• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Založenie spoločnosti za účelom obchodovania na vlastný účet (Investičné činnosti)
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie spoločnosti za účelom obchodovania na vlastný účet (Investičné činnosti)

20.1.2023

Medzi menej tradičné spôsoby podnikania patrí obchodovanie na burze na vlastný účet spoločnosti tzv. trading alebo day trading. Jedná sa o podnikanie, ked spoločnosť zhodnocuje svoj majetok zvyčajne na burze cenných papierov, derivátových burzách a pod.
V takomto prípade je potrebné rozlíšiť medzi obchodovaním na vlastný účet, ktoré je v zmysle § 6 Zákona o cenných papieroch investičnou činnostou a spravovaním vlastného majetku.

Potrebuje spoločnosť na obchodovanie na burze príslušný predmet podnikania?

Pri analýze tejto otázky sme došli k dvom problematickým otázkam, ktoré si rozoberieme bližšie.

Jedná sa o podnikanie?

Pre posúdanie tejto otázky si musíme upresniť pojmy v tejto oblasti.

Zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní definuje živnosť nasledovne "Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu,1a) a za podmienok ustanovených týmto zákonom."

Obchodný zákonník teda zákon č. 513/1991 definuje podnikanie ako: „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.“.

Jedná sa o spravovanie vlastného majetku, alebo obchodovanie na vlastný účet?

Z dostupej litaratúry Husták/Smutný – Investicní služby a nástroje po rekodifikaci, vyd. C.H.BECK “Obchodovaním na vlastný účet sa rozumie skutočnosť, že osoba ktorá túto činnost vykonáva sa stáva stranou uzavieraného obchodu a sama nesie ekonomický prospech alebo stratu z tohto obchodu. Rovnako sa táto osoba stáva skutočným ekonomickým vlastníkom finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom plnenia, ktoré táto osoba obdrží v rámci uzatváraného obchodu”. Obchodovanie na vlastný účet má znaky opakovanosti, organizovanosti a systematickosti.

Ďalej sme si v danej veci vyžiadali stanovisko NBS, v ktorom je uvedené "Obchodovanie na vlastný účet má znaky opakovanosti, organizovanosti a systematickosti. Ako predmet podnikania má aj znaky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Spravovanie vlastného majetku (do ktorého možno zaradiť aj vlastné úspory fyzickej osoby – občana) nie je podnikaním v zmysle § 2 Obchodného zákonníka, nezapisuje sa do obchodného registra alebo živnostenského registra. Spravovanie vlastného majetku nie je investičnou službou alebo činnosťou podľa § 6 ZoCP. Spravovanie vlastného majetku nemusí mať znaky obchodovania na vlastný účet, ktorými sú systematickosť, opakovanosť, organizovanosť, ale v prípade, ak by činnosť subjektu napĺňala znaky obchodovania na vlastný účet, je potrebné ďalej skúmať, či sú splnené podmienky, na základe ktorých sa aplikuje výnimka podľa § 54 ods. 3) písm. d) ZoCP.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že pokiaľ osoba vykonáva uvedenú činnosť v rámci podnikania, ako predmet svojej podnikateľskej činnosti, a zároveň nespadá pod niektorú z výnimiek podľa § 54 ods. 3 ZoCP, keďže ide o investičnú činnosť, je na ňu potrebné povolenie NBS. Pokiaľ však osoba v rámci uvedenej činnosti spravuje vlastný majetok a nepodniká v zmysle Obchodného zákonníka, a teda nevykonáva predmetnú činnosť pre tretie osoby a/alebo za účelom zisku, ale len z dôvodov zhodnocovania vlastného majetku, nepovažuje sa táto za investičnú činnosť v zmysle § 6 ZoCP."


Čiže ak osoba alebo spoločnosť jednorazovo kúpi a drží akcie alebo podiel v inej spoločnosti jedná sa o spravovanie vlastného majetku na čo nie je potrebné mať zapísaný žiadny predmet podnikania.

Spravovanie vlastného majetku však nemôže mať znaky podnikania ktorými sú systematickosť, opakovanosť, organizovanosť.

Ak teda spoločnosť obchoduje na burze tzv. trading jej činnosť spočíva v opakovanom a systematickom nakupovaní a predávaní finančných inštrumentov, ktorého cielom je dosahovanie zisku.

Táto činnosť má znaky podnikania uvedené vyššie je potrebné mať zapísaný prislušný predmet podnikania.
V opačnom prípade by sa mohla dopustiť neoprávneného podnikania. Rovnako je problematické ju považovať za spravovanie vlastného majetku.Je možné obchodovať na burze na živnosť?

Ako sme písali v samostatnom článku, túto činnosť nie je možné vykonávať na živnosť. Nakoľko neexistuje príslušný predmet podnikania, ktorý by bol živnosťou.

Navyše ani daňové zákony neumožňujú takéto príjmy zahrnúť do príjmov z podnikania. Takže takéto príjmy by boli zdaňované ako príjmy fyzickej osoby.


Aký predmet podnikania je potrebné zapísať?

V prvom rade si treba si uvedomiť, že investičné činnosti nie sú živnostou, ale činnosťou podľa zákona o cenných papieroch v gescii NBS. Z tohoto dôvodu ne je možné na túto činnosť získať živnostenský list a nespadá ani pod pôsobnosť Odbroru živnostenského podnikania.

Spoločnosť obchodujúca na burze by ale mala mať medzi predmetmi podnikania zapísaný predmet podnikania "investičné činnosti". Keďže pri zápise obchodnej spoločnosti do obchodného registra je potrebné do neho zapísať každý predmet podnikania, ktorý bude spoločnosť vykonávať aj keď sa nepovažuje za živnosť.

Ak chcete vykonávať svojou spoločnosťou obchodovanie na vlastný účet (investičné činnosti) so svojim firemným majetkom aj tento predmet činnosti je možné dať zapísať do obchodného registra pri založení s.r.o. alebo doplniť tejto predmet do spoločnosti formou zmeny. Keď sa spoločnosť začne venovať tejto činnosti.

Zvyčajne sa jedná o investičné činnosti v zmysle §54 ods. 3. Zákona o cenných papieroch a investičných službách 566/2001 Z. z., na ktoré nie je potrebné mať povolenie z národnej banky Slovenska podľa písmen:
 • d) obchodovanie na vlastný účet a súčasne tieto osoby nie sú tvorcami trhu alebo neobchodujú na vlastný účet mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému na organizovanom, opakovanom a systematickom základe prostredníctvom poskytovania systému dostupného tretím osobám na účely obchodovania s týmito osobami; pričom tvorcom trhu je osoba, ktorá je trvale ochotná obchodovať na finančných trhoch na vlastný účet formou nákupu a predaja finančných nástrojov s využitím vlastného majetku pri cenách ňou určených,
 • b) investičné služby, ktoré poskytujú osoby výhradne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre dcérske spoločnosti svojich materských spoločností,


Čo je to investovanie na vlastný účet?

Investovanie na vlastný účet znamená, že spoločnosť investuje len vlastné prostriedky teda tzv. vlastné imanie. Do vlastného imania spoločnosti patrí:
 • základné imanie
 • nerozdelený zisk z minulých rokov
 • fondy vytvorené zo zisku minulých rokov
 • kapitálový fond
Teda ak spoločnosť obchoduje len na vlastný účet s vlastnými peniazmi a predmetom podnikania nie sú investičné služby poskytované verejnosti, tak povolenie Národnej banky nepotrebuje.

V zákone sú definované určité obmedzenia a to hlavne, že bez licencie nemôže spoločnosť obchodovať ak je tvorcom trhu, nemôže obchodovať s komoditnými derivátmi (tu existuje výnimka), emisnými kvótami a ich derivátmi. Rovnako nie je možné používať metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania ani obchodovať na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov.


Investovať prostriedky tretích osôb tj. investorov

Pokiaľ bude spoločnosť investovať prostriedky tretích osôb tj. investorov nevzťahuje sa na ňu výnimka a je potrebné aby si spoločnosť vybavila príslušné povolenie NBS - Povolenie na poskytovanie investičných služieb.

Teda licenciu obchodníka s cennými papiermi (OCP). Požiadavky na OCP sú stanovené v § 54 zákona o cenných papieroch. Ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke NBS v sekcii Obchodníci s cennými papiermi - základné informácie.

Obchodníkom s cennými papiermi môže byť len akciová spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie investičných služieb klientom alebo výkon investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného národnou bankou Slovenska.

Zdaňovanie príjmov

Zdaňovanie príjmov z obchodovania na burze je pre právnickú osobu výrazne výhodnejšie ako pre fyzickú osobu keďže PO neplatí z obchodovania zdravotné odvody. Kompletný prehľad sme pripravili v článku Ako zdaňujú príjmy z obchodovania na burze fyzické a právnické osoby.

LEI

Pokiaľ spoločnosť, bude vykonávať transakcie na finančných trhoch podliehajúce Nariadeniu Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 648/2012 je potrebné aby si spoločnosť pred samotným začiatkom investovania vybavila LEI kód a zabezpečila reportovanie všetkých obchodov podliehajúcich tejto regulácii.

Keďže sa jedná o všetky bežna obchodované inštrumenty tj. cenné papiere (akcie, dlhopisy, ETF), opcie, futures atď. tak LEI potrebuje, každá takáto spoločnosť.

Vydanie LEI čísla Vám dokáže zabezpečiť na Slovensku u CDCP alebo priamo u Vášho brokera napr. Interactive Brokers.

U CDCP je poplatok za pridelenie LEI kódu a prvý rok 70€ + DPH a v ďalších rokoch sa platí poplatok 45€ + DPH za obnovenie kódu.

Akého OCP (brokera) si viem vybrať?

Výber zálezí hlavne od toho s akými finančnými nástrojmi plánujete obchodovať a na ktorých trhoch.

Naši klienti si vyberajú hlavne brokerov s nízkymi poplatkami ako sú Degiro (aktuálne neotvára nové účty pre Slovenských rezidentov), Interactive Brokers, Lynx, Saxo bank a XTB. Iný zvolili slovenských obchodníkov s cennými papiermi ako EIC, FINAX, IAD Investments a JELLYFISH.

Ďalší využívajú služby niektorej z bánk, ktoré ponúkajú služby v tejto oblasti ako sú ČSOB, FIO banka, OTP Banka Slovensko, Poštová banka, Prima banka Slovensko, Privatbanka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB. Niektoré z bánk ponúkajú len obmedzeného počtu produktov a to hlavne investície do podielových fondov, zmeny mien tzv. FOREX a pod.

Obchodovania s kryptomenami

Ako sme popísali v samostatnom článku obchodovanie s kryptomenami patrí medzi regulované činnosti podľa živnostenského zákona. Čiže na tieto činnosti je potrebné získať príslušný viazaný predmet podnikania.

Podľa stanoviska, ktoré máme k dispozícii sem patria všetky firmy, ktoré vykonávajú "obchodovanie s kryptomenami". Citujem zo stanoviska "činnosť obchodovanie s kryptomenami je podľa aktuálnej právnej úpravy viazanou živnosťou 'Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny', ktorej obsahom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu."

Rozsah podnikania, ktorý umožňujú jednotlivé predmety podnikania sú nasledovné:
 • Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny - Poskytovateľom je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.
 • Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny - Poskytovateľom je osoba, ktorá poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny.

Virtuálnou menou pre účel týchto predmetov podnikania je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Spoločnosť môže obchodovať s kryptomenami až po zapísaní príslušného predmetu podnikania do Obchodného registra.

Rozhodli ste sa založiť s.r.o. v tejto oblasti?

Ak máte záujem o založenie spoločnosti s povolením na obchodovanie na vlastný účet, alebo obchodovanie s kryptomenami. Prípadne o doplnenie príslušného predmetu podnikania do existujúcej spoločnosti neváhajte nás kontaktovať.
Naša spoločnosť sa nevenuje daňovému poradenstvu ani vedeniu účtovníctva. V prípade otázok v tejto oblasti odporúčame sa obrátiť na daňového poradcu vo Vašom okolí.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.
Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra je listina ktorá preukazuje existenciu spoločnosti. Výpis z obchodného registra obsahuje aktuálne informácie o spoločnosti, o jej Názve, sídle, predmetoch činnosti, spoločníkoch (akcionároch), štatutárnych orgánoch, základnom imaní a pod.