• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Ako zdaňujú príjmy z obchodovania na burze fyzické a právnické osoby
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Ako zdaňujú príjmy z obchodovania na burze fyzické a právnické osoby

18.10.2017

Obchodovať na burze môžu fyzické aj právnické osoby. Investori väčšinou začínajú obchodovať na vlastný účet ako fyzické osoby. Tí, ktorým sa v obchodovaní darí a hlavne tí, ktorí realizujú obchody kratšie ako 1 rok alebo obchodujú pákové produkty často zvažujú aj možnosť investovať formou spoločnosti.
Slovenské daňové predpisy sú pomerne komplikované, zdaňovanie obchodov na burze spadá pod niekoľko samostatných kategórií príjmov. Z tohto dôvodu budeme ďalej v texte uvádzať len najčastejšie využívane inštrumenty obchodované na burze. Tie vieme rozdeliť do niekoľkých kategórií:
  • Cenné papiere – patria sem akcie, ETF, ETC a dlhopisy
  • Deriváty – Futures, CFD, Forex (ak sa nejedná len o zmenu mien), opcie na futures..
  • Opcie na akcie
Špecifickú kategóriu tvoria dividendy, dlhopisy ako aj úroky na bankových vkladoch vyplácané na Slovensku, u ktorých je výnos pred vyplatením zdanení zrážkovou daňou.


Zdaňovanie pri fyzickej osobe


Sadzba dane z príjmov je u fyzických osôb stanovená v 2 úrovniach a to 19% z tej časti príjmov, ktorá nepresiahne sumu 35 022,31 Eur a 25% z tej časti príjmov, ktorá presiahne sumu 35 022,31 eura.

Výnimku tvoria príjmy podľa § 7 Zákona o dani z príjmu, u ktorých sa uplatňuje len sadzba dane vo výške 19% bez obmedzenia výšky príjmu. Sem spadajú aj úroky ostatné výnosy z cenných papierov.

Okrem dane z príjmov fyzická osoba z príjmov z obchodovania na burze musí platiť aj zdravotné odvody vo výške 14%.

Na príjmy z predaja cenných papierov je možné uplatniť oslobodenie do výšky 500 EUR za rok z rozdielu medzi príjmami a výdavkami (podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov).

Na príjmy z obchodovania na burze nie je možné uplatniť tzv. nezdaniteľné minimum.

Celkové zdanenie obchodovania na burze u FO je teda 33% resp. 39%.


Kryptomeny - Bitcoin, Litecoin, Ethereum

Na základe stanoviska Finančnej správy máme za to, že kryptomeny sa zdaňujú ako príjem podľa § 8 a fyzická osoba z neho zaplatí klasickú sadzbu dane a na základe zúčtovania zdravotného poistenia fyzická osoba zaplatí zo zisku z predaja kryptomenu ešte 14% zdravotné poistenie. Viac informácii nájdete v našom článku Ako má fyzická osoba zdaniť príjem z predaja Bitcoinu?.


Dividendy

U dividend vyplatených zo zahraničia, ktoré neboli zdanené v krajine pôvodu (z UK, Írska ...) je fyzická osoba povinná zaplatiť daň vo výške 7%.


Daňové zvýhodnenie

U cenných papierov je možné využiť tzv. 1 ročný časový test, teda ak cenný papier obchodovaný na burze na Slovensku alebo v zahraničí predáte až po uplynutí doby 1 rok a 1 deň z takéhoto príjmu neplatíte daň ani zdravotné odvody.

Ďalšou daňovo zvýhodnenou možnosťou je možnosť investovať pomocou DIS. U DIS je ale ročne možné investovať len 3000Eur a nie je možné vybrať z neho prostriedky skôr ako za 15 rokov.


Uplatnenie straty z obchodovania

Príjmy z jednotlivých kategórií príjmov sa u fyzickej osoby zdaňujú podľa rôznych častí zákona o dani z príjmov a to nasledovne: príjmy z prevodu cenných papierov podľa §8 ods. 1 písm. e), príjmy z derivátových operácií podľa §8 ods. 1 písm. k) a príjmy z prevodu opcií podľa §8 ods. 1 písm. d).

Toto rozdelenie spôsobuje to, že stratu z obchodovania s inštrumentami v 1 kategórií si nie je možné uplatniť voči zisku z príjmov z inej kategórie ako ani z iných príjmom napr. zo zamestnania.

Ani zisk alebo stratu z predaja cenných papierov nie je možné započítať so statou z opcií alebo derivátou. V každej kategórii (CP, opcie, deriváty) sa zisky a straty vykazujú samostatne a statu je možné uplatniť len do výšky príjmov z tejto kategórie v danom roku.

Ďalšou nevýhodou obchodovania ako fyzická osoba je to, že z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a opciami nie je možné vykázať stratu, ktorú by bolo možné uplatniť v ďalších rokoch.

Povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká každej fyzickej osobe, ktorá nie je SZČO, ak jej všetky celosvetové príjmy prekročia 50% nezdaniteľnej čiastky za predchádzajúci rok čo je aktuálne 1901,66 EUR.


Zdaňovanie pri právnickej osobe


Právnická osoba zo všetkých príjmov teda aj z obchodovania na burze platí rovnú daň z príjmu vo výške 21%.

Právnická osoba na Slovensku neplatí zdravotné odvody a rovnako neplatí ani daň z dividend.


Uplatnenie straty z obchodovania

Z obchodovania na burze je možné vykázať stratu a je ju možné započítať voči ostatným príjmom (ak je splnená podmienka podľa § 19 ods. 2 písm. f) bodu 1. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Úhrnná strata z derivátov nie je daňovým nákladom.


Ďalšie výhody

Ďalšou výhodou PO je, že za svoje záväzky ručí len do výšky svojho základného imania. Čiže jej majitelia neručia za jej záväzky celým svojim majetkom ako fyzické osoby. Čo je veľká výhoda hlavne pre pákových obchodníkov, ktorý obchodujú len s malým marginom.


Ako začať s investovaním ako právnická osoba?

Ak máte záujem o založenie spoločnosti s povolením na obchodovanie na vlastný účet prečítajte si nás článok na túto tému alebo nás neváhajte nás kontaktovať.


Zdroje:

Kedy fyzickej osobe nevzniká povinnosť podať daňové priznanie
Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby z podaného daňového priznania
Zdanenie výnosov z dlhopisov, zahraničný obchodník s CP
Zdanenie príjmov z forexových obchodov
Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov
Zdaňovanie príjmov zo spotových obchodov
Info brožúra k zdaňovaniu príjmov z finančných operácií
Zdanenie derivátov na území SR
Zákon č. 595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov