• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Kapitálové fondy v novele Obchodného zákonníka od 1.1.2018
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Kapitálové fondy v novele Obchodného zákonníka od 1.1.2018

27.8.2017

Novela Obchodného zákonníka zavedie pojem kapitálový fond spoločnosti, ktorý doteraz nebol definovaný. Z tohoto dôvodu boli kapitálové fondy používané pomerne často a za rôznym účelom.
UPDATE: platnosť tejto zmeny bola posunuté a bude platiť od 1.1.2018

Novela Obchodného zákonníka zavádza pojem kapitálový fond spoločnosti, ktorý bude tvoriť:
  1. emisné ážio,
  2. suma príspevku, ktorú akcionári priplatia za to, že získajú výhodu pri rozdeľovaní zisku,
  3. suma iných príspevkov akcionárov, ktoré nesúvisia s výhodou pri rozdeľovaní zisku,
  4. suma tvoriaca zvýšenie vlastného imania nástupníckej spoločnosti okrem základného imania a rezervného fondu.

Ak rozhodnutie akcionárov, zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina alebo stanovy tak určia, kapitálový fond podľa odseku písm. b) alebo písm. c) možno vytvoriť príspevkami akcionárov pri vzniku spoločnosti alebo kedykoľvek za trvania spoločnosti.

Príspevkom akcionára vykazovaným ako kapitálový fond podľa odseku 1 písm. c) môže byť len majetková hodnota, ktorá môže byť predmetom vkladu. Príspevok v peniazoch nemôže byť poskytnutý v hotovosti. Ak ide o nepeňažný príspevok, hodnota príspevku sa musí určiť znaleckým posudkom; ustanovenie § 59 platí rovnako.

Kapitálové fondy podľa odseku a), b) a d) bude možno do dvoch rokov použiť iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanoví inak.

Kapitálový fond podľa odseku 1 písm. c) možno použiť na rozdelenie akcionárom najskôr po uplynutí 60 dní od zverejnenia oznámenia o výške rozdelenia iných vlastných zdrojov akcionárom, pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 4 a ak spoločnosť nie je v kríze alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy nedostala. Ustanovenie § 67f ods. 2 a 3 sa použije primerane.“.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra je listina ktorá preukazuje existenciu spoločnosti. Výpis z obchodného registra obsahuje aktuálne informácie o spoločnosti, o jej Názve, sídle, predmetoch činnosti, spoločníkoch (akcionároch), štatutárnych orgánoch, základnom imaní a pod.
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Účtovné obdobie

Účtovným obdobím je štandardne kalendárny rok. Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom zápisu do obchodného registra.