• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Založenie s.r.o. za účelom obchodovania s kryptomenami
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie s.r.o. za účelom obchodovania s kryptomenami

31.1.2018

Ako sme písali v našom poslednom našom článku zisk z obchodovanie s kryptomenami u fyzických osôb podlieha pomerne vysokému zdaneniu vo výške 21%, alebo 25%. K tejto dani však treba ešte pripočítať zdravotné odvody vo výške 14%. Čiže po započítaní zdravotných odvodov je celkové zdanenie vo výške 33%39%.
Preto sme na základe požiadavky nášho klienta rozhodli preveriť, či by bolo možné takúto činnosť vykonávať formou právnickej osoby. Z daňového hľadiska by to bola prijateľnejšia alternatíva, nakoľko aj takýto zisk právnickej osoby (napr. spoločnosti s.r.o.) by sa zdaňoval len sadzbou dane 21%.

Oslovili sme príslušné orgány s otázkami, či je na Slovensku možné legálne vykonávať obchodovanie s kryptomenami ako sú Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, Neo, Cardano, Ripple, Iota a Bitcoin Cash.

Obchodovanie kryptomien

Zo stanovísk, ktoré sme dostali vyplýva, že činnosť obchodovania s kryptomenami nie je regulovaná ani dohliadaná Národnou bankou Slovenska a ani Európskou centrálnou bankou. Rovnako táto činnosť nepatrí do pôsobnosti zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, pretože Bitcoin a ani iné virtuálne meny nie sú cennými papiermi.

Zároveň činnosti spojené s obchodovaním s virtuálnymi menami nie sú investičné služby, investičné činnosti ani vedľajšie služby uvedené v § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch.

Deriváty na kryptomeny

Zo stanoviska NBS vyplýva, že deriváty na kryptomeny nespadajú pod komoditné deriváty ako sú definované v MiFID II a preto pri dodržaní ostatných zákonných obmedzení je s derivátmi na kryptomeny možné obchodovať na vlastný účet aj bez príslušnej licencie NBS.

Boli sme však upozornení na to, že otázka či je derivát na kryptomeny komoditný derivát alebo nie, je v súčasnosti značne riešená aj na európskej úrovni, pričom jednotlivé pracovné skupiny v rámci Európskych orgánov dohľadu majú rôzne názory na túto problematiku. Preto je možné, že v budúcnosti, v prípade prijímania spoločného európske stanovisko, sa objavia aj iné názory a deriváty na kryptomeny budú považované za komoditné deriváty.

Takéto zatriedenie by obmedzilo možnosť obchodovať s derivátmi na kryptomeny, kedže obchodovanie s kryptomenami je až na špecifické výnimky v zákone zakázané.

Založenie firmy

Z týchto informácií vyplýva, že obchodovanie s kryptomenami nepatrí medzi regulované činnosti. Virtuálne meny nie sú národnými menami a teda sa neriadia národnými reguláciami. Európska legislatíva, vrátane slovenského právneho poriadku neupravuje a nevymedzuje činnosti súvisiace s virtuálnou menou.

Teda vykonávanie obchodnej činnosti s kryptomenami podnikateľským spôsobom neobmedzuje v súčasnosti platná slovenská legislatíva a zároveň nie je táto činnosť vylúčená zo živnostenského podnikania, je teda možné vykonávať túto činnosť ako voľnú živnosť.

DPH

Na Európskom súdnom dvore bol prijatý rozsudok ESD C-264/14 v ktorom bolo jasne stanovené, že obchodovanie s kryptomenami v tomto prípade bitcoinom je oslobodené od DPH.

Z Rozsudku ESD C-264/14 vyplýva záver, že virtuálna mena s možnosťou obojstrannej výmeny napr. Bitcoin, vymenená v rámci výmenných transakcií za tradičné meny ako sú napr. meny EUR alebo USD, nemôže byť považovaná za hmotný majetok v zmysle článku 14 smernice Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systému dane z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav a doplnení, keďže táto virtuálna mena neslúži na iné účely, ako je účel platidla.

Takže nič nebráni tomu, aby ste ako firma obchodovali s kryptomenami, alebo ich derivátmi.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak máte záujem patriť medzi prvé spoločnosti, ktoré majú legálne s príslušným predmetom podnikania možnosť obchodovať s kryptomenami obrátte sa na nás a my Vám takúto s.r.o. založíme.