• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Založenie spoločnosti za účelom obchodovania na vlastný účet (Investičné činnosti)
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie spoločnosti za účelom obchodovania na vlastný účet (Investičné činnosti)

8.5.2017

Medzi menej tradičné spôsoby podnikania patrí obchodovanie na vlastný účet spoločnosti. Jedná sa v podstate o podnikanie, ked spoločnosť zhodnocuje svoj majetok zvyčajne na burze.
Ak chcete vykonávať svojou spoločnosťou obchodovanie na vlastný účet (investičné činnosti) so svojim firemným majetkom aj tento predmet činnosti je možné dať zapísať do obchodného registra pri založení s.r.o. ako aj ostatných typov spoločností.

Zvyčajne sa jedná o investičné činnosti v zmysle §54 ods. 3. Zákona o cenných papieroch a investičných službách 566/2001 Z. z., na ktoré nie je potrebné mať povolenie z národnej banky Slovenska podľa písmen:
  • d) obchodovanie na vlastný účet a súčasne tieto osoby nie sú tvorcami trhu alebo neobchodujú na vlastný účet mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému na organizovanom, opakovanom a systematickom základe prostredníctvom poskytovania systému dostupného tretím osobám na účely obchodovania s týmito osobami; pričom tvorcom trhu je osoba, ktorá je trvale ochotná obchodovať na finančných trhoch na vlastný účet formou nákupu a predaja finančných nástrojov s využitím vlastného majetku pri cenách ňou určených,
  • b) investičné služby, ktoré poskytujú osoby výhradne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre dcérske spoločnosti svojich materských spoločností,
Spoločnosť obchodujúca na burze by mala mať medzi predmetmi podnikania zapísaný predmet podnikania "investičné činnosti". Keďže pri zápise obchodnej spoločnosti do obchodného registra je potrebné do neho zapísať každý predmet podnikania, ktorý bude spoločnosť vykonávať aj keď sa nepovažuje za živnosť.


Čo je to investovanie na vlastný účet?

Investovanie na vlastný účet znamená, že spoločnosť investuje len vlastné prostriedky teda tzv. vlastné imanie. Do vlastného imania spoločnosti patrí:
  • základné imanie
  • nerozdelený zisk z minulých rokov
  • fondy vytvorené zo zisku minulých rokov
  • kapitálový fond
Teda ak spoločnosť obchoduje len na vlastný účet s vlastnými peniazmi a predmetom podnikania nie sú investičné služby poskytované verejnosti, tak povolenie Národnej banky nepotrebuje.

V zákone sú definované určité obmedzenia a to hlavne, že bez licencie nemôže spoločnosť obchodovať ak je tvorcom trhu, nemôže obchodovať s komoditnými derivátmi, emisnými kvótami a ich derivátmi. Rovnako nie je možné používať metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania ani obchodovať na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov.


Investovať prostriedky tretích osôb tj. investorov

Pokiaľ bude spoločnosť investovať prostriedky tretích osôb tj. investorov nevzťahuje sa na ňu výnimka a je potrebné aby si spoločnosť vybavila príslušné povolenie NBS.

Zvyčajne sa jedná o licenciu obchodníka s cennými papiermi.

Obchodníkom s cennými papiermi môže byť len akciová spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie investičných služieb klientom alebo výkon investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného národnou bankou Slovenska.

Zdaňovanie príjmov

Zdaňovanie príjmov z obchodovania na burze je pre právnickú osobu výrazne výhodnejšie ako pre fyzickú osobu keďže PO neplatí z obchodovania zdravotné odvody. Kompletný prehľad sme pripravili v článku Ako zdaňujú príjmy z obchodovania na burze fyzické a právnické osoby.

LEI

Pokiaľ spoločnosť, bude vykonávať transakcie na finančných trhoch podliehajúce Nariadeniu Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 648/2012 je potrebné aby si spoločnosť pred samotným začiatkom investovania vybavila LEI kód a zabezpečila reportovanie všetkých obchodov podliehajúcich tejto regulácii.

Vydanie LEI čísla Vám dokáže zabezpečiť priamo Váš broker (napr. Interactive Brokers LLC) alebo na Slovensku CDCP.

Obchodovania s kryptomenami

Ako sme popísali v samostatnom článku obchodovanie s kryptomenami nepatrí medzi regulované činnosti podľa zákona o cenných papieroch a tým pádom ho je možné vykonávať na základe živnostenského zákona.

Čiže spoločnosť môže obchodovať s kryptomenami po zapísaní príslušného predmetu podnikania do obchodného registra.


Ako založiť takúto s.r.o.?

Ak máte záujem o založenie spoločnosti s povolením na obchodovanie na vlastný účet, neváhajte nás kontaktovať.