• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Je na trading a obchodovanie s kryptomenami potrebná živnosť?
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Je na trading a obchodovanie s kryptomenami potrebná živnosť?

14.4.2021

Odkedy novela zákona zaviedla viazane predmety podnikania v oblasti kryptomien, dostali sme niekoľko otázok ohľadne tradingu s kryptomenami. Na základe týchto otázok našich klientov sme preverovali ako to teda je.
Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) stanovil len predmety podnikania v nasledovnom znení "poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny" a "poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny".

Pre pochopenia čo tieto predmety podnikania zahŕňajú je potrebné zanalyzovať Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Rozsah podnikania, ktorý umožňujú jednotlivé predmety podnikania sú nasledovné:
 • Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny - Poskytovateľom je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.
 • Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny - Poskytovateľom je osoba, ktorá poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny.

Problematická je červeno zvýraznená časť, ku ktorej sme dostali niekoľko otázok od našich klientov. Nakoľko sa jedná o viazané predmety podnikania nemôže danú činnosť vykonávať žiadna osoba bez príslušného živnostenského oprávnenia.

Preto sme sa danej oblasti venovali ďalej a rozhodli sa získať písomné stanovisko. Podľa stanovísk, ktoré máme k dispozícii sem patria všetky firmy, ktoré vykonávajú "obchodovanie s kryptomenami".

"Činnosť obchodovanie s kryptomenami je podľa aktuálnej právnej úpravy viazanou živnosťou 'Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny', ktorej obsahom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu. Do 01.11.2020 bolo možné činnosť "obchodovanie s kryptomenami" ohlásiť ako voľnú živnosť. Živnostenské oprávnenia, ktoré boli na uvedenú činnosť vydané do 31.10.2020 ako voľné živnosti, zaniknú 28.02.2021 v súlade s § 80 ag zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov."

Keďže takéto vysvetlenie nebolo úplne jednoznačné žiadali sme o upresnenie, ktoré sme už tiež dostali:

"Živnosťou je len taká činnosť, pri ktorej je splnených všetkých šesť atribútov vymenovaných v tomto ustanovení (§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní). To znamená, že pri absencii čo i len jedného zákonom vymenovaného znaku nepôjde o živnosť.

Základnými charakteristickými znakmi živnosti sú:
 1. sústavná činnosť, t. j. musí ísť o činnosť vykonávanú trvale, opakovane, resp. v pravidelných intervaloch a nie o jednorazovú, náhodnú činnosť bez úmyslu túto činnosť opakovať,
 2. samostatná činnosť, t. j. ide o priame riadenie a organizáciu práce vlastnej činnosti, nevykonávané inou osobou,
 3. činnosť vykonávaná vo vlastnom mene, t. j. pod vlastným obchodným menom. Táto činnosť môže byť vykonávaná aj podnikateľom poverenou osobou, v tomto prípade však nepôjde o podnikateľskú činnosť, pretože vo vzťahu k tretím osobám poverená osoba nevystupuje vo svojom mene,
 4. činnosť vykonávaná na vlastnú zodpovednosť, t. j. majetkovú zodpovednosť za riziká živnostenského podnikania nesie podnikateľ,
 5. činnosť vykonávaná s cieľom dosiahnuť zisk, pričom nie je rozhodujúce reálne dosiahnutie zisku (teda môže ísť aj o podnikanie so stratou), ale úmysel a snaha docielenia zisku,
 6. činnosť vykonávaná v súlade s podmienkami ustanovenými v živnostenskom zákone, t. j. ak by išlo o činnosť vykonávanú v rozpore s podmienkami upravenými zákonom, išlo by o činnosť, ktorá nie je živnosťou.
Z toho vyplýva že, ak činnosť ktorú plánujete uskutočňovať, spĺňa všetky uvedené znaky, ide o viazanú živnosť „Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny“.

Za predpokladu, že by absentoval, čo i len jeden z vyššie uvedených znakov napr. sústavnosť, na vykonávanie tejto činnosti nie je potrebné živnostenské oprávnenie."Potrebujem teda na trading kryptomien živnosť?

Náš klient obchoduje s kryptomenami Bitcoin a Litecoin pomocou technickej analýzy. Obchoduje pravidelne niekoľko krát do týždňa. Na týždennej báze vykoná 5 až 10 obchodov.

Podľa našej analýzy takéto obchodovanie na burze teda tzv. trading s kryptomenami je sústavná činnosť (vykonávaná opakovane, resp. v pravidelných intervaloch) spočívajúca v nakupovaní a predávaní krypto mien, ktorej cielom je dosahovanie zisku.

Keď si náš klient prechádzal jednotlivé body z vyššie uvedeného stanoviska s advokátom prišli k názoru, že sú všetky splnené. Takže ním vykonávaná činnosť má všetky znaky živnosti uvedené vyššie a je teda potrebné mať na túto činnosť živnostenské oprávnenie.

Náš klient na vykonávanie svojej činnosti teda potrebuje získať živnostenské oprávnenie Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny. Pre získanie ktorého je potrebné uhradiť registračný poplatok 7,5Eur (resp. 15 Eur) a splniť zákonom stanovené požiadavky - je potrebné ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý je povinný doložiť "doklad o ukončení úplného stredného všeobecného vzdelania" alebo "úplného stredného odborného vzdelania".

V prípade, ak podnikateľ sám nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania živnosti, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu prostredníctvom ktorého zabezpečí odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti.


Potrebujem živnosť aj na jednorazový nákup kryptomien?

Pokiaľ kryptomenu len jednorazovo nakúpite a len ju držíte za účelom zhodnotenia, nebudú splnené všetky charakteristiky živnosti. Teda minimálne podmienka sústavnosti. Tým pádom túto činnosť môžete vykonávať ako fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia.


Ďalšie povinnosti obchodníka s kryptomenami

Všetkých osôb vykonávajúcich činnosti s kryptomenami sa týkajú aj povinnosti podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Čiže živnostník alebo s.r.o. musí mať vypracovný tzv. Program vlastnej činnosti a plniť ďalšie povinnosti stanovené týmto zákonom ako je vykonávanie identifikácie obchodných partnerov a nahlasovať neobvyklé obchodné operácie.


Zdaňovanie príjmov z kryptomien u živnostníka

Pri zdaňovaní príjmov z kryptomien u fyzickej osoby - nepodnikateľa ale aj u fyzickej osoby - živnostníka sa tieto príjmy zdaňujú podľa § 8 ods. 1 písmeno t). A tu dochádza k problému, keďže živnostník tento príjem nezdaňuje spolu s ostatnými príjmami z podnikania podľa § 6. Tým pádom si ale stratu z obchodovania s kryptomenami nevie uplatniť voči príjmom z inej podnikateľskej činnosti.

Z tohoto pohľadu bude výhodnejšie obchodovať s kryptomenami formou s.r.o., kde takéto obmedzenie nie je.

Založenie s.r.o. miesto živnosti

Náš klient sa napokon rozhodol pre založenie spoločnosti s.r.o., ktorá bude vykonávať obchodovanie s kryptomenami.

A to z vyššie uvedených dôvodov a vysokého daňovo odvodového zaťaženia, keďže celkové zdanenie obchodov s kryptomenami u fyzickej osoby je 33% (19% daň + 14% zdravotné odvody) resp. nad sumu 37 981,94 Eur je daň 39% (25% daň + 14% zdravotné odvody).

Ak máte aj vy záujem obchodovať s kryptomenami formou založenia s.r.o. neváhajte a obrátte sa na nás.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Viazaná živnosť

Viazaná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti.
Voľná živnosť

Voľná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie nie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti je postačujúce iba splnenie všeobecných podmienok, daných živnostenským zákonom (bezúhonnosť).
Remeselná živnosť

Pre vykonávanie remeselnej živnosti je potrebné okrem všeobecných podmienok (bezúhonnosť) splniť aj podmienku pobytu v Slovenskej republike a vzdelania.