• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Ako zdaňujú príjmy z obchodovania na burze fyzické a právnické osoby
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Ako zdaňujú príjmy z obchodovania na burze fyzické a právnické osoby

13.2.2023

Obchodovať na burze môžu fyzické aj právnické osoby. Obchodníci väčšinou začínajú obchodovať na vlastný účet ako fyzické osoby.

UPDATE: článok sme aktualizovali v roku 2023, tak aby bol platný pre zdaňovacie obdobie roku 2022.
Tí, ktorým sa v obchodovaní darí a realizujú hlavne obchody kratšie ako 1 rok často zvažujú aj možnosť obchodovať na burze formou s.r.o. Ďalším častým dôvodom založenia s.r.o. je ochrana majetku v prípade ak obchodujete rizikové stratégie s pákovými produktami ako futures.

Slovenské daňové predpisy sú v oblasti kapitálových príjmov pomerne komplikované. Zdaňovanie obchodov na burze spadá pod niekoľko samostatných kategórií príjmov. Z tohto dôvodu budeme ďalej v texte uvádzať len najčastejšie využívane inštrumenty obchodované na burze. Tie vieme rozdeliť do niekoľkých kategórií:
 • Cenné papiere – patria sem akcie, ETF, ETC a dlhopisy
 • Deriváty – Futures, CFD, Forex (ak sa nejedná len o zmenu mien), opcie na futures..
 • Opcie na akcie
 • Kryptomeny (virtuálne meny)
 • Dividendy - podieli na zisku spoločností
 • Podielové fondy

Príjmy vysporiadané zrážkovou daňou 19%

Špecifickú kategóriu tvoria úroky na bankových vkladoch vedených v SR, redemácia (tzn. vyplatenie podielov) podielových fondov Slovenských správcov, kupóny z dlhopisov vydaných na Slovensku u ktorých je výnos pred vyplatením zdanení zrážkovou daňou 19%. Tieto sa už ďalej nezdaňujú a nemusia sa ani uvádzať v daňovom priznaní.


Zdaňovanie pri fyzickej osobe


Sadzba dane z príjmov je u fyzických osôb stanovená v 2 úrovniach a to 19% z tej časti príjmov, ktorá nepresiahne sumu 38 553,01 Eur a 25% z tej časti príjmov, ktorá presiahne sumu 38 553,01 Eur. Treba si uvedomiť, že sa jedná o sumu celkových príjmov. Teda sa spočítajú všetky príjmy zo zamestnania, živnosti a obchodov na burze.

Príjmy podľa §7 sú výnimkou a uplatnuje sa na ne len sadzba vo výške 19%.

Daň je splatná do 31.3. nasledújúceho roka po dosiahnutí príjmu na základe podaného daňového priaznania.

Okrem dane z príjmov fyzická osoba z príjmov z obchodovania na burze musí platiť aj zdravotné odvody vo výške 14%. Výška zdravotných odvodov Vám bude zaslaná po podaní daňového priznania priamo od Vašej zdravotnej poistovne spolu s inštrukciami na úhradu.

Na príjmy z obchodovania na burze nie je možné uplatniť tzv. nezdaniteľné minimum.

Celkové zdanenie obchodovania na burze u FO je teda 31% resp. 36%.Prehľad zdanenia u fyzickej osoby v tabuľke

Finančný nástroj Spôsob zdanenia Sadzba dane Zdravotné odvody Zákon
Cenné papiere (ETF, akcie) držané < 1 rok daňovník v DP 19 %, / 25 % 14% § 8 ods. 1 písm. e)
Cenné papiere (ETF, akcie) držané > 1 rok oslobodené - - § 9 ods. 1 pism. k)
Opcie daňovník v DP 19 %, / 25 % 14% § 8 ods. 1 písm. d)
Deriváty (Futures, CFD, FOREX) daňovník v DP 19 %, / 25 % 14% § 8 ods. 1 písm. k)

Kryptomeny, kryptomenové CFD a deriváty daňovník v DP 19 %, / 25 % 14% § 8 ods. 1 písm. t)
Kryptomenové ETP držané < 1 rok daňovník v DP 19 %, / 25 % 14% § 8 ods. 1 písm. e)
Kryptomenové ETP držané > 1 rok oslobodené - - § 9 ods. 1 pism. k)

Vyplatenie / redemácia podielových fondov v SR zrážkou 19% - § 7 ods. 1 písm. g)
Vyplatenie / redemácia podielových fondov v zahraničí daňovník v DP 19 %
§ 7 ods. 1 písm. g)
Prevod podielových listov daňovník v DP 19 %, / 25 % 14% § 7 ods. 1 písm. e)

Výnosy z kupónových dlhopisov v SR zrážkou 19 % - § 7 ods. 1 písm. a)
Výnosy z kupónových dlhopisov zahraničné daňovník v DP 19 % - § 7 ods. 1 písm. a)
Výnosy zo štátnych dlhopisov daňovník v DP 19 % 14% § 7 ods. 1 písm. h)

Dlhopisy bezkupónové (zerobond) držané do splatnosti daňovník v DP 19 %, / 25 % 14% § 7 ods. 2 alebo 3
Dlhopisy bezkupónové (zerobond) držaný < 1 rok daňovník v DP 19 %, / 25 % 14% § 8 ods. 1 písm. e)
Dlhopisy bezkupónové (zerobond) držany > 1 rok oslobodené - - § 9 ods. 1 pism. k)


Cenné papiere

Za zdaniteľný príjem sa považuje rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou cenného papiera a poplatky priamo súviasiace s touto transakciu. Nie je možné uplatniť iné poplatky u brokera napr. mesačné poplatky za vedenie účtu a pod. Pri nákupe cenného papiera cez opcie je možné si zarátať do nákupnej ceny aj cenu opcie.

Medzi cenné papiere patria akcie, ETF (Exchange Traded Funds), ETC (Exchange Traded Commodity) a dlhopisy. Slovenské cenné papiere (akcie a dlhopisy) sa obchodujú na Bratislavskej burze cenných papierov (bsse.sk). Zahraničné cenné papiere sa najčastejšie nakupujú u brokerov ako Interactive brokers, Lynx, Degiro, Trading republic, Freedom24, Tastytrade a Trading 212, Etoro, XTB. Ale je možné ich nakúpiť aj u mnohých iných.


Daňové zvýhodnenie u cenných papierov

Len u cenných papierov je možné využiť tzv. 1 ročný časový test, teda ak cenný papier obchodovaný na burze na Slovensku alebo v zahraničí predáte až po uplynutí doby 1 rok a 1 deň z takéhoto príjmu neplatíte daň ani zdravotné odvody.

Na príjmy z predaja cenných papierov, kratších ako 1 rok je možné uplatniť oslobodenie do výšky 500 EUR za rok z rozdielu medzi príjmami a výdavkami (podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov). Toto oslobodenie si viete uplatiť každý rok len z 1 príjmu, teda ak si ho uplatníte pri cenných papieroch už si ho nemôžete uplatniť napr. pri prenájme.


Opcie

Za zdaniteľný príjem pri obchodoch s opciami sa považuje rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou a poplatky priamo súviasiace s touto transakciou.

Pri nákupe cenného papiera cez opcie je možné si zarátať do nákupnej ceny cenného papiera aj cenu opcie. Takže takáto transakcia sa zaučtuje spolu ako 1 obchod.


Deriváty

Sem patria najme v poslednej dobe populárne CFD u brokerov ako xtb, etoro a pod. U týchto brokerov je potrebné si pri nákupe "akcií" dať pozor, či ste náhodou nekúpili CFD tejto akcie. Lebo na deriváty nie je možné si po 1 roku uplatniť časový test a teda príjmy z derivátov sa vždy zdaňujú.

Za deriváty sú považované aj obchody na Forexe, pokiaľ sa nejedná len o jednorazovú zmenu mien (spotový obchod). Ak špekulujem na forexe na rast / pokles ceny menového páru jedná sa o obchod s derivátmi.

Pri zámene napr. EUR za USD, ktoré sú u brokera doručené na podúčet vedený v USD a následne napr. použité na nákup inštrumentov v USD sa nejedná o obchod s derivátmi.

Medzi deriváty patria aj futures a opcie na futures.


Kryptomeny

Za zdanitelný príjem sa považuje predaj virtuálnej meny, výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.

Kryptomeny sa zdaňujú ako príjem podľa § 8 ods. 1 písmeno t) a fyzická osoba z neho zaplatí klasickú sadzbu dane 19% alebo 25% a na základe zúčtovania zdravotného poistenia fyzická osoba zaplatí zo zisku z predaja kryptomenu ešte 14% zdravotné poistenie. Viac informácii nájdete v našom článku Ako zdaniť príjem z predaja kryptomeny bitcoin?.

Najviac rozšírené virtuálne meny sú Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, Neo, Cardano, Ripple, Iota a Bitcoin Cash.


Dividendy

U dividend vyplatených zo zahraničia, ktoré neboli zdanené v krajine pôvodu (z UK, Írska ...) je fyzická osoba povinná zaplatiť daň vo výške 7%, alebo sadzbou 35% podľa krajiny pôvodu.

Dividendy zdanené v zahraničí je potrebné uviesť daňovom priznaní, ale daň sa z nich už neplatí.


Dividendy z ETF

Podľa stanoviska Finančnej správy o ktorom sme pripravili samostatný článok je potrebn0 dividendu z ETF považovať za "príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov".

Na základe takéhoto zatriedenia je potrebné miesto dani z dividend vo výške 7% odviesť daň z príjmu 19% z tej časti príjmov, ktorá nepresiahne sumu 38 553,01 Eur a 25% z tej časti príjmov, ktorá presiahne sumu 38 553,01 Eur.


Podielové fondy

Ako sme písali vyššie, ak sa jedná o podielový fond Slovenského správcu ten je pri predaji podielov (redemácii) zdanený zrážkovou daňou 19%. Takto zdanený príjme už nie je potrebné uviesť v daňovom priznaní.

V prípade podielových fondov zahraničných správcov (napr. populárne realitné fondy registrované v ČR, Malte..) tento príjem je potrebné uviesť v daňovom priznaní a zdaňuje sa klasickými sadzbami uvedenými vyššie. Tak ako z ostatných príjmov je potrebné z neho zaplatiť aj zdravotné odvody.


Započítanie ziskov a strát

Príjmy z jednotlivých kategórií príjmov sa u fyzickej osoby zdaňujú podľa rôznych častí zákona o dani z príjmov a to nasledovne:
 • príjmy z prevodu cenných papierov podľa §8 ods. 1 písm. e)
 • príjmy z derivátových operácií podľa §8 ods. 1 písm. k)
 • príjmy z prevodu opcií podľa §8 ods. 1 písm. d)
 • príjmy z Kryptomeny podľa §8 ods. 1 písm. t)

Toto rozdelenie spôsobuje to, že stratu z obchodovania s inštrumentami v 1 kategórií si nie je možné uplatniť voči zisku z príjmov z inej kategórie ako ani z iných príjmom napr. zo zamestnania.

V daňovom priznaní sú pre každú kategógiu určené iné riadky v ktorých je možné vykázať minimálne 0, nie stratu tj. záporné číslo.

Teda napríklad zisk alebo stratu z predaja cenných papierov nie je možné započítať so statou z opcií alebo derivátou. V každej kategórii (CP, opcie, deriváty) sa zisky a straty vykazujú samostatne a statu je možné uplatniť len do výšky príjmov z tejto kategórie v danom roku.


Uplatnenie straty v ďalšom roku

Straty z obchodovania na burze nie je možné uplatniť v ďalších rokoch. Teda ďalšou nevýhodou zdaňovania ako fyzická osoba je to, že zo žiadnych príjmov teda ani z obchodov s cennými papiermi, derivátmi a opciami nie je možné vykázať stratu. Keďže stratu neviete vykázať nemáta ani možnosť si ju započitať voči príjmom v ďalších rokoch.


Povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká každej fyzickej osobe, ktorá nie je SZČO, ak jej všetky celosvetové príjmy prekročia 50% nezdaniteľnej čiastky za predchádzajúci rok čo je aktuálne 2 289,63 EUR. Ak ste zarobili menej nemusíte daňové priznanie podať a teda ani zaplatiť žiadne dane.


Dlhodobé investičné sporenie (DIS)

Jedinou možnosťou u ktorej môžete využiť daňové zvýhodnenie aj na iné finančné produkty ako cenné papiere je dlhodobé investičné sporenie (DIS). V rámci ktorého je teotericky možné obchodovať aj s derivátmi a opciami bez dane. U DIS je obmedzená suma, ktorú možno každý rok investovať len na 3000Eur a nie je možné vybrať z neho prostriedky skôr ako za 15 rokov od zriadenia.

Bohužial podmienky zriadenia DIS sú tak komplikované, že ich nie je možné jednoducho splniť a preto nie je rozšírené. Produkty, ktoré Slovenský OCP v tejto oblasti ponúkajú majú velmi vysoké poplatky a vôbec sa neoplatia využívať.Zdaňovanie pri právnickej osobe


Právnická osoba zo všetkých príjmov teda aj z obchodovania na burze platí daň z príjmu vo výške 15% do výšky príjmov 49 790 Eur, nad túto sumu vo výške 21% .

Právnická osoba na Slovensku neplatí zdravotné odvody a rovnako neplatí ani daň z dividend.


Uplatnenie straty z obchodovania

Z obchodovania na burze je možné vykázať stratu a je ju možné započítať voči ostatným príjmom (ak je splnená podmienka podľa § 19 ods. 2 písm. f) bodu 1. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Úhrnná strata z derivátov nie je daňovým nákladom.


Oslobodenie od dane pri predaji akcií alebo obchodného podielu

Právnická osoba so sídlom na Slovensku, ktorá vlastní v inej spoločnosti podiel minimálne 10% pri jeho predaji po viac ako 2 rokoch z tohoto predaja neplatí žiadnu daň.


Ďalšie výhody

Ďalšou výhodou PO je, že za svoje záväzky ručí len do výšky svojho základného imania. Čiže jej majitelia neručia za jej záväzky celým svojim majetkom ako fyzické osoby. Čo je veľká výhoda hlavne pre pákových obchodníkov, ktorý obchodujú len s malým marginom.

Ako začať s investovaním ako právnická osoba?

Ak máte záujem o založenie spoločnosti s povolením na obchodovanie na vlastný účet prečítajte si nás článok na túto tému založenie s.r.o. za účelom obchodovania na vlastný účet alebo založenie s.r.o. na obchodovanie s kryptomenami.

Prípadne ďalších otázok ohľadne založenie s.r.o. na tento účel nás neváhajte nás kontaktovať.
Naša spoločnosť sa nevenuje daňovému poradenstvu ani vedeniu účtovníctva. V prípade otázok v tejto oblasti odporúčame sa obrátiť na daňového poradcu vo Vašom okolí.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Komanditná spoločnosť

Jej charakteristickým znakom je existencia dvoch typov spoločníkov (fyzické a právnické osoby ako aj zahraničné osoby) s odlišným právnym postavením:
Organizačná zložka

Podnikaním zahraničnej osoby na území SR rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenska.
Zábezpeka na DPH

Týka sa vymedzeného okruhu osôb, ktoré podali žiadosť o registráciu na daň podľa §4 ods. 1. až 4. zákona o DPH (povinná aj dobrovoľná registrácia). Vzťahuje sa iba na zdaniteľné osoby so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku.