• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Ako založiť s. r. o. s remeselnými činnosťami zámočníctvo a kovoobrábanie
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Ako založiť s. r. o. s remeselnými činnosťami zámočníctvo a kovoobrábanie

22.6.2020

Viacerí začínajúci podnikatelia by chceli podnikať v oblasti zámočníctva či kovoobrábania, keďže táto oblasť je a bude potrebná. Problémom je, že nejde o voľnú živnosť a nie každý vie, čo je potrebné k získaniu takejto remeselnej živnosti.
Preto sa v tomto článku budeme venovať práve osobitostiam zámočníctva a kovoobrábania pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným.

Živnosti sa možno rozdeliť na voľné a regulované, kam patria remeselné a viazané živnosti. Zámočníctvo aj kovoobrábanie patria medzi remeselné činnosti. Podmienky na založenie a prevádzkovanie remeselných činností možno rozdeliť na 2 časti:
 1. Všeobecné podmienky – minimálny vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť
 2. Odborná spôsobilosť – získaná vyučením v odbore. Odbornú spôsobilosť možno preukázať viacerými spôsobmi:
  • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o absolvovaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore,
  • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore,
  • dokladom o ukončení aspoň strednej školy (okrem prípadov uvedených v predchádzajúcich dvoch bodoch) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore,
  • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore,
  • osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu,
  • dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, pričom od jej ukončenia nesmú v deň ohlásenia živnosti uplynúť viac ako tri roky

Ak sami nespĺňate tieto podmienky, môže byť zodpovedným zástupcom niekto iný, kto uvedené podmienky spĺňa a má bydlisko na území Slovenskej republiky.

Odborná spôsobilosť na zámočníctvo sa preukazuje vyučením v niektorom z uvedených odborov: mechanik opravár, operátor v kovoobrábaní a službách, zámočník, zámočník stavebný, zámočník prevádzkový alebo zámočník koľajových vozidiel.

Odborná spôsobilosť na kovoobrábanie sa zase preukáže vyučením v niektorom z odborov: obrábač kovov, operátor v kovoobrábaní a službách, strojný mechanik, obrábanie kovov, strojárska výroba, sústružník kovov, frézar, úpravár kovov, obrábač kovov, úpravár kovov, strojárska výroba – obrábanie kovov, mechanik strojov a zariadení.

Po získaní osoby, ktorá môže byť zodpovedným zástupcom, nasleduje ďalší krok, ktorým je získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Vydáva ho živnostenský úrad na základe ohlásenia živnosti.

Pri zakladaní s. r. o. s remeselnými živnosťami sú však zavedené správne poplatky. Pri osobnom ohlasovaní remeselnej živnosti je správny poplatok 15 EUR za každú remeselnú živnosť. Tento poplatok sa znižuje na 7,5EUR za každú remeselnú živnosť, ak je ohlasovanie podané elektronickou formou. Pri tejto možnosti je však potrebný občiansky preukaz s čipom ako aj rôzne programy.

Až po získaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení možno pokračovať na obchodný register.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak máte záujem o založenie s. r. o. s remeselnými predmetmi podnikania, ale chcete sa vyhnúť zdĺhavým administratívnym záležitostiam, kontaktujte nás a my Vám radi pomôžeme.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodnú spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.
Kto sídli v Bratislave?

Bratislava je sídlom viacerých medzinárodných inštitúcií, Vlády ako aj Parlamentu ako aj národných kultúrnych ustanovizní, a samozrejme veľkým množstvom spoločností.
Predaj vašej spoločnosti

Jednou z najrýchlejšou možnosťou ako sa "zbaviť" svojej neaktívnej firmy je jej odpredaj.