• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017

30.12.2016

Od 1.1.2017 dochádza v väčšiemu počtu zmien v daňových zákonoch o časti zmien sme Vás informovali v našom článku v septembri a ďalšie zmeny prinášame v tomto pokračovaní.

Zvýšenie paušálnych výdavkov pre samostatne zárobkovo činné osoby.


Pre príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa limit pre uplatnenie paušálnych výdavkov zvýši zo súčasných 40% na 60% z dosiahnutých príjmov a najviac do maximálnej sumy 20 000 EUR.


Výdavky podliehajúce podmienke zaplatenia


Rozširujú sa výdavky, u ktorých je potrebné testovať podmienku zaplatenia pre ich uplatnenie v daňových výdavkoch toto sa rozšíri o licenčné poplatky.


Zrušenie daňových licencií od roku 2018


Započítanie kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou vypočítanou v daňovom priznaní bude možné uplatniť aj po zrušení daňových licencií a to v lehote troch nasledujúcich zdaňovacích období, ktoré nasledujú po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená.


Obmedzia sa výdavky na prevádzku vypožičaného majetku


Náklady na technické zhodnotenia, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti využívané na základe zmluvy o výpožičke sa od 1.1.2017 budú považovať za daňovo neuznané náklady.

Výnimku budú tvoriť iba výdavky na energie v súvislosti s užívaním hnuteľnej veci a nehnuteľnosti.


Zrušenie zdravotných odvodov z dividend a zavedenie dane z dividend


Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa ruší na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnuté v účtovnom období, ktoré sa začalo 1.1.2017 alebo neskôr. Zavádza sa ale platenie dane z takto vyplatených dividend.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Zápisnica z valného zhromaždenia

V prípade, že spoločnosť s.r.o., má viacero spoločníkov, ak chce vo svojej spoločnosti vykonať zmeny, napr. zmenu sídla, konateľa, zmenu obchodného mena a pod., musí vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia.