• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Založenie fitness centra formou s.r.o.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie fitness centra formou s.r.o.

13.4.2020

Ak ste sa rozhodli založiť si fitness centrum vo forme s.r.o., v tomto článku Vám prinášame všetky potrebné zákonné a oznamovacie povinnosti, ktoré by ste pri založení tohto druhu spoločnosti mali splniť.
Otvorenie fitness centra v Slovenskej republike nie je veľmi náročný proces no sprevádza ho splnenie niekoľkých všeobecných požiadaviek. Medzi tieto všeobecné požiadavky patrí najmä:
 1. získanie živnostenského oprávnenia – Ide o zápis predmetov podnikania, ktoré bude podnikateľ pri svojom podnikaní vykonávať. Na prevádzkovanie fitness centra nie je potrebné získanie trénerského titulu postačí si vybrať zo zoznamu voľných živností činnosť s názvom prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.
 2. Doplnkové služby - V prípade, ak plánujete v priestoroch fitness centra alebo mimo neho organizovať podujatia alebo predávať rôzne nápoje je potrebné rozšíriť tento predmet aj o predmety podnikania :
  • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Ak chce právnická osoba poskytovať služby vyžadujúce odbornú spôsobilosť, musí si ako predmet podnikania zvoliť činnosť : športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Túto činnosť môže spoločnosť poskytovať iba prostredníctvom športových odborníkov. Okrem zápisu spomínanej činnosti do obchodného registra musí právnická osoba požiadať aj o zápis do registra právnických osôb v športe.

 1. požiadavky na priestory prevádzky - Priestory fitness centra v ktorom plánujete svoju činnosť vykonávať musia predovšetkým spĺňať kritéria, ktoré sú stanovené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva o požiadavkách na telovýchovno- športové zariadenia a musia byť v rámci stavebného konania skolaudované pre účely fitness centra. Po získaní kolaudačného rozhodnutia musí podnikateľ požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o súhlas s uvedením priestorov fitness centra do prevádzky.
 2. prevádzkový poriadok - podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, musí mať každá prevádzka fitness centra vypracovaný prevádzkový poriadok, ktorý musí byť umiestnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Medzi ďalšie podmienky ktoré musí podnikateľ splniť pri otvorení fitness centra sú :
 1. získanie povolenia od regionálneho úradu zdravotnícka
 2. oznamovacia povinnosť voči živnostenskému úradu a obci, na ktorej území sa prevádzka nachádza
 3. označenie prevádzky
 4. platenie autorom diel za získanie licencie
 5. oznámenie o zákaze fajčenia
 6. povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 7. povinnosti súvisiace s predávaním tovaru alebo poskytovaním služieb
 8. povinnosti súvisiace so zamestnávaním zamestnancov

Trénerstvo už nie je živnosťou

K práci trénera bola doposiaľ viazaná živnosť nevyhnutná. Po novom je to inak. Ak ste sa rozhodli byť fitness trénerom oprávnenie podnikať už nežiadate zo živnostenského úradu ale z ministerstva školstva.

V praxi to znamená, že ako tréner sa po novom máte povinnosť registrovať do registra fyzických osôb v športe. Lehota na registráciu je 30 dní. Register však nevydáva žiadne osvedčenie a preto si sami musíte overiť, či sa vaše meno v tomto zozname nachádza.

V prípade ak ste sa rozhodli založiť si fitness centrum v podobe založenia s.r.o., neváhajte kontaktovať našu spoločnosť, kde Vám radi pomôžeme s prípravou všetkých potrených dokumentov k jeho k založeniu.