho preukazu alebo pasu u cudzincov)
 • IČO alebo iné identifikačné číslo (u zahraničných spoločností)

Právnické osoby ktoré majú povinnosť doplniť identifikačné údaje do 30.9.2022:

 • Verejná obchodná spoločnosť
 • Komanditná spoločnosť
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie
 • Akciová spoločnosť
 • Družstvo
 • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
 • Európske družstvo
 • Európska spoločnosť
 • Štátny podnik
 • Podnik zahraničnej právnickej osoby
 • Organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby

Osoby ktorým sa dopĺňajú identifikačné údaje:

 • spoločníci (vrátane akcionára),
 • štatutárny orgán (konatelia) alebo členovia štatutárnych orgánov,
 • vedúci organizačných zložiek podnikov,
 • prokuristi,
 • členovia dozorného orgánu,
 • likvidátor,
 • správca na výkon nútenej správy a ich zástupcov,
 • vedúci podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra je listina ktorá preukazuje existenciu spoločnosti. Výpis z obchodného registra obsahuje aktuálne informácie o spoločnosti, o jej Názve, sídle, predmetoch činnosti, spoločníkoch (akcionároch), štatutárnych orgánoch, základnom imaní a pod.
Účtovné obdobie

Účtovným obdobím je štandardne kalendárny rok. Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom zápisu do obchodného registra.