• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zmeny v obchodnom zákonníku od 29.4.2015
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmeny v obchodnom zákonníku od 29.4.2015

20.5.2015

Narýchlo schválená novela obchodného zákonníka prinesie zmeny v troch rôznych dátumoch. Dňom 29.4.2015, ďalej dňom 1.7.2015 a novela obchodného zákonníka platná od 1.1.2016.

Najvýznamnejšie zmeny platné od 29.4.2015 sú:


1. Zákaz vrátenia vkladov spoločníkov s.r.o. a k.s.

Spoločnosť s.r.o. nesmie vrátiť spoločníkom ich vklady. Za vrátenie vkladu sa ale nepovažujú platby spoločníkom pri znížení základného imania. Rovnako aj pri spoločnosti k.s. nesmie spoločnosť komanditistom vrátiť ich vklady.

2. Vzdanie sa funkcie štatutárneho orgánu

Ak dôjde k vzdaniu sa funkcie štatutárneho orgánu na zasadnutí valného zhromaždenia podpis predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená a vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

Ak ale nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Ak spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie.

Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

3. Spoločník s.r.o. môže spoločnosti poskytnúť pôžičku len bezhotovostne

Spoločník alebo štatutárny orgán, prokurista, vedúci organizačnej zložky, člen dozornej rady, tichý spoločník, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti môže poskytnúť spoločnosti úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, ak ho poskytne inak ako finančnými prostriedkami v hotovosti.

4. Súhlas správcu pri zlúčení, rozdelení, splynutí

Registrový súd preverí, či voči zanikajúcej spoločnosti a spoločnosti, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie, vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.

S novelou obchodného zákonníka došlo k novej požiadavke zo strany zákona o o konkurze a reštrukturalizácii pri zlúčení, splynutí, či rozdelení spoločností. Zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí alebo projekt rozdelenia úpadcu podlieha súhlasu správcu. Splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie úpadcu možno zapísať do obchodného registra iba so súhlasom správcu.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Založenie dopravnej spoločnosti

V súčasnosti každý dopravca podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, musí byť zapísaný v Obchodnom registri SR, aj v prípade, že ide o živnostníka.
Prokurista

Prokurista je osoba zapísaná v obchodnom registry a je oprávnený vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, a to bez nutnosti predloženia špeciálneho písomného splnomocnenia.