• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Založenie s.r.o. za účelom obchodovania s kryptomenami
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie s.r.o. za účelom obchodovania s kryptomenami

31.1.2021

Ako sme písali v našom poslednom našom článku zisk z obchodovanie s kryptomenami u fyzických osôb podlieha pomerne vysokému zdaneniu vo výške 21%, alebo 25%. K tejto dani však treba ešte pripočítať zdravotné odvody vo výške 14%. Čiže po započítaní zdravotných odvodov je celkové zdanenie vo výške 33%39%.
UPDATE: článok sme aktualizovali v roku 2021

Preto sme na základe požiadavky nášho klienta rozhodli preveriť, či by bolo možné takúto činnosť vykonávať formou právnickej osoby. Z daňového hľadiska by to bola prijateľnejšia alternatíva, nakoľko aj takýto zisk právnickej osoby (napr. spoločnosti s.r.o.) by sa zdaňoval len sadzbou dane 15% pri obrate do 49 790Eur inak 21%.

Oslovili sme príslušné orgány s otázkami, či je na Slovensku možné legálne vykonávať obchodovanie s kryptomenami ako sú Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, Neo, Cardano, Ripple, Iota a Bitcoin Cash.

Obchodovanie kryptomien

Od roku 2021 sú na Slovensku v platnosti 2 predmety podnikania "poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny" a "poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny", ktoré sú potrebné pre všetky spoločnosti podnikajúce v oblasti kryptomien.

Podľa stanoviska, ktoré máme k dispozícii sem patria všetky osoby, ktoré vykonávajú "obchodovanie s kryptomenami".

Citujem zo stanoviska "činnosť obchodovanie s kryptomenami je podľa aktuálnej právnej úpravy viazanou živnosťou 'Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny', ktorej obsahom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu. Do 01.11.2020 bolo možné činnosť "obchodovanie s kryptomenami" ohlásiť ako voľnú živnosť. Živnostenské oprávnenia, ktoré boli na uvedenú činnosť vydané do 31.10.2020 ako voľné živnosti, zaniknú 28.02.2021 v súlade s § 80 ag zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov."


Viac informácií k tejto téme nájdete v našom článku Je na trading s kryptomenami potrebná živnosť?

Rozsah podnikania, ktorý umožňujú jednotlivé predmety podnikania sú nasledovné:
  • Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny - Poskytovateľom je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.
  • Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny - Poskytovateľom je osoba, ktorá poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny.

Virtuálnou menou pre účel týchto predmetov podnikania je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Oba predmety podnikania sú viazanými predmetmi, čiže pre ich zapísanie do spoločnosti je potrebné uhradiť registračný poplatok 7,5Eur (resp. 15 Eur) a splniť zákonom stanovené požiadavky.

Pre každý predmet podnikania je potrebné ustanoviť zodpovedného zástupcu (zvyčajne spoločník) alebo zamestnanec, ktorý je povinný doložiť "doklad o ukončení úplného stredného všeobecného vzdelania" alebo "úplného stredného odborného vzdelania".

Pokiaľ spoločnosť má zapísaný predmet podnikania v inom znení resp. nemá zapísaný žiadny predmet podnikania je pre vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti kryptomien potrebné do konca februára 2021 zapísať aspoň jeden z nových predmetov podnikania.

Tažba kryptomien

Na ťažbu kryptomien sa pri tvorbe týchto predmetov podnikania akosi pozabudlo. Riesšili sme tento problém s príslušným odborov Ministerstva vnútra a podarilo sa nám dohodnúť riešenie pre nášho klienta. Pre ktorého bol vytvorený špeciálny predmet podnikania, ktorý mu umožňuje vykonávať na firmu aj ťažbu kryptomien.

Do roku 2020:
Zo stanovísk, ktoré sme dostali vyplýva, že činnosť obchodovania s kryptomenami nie je regulovaná ani dohliadaná Národnou bankou Slovenska a ani Európskou centrálnou bankou. Rovnako táto činnosť nepatrí do pôsobnosti zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, pretože Bitcoin a ani iné virtuálne meny nie sú cennými papiermi.

Zároveň činnosti spojené s obchodovaním s virtuálnymi menami nie sú investičné služby, investičné činnosti ani vedľajšie služby uvedené v § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch.

Založenie firmy

Z týchto informácií vyplýva, že obchodovanie s kryptomenami nepatrí medzi regulované činnosti. Európska legislatíva, vrátane slovenského právneho poriadku neupravuje a nevymedzuje činnosti súvisiace s virtuálnou menou.

Teda vykonávanie obchodnej činnosti s kryptomenami podnikateľským spôsobom neobmedzuje v súčasnosti platná slovenská legislatíva a zároveň nie je táto činnosť vylúčená zo živnostenského podnikania, je teda možné vykonávať túto činnosť ako voľnú živnosť.

Virtuálne meny nie sú národnými menami a teda sa neriadia národnými reguláciami.


Deriváty na kryptomeny

Zo stanoviska NBS, ktoré máme k dspozícii vyplýva, že deriváty na kryptomeny nespadajú pod komoditné deriváty ako sú definované v MiFID II a preto pri dodržaní ostatných zákonných obmedzení je s derivátmi na kryptomeny možné obchodovať na vlastný účet aj bez príslušnej licencie NBS.

Boli sme však upozornení na to, že otázka či je derivát na kryptomeny komoditný derivát alebo nie, je v súčasnosti značne riešená aj na európskej úrovni, pričom jednotlivé pracovné skupiny v rámci Európskych orgánov dohľadu majú rôzne názory na túto problematiku. Preto je možné, že v budúcnosti, v prípade prijímania spoločného európske stanovisko, sa objavia aj iné názory a deriváty na kryptomeny budú považované za komoditné deriváty.

Takéto zatriedenie by obmedzilo možnosť obchodovať s derivátmi na kryptomeny, keďže obchodovanie s derivátmi je až na niekoľko výnimiek v zákone zakázané.

Založenie firmy

Z týchto informácií vyplýva, že obchodovanie s kryptomenami patrí od roku 2021 medzi regulované činnosťi. V prípade záujmu nás kontaktujte a my Vám potrebné predmety podnikania doplníme do Vašej existujúcej spoločnosti, alebo Vám založíme novú spoločnosť s týmito predmetmi podnikania.

DPH

Na Európskom súdnom dvore bol prijatý rozsudok ESD C-264/14 v ktorom bolo jasne stanovené, že obchodovanie s kryptomenami v tomto prípade bitcoinom je oslobodené od DPH.

Z Rozsudku ESD C-264/14 vyplýva záver, že virtuálna mena s možnosťou obojstrannej výmeny napr. Bitcoin, vymenená v rámci výmenných transakcií za tradičné meny ako sú napr. meny EUR alebo USD, nemôže byť považovaná za hmotný majetok v zmysle článku 14 smernice Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systému dane z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav a doplnení, keďže táto virtuálna mena neslúži na iné účely, ako je účel platidla.

Takže nič nebráni tomu, aby ste ako firma obchodovali s kryptomenami, alebo ich derivátmi.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak máte záujem patriť medzi prvé spoločnosti, ktoré majú legálne s príslušným predmetom podnikania možnosť obchodovať s kryptomenami obrátte sa na nás a my Vám takúto s.r.o. založíme.
Naša spoločnosť sa nevenuje daňovému poradenstvu ani vedeniu účtovníctva. V prípade otázok v tejto oblasti odporúčame sa obrátiť na daňového poradcu vo Vašom okolí.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.
Založenie Realitnej kancelárie

Pre založenie realitnej kancelárie ako spoločnosti s.r.o. alebo inej právnej formy, je potrebné preukazovať živnostenskému úradu príslušné vzdelanie, prípadne prax, nakoľko živnostenské oprávnenie „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“ je viazanou živnosťou.