• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Zápisnica z valného zhromaždenia
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Zápisnica z valného zhromaždenia

V prípade, že spoločnosť s.r.o., má viacero spoločníkov, ak chce vo svojej spoločnosti vykonať zmeny, napr. zmenu sídla, konateľa, zmenu obchodného mena a pod., musí vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia.
Zápisnica o valnom zhromaždení musí obsahovať:
  • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  • miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  • meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa,
  • opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
  • rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania.

Zápisnicu o valnom zhromaždení podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ; pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť pri niektorých prípadoch zmien úradne osvedčená.