• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Založenie dopravnej spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Založenie dopravnej spoločnosti

V súčasnosti každý dopravca podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, musí byť zapísaný v Obchodnom registri SR, aj v prípade, že ide o živnostníka.
Preto v tomto prípade odporúčame prejsť zo živnostníka na spoločnosť s ručením obmedzeným. Po založení spoločnosti s ručením obmedzeným sa vybavuje povolenie na prevádzkovanie nákladnej dopravy – dopravnej licencie. Pre vybavenie potrebného povolenia, dopravca musí splniť požiadavky, ktorými sú:

- subjekt musí byť zapísaný v Obchodnom registri (odporúčame vo forme s.r.o.)

- musí preukázať finančnú spôsobilosť, a to buď:
  • základným imaním spoločnosti
  • vlastním imaním
  • bankovou zárukou, respektíve poistením zodpovednosti prepravcu
- preukázať odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy osvedčením o odbornej spôsobilosti

Po získaní dopravnej licencie sa tento predmet podnikania dopĺňa do Obchodného registra. Pričom naša spoločnosť to vie spraviť všetko v jednom kroku, bez toho, aby ste museli platiť ďalšie poplatky za zmeny v Obchodnom registri.

Každý dopravný úrad má však iné podmienky, na základe ktorých vystavuje dopravnú licenciu, preto je vhodné, aby ste si všetky podmienky vopred zistili.