• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017

28.9.2016

Vláda zvolená v tomto roku navrhla niekoľko zmien v zdaňovaní právnických osôb, ktorým navrhujú platnosť od 1. 1.1.2017. Zmeny zatiaľ neschválil parlament, čiže je možné, že ešte budú upravené.

Zníženie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby – od 1.1.2017


Pre zdaňovacie obdobie začínajúce 1.1.2017 a neskôr sa má sadzba dane z príjmov pre právnické osoby znížiť zo súčasných 22 % na 21 %.

Zmeny v transferovom oceňovaní - od 1.1.2017


Novelou zákona sa taktiež navrhuje predefinovanie ustanovenia zakladajúceho povinnosť viesť transferovú dokumentáciu. Touto novelou sa má zamedziť pochybnostiam o tom, kedy viesť transferovú dokumentáciu. Daňovník je povinný ju viesť vždy. A to aj v prípade, že v daňovom priznaní nevykonával úpravy základu dane.

Táto novela taktiež rozširuje okruh osôb, na ktoré sa transferové oceňovanie vzťahuje.

Upraviť sa majú aj ceny za odsúhlasenie metódy, ktorú daňovník použije na stanovenie transferových cien. Keďže sumu predpokladaného obchodného prípadu bolo v praxi náročné jednoznačne určiť, novelou zákona o dani z príjmov sa má od roku 2017 stanoviť:
  • fixná suma 10 000 eur pre odsúhlasenie metódy v tuzemských kontrolovaných transakciách a
  • fixná suma 30 000 eur v prípade cezhraničných kontrolovaných transakcií.

Pokuty za úmyselné vyhýbanie sa plateniu daní v súvislosti s transferovým oceňovaním môžu byť od roku 2017 až v dvojnásobnej výške ak:

  • nemal určenú výšku transferových cien správne, čím si znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu a zároveň napríklad
  • transferové ceny stanovil v určitej výške za účelom zníženia daňovej povinnosti

Zavedenie zdaňovania podielov na zisku (dividend) – od 1.1.2018


Vláda 21.9.2016 rozhodla, že podiely na zisku (dividendy) obchodných spoločností alebo družstiev fyzických osôb sa majú zdaňovať zrážkou vo výške 7 % pri ich výplate. Čo je o viac ako polovica menej oproti plánovanej 15 % zrážkovej dani. A to v prípade slovenských aj zahraničných dividend.

Dividendy vyplácané medzi právnickými osobami v rámci SR nebudú podliehať dani z príjmu. V prípade dividend plynúcich z nezmluvných štátov (daňové raje) bude daň z príjmov 35 %.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Zápisnica z valného zhromaždenia

V prípade, že spoločnosť s.r.o., má viacero spoločníkov, ak chce vo svojej spoločnosti vykonať zmeny, napr. zmenu sídla, konateľa, zmenu obchodného mena a pod., musí vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia.