• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Koneční užívatelia výhod budú uvedení vo výpise z obchodného registra
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Koneční užívatelia výhod budú uvedení vo výpise z obchodného registra

18.6.2018

V priebeho roka 2018 vstupi do platnosti aj na Slovensku legislatva, ktorá bude mať za následok zverejnenie konečných uživateľov spoločností v Obchodnom registri.
Dňa 15.3.2018 nadobudol účinnosť zákon č 52/2018 Z.z. ktorý novelizoval zákon č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakotvuje viaceré nové povinnosti pre podnikateľské a iné subjekty.

Tieto zmeny podmienila štvrtá Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/849 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Členské štáty musia tieto údaje uchovávať v niektorom centrálnom registri.

Zakotvenie nových povinností vychádza z legislatívy Európskej únie. Zaujímavý je však čl. VII ktorý nadobúda účinnosť až 1.11.2018 a hovorí o povinnosti zverejnenia tzv. konečných užívateľov výhod.

Čiže všetky novo zakladané spoločnosti od tohoto dátumu budú musieť zverejniť svojich konečných užívateľov výhod. Pre staršie spoločnosti, ktoré boli alebo budú zapísané do obchodného registra do 31.10.2018, musia zaistiť zápis konečného užívateľa výhod najneskôr do 31.12.2019.

Konečný užívateľ výhod je fyzická osoba ktorá má prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Je to teda osoba, ktorá má profit z činnosti firmy a tým má aj podiel na jej riadení. Tieto osoby bude potrebná zapísať do obchodného registra ako konečných uživateľov výhod.

Zo zákona vyplýva že o týchto osobách budeme potrebovať zapísať meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a číslo dokladu totožnosti. U fyzickej osoby - podnikateľa bude potrebné aj IČO, miesto podnikania a označenie úradného registra+číslo zápisu do registra.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá za konečných užívateľov výhod, považujú sa za nich členovia predstavenstva čo znamená štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To v skratke znamená že tejto povinnosti nahlasovať užívateľov výhod sa nevyhne žiadna spoločnosť.Údaje sa budú uchovávať po dobu označenia osoby ako užívateľa výhod a ešte päť rokov od zániku tohto postavenia.

Pri zápise spoločnosti do obchodného registra teda bude treba doložiť tieto skutočnosti na tlačive ustanovenom osobitnými predpismi ku ktorému sa dokladajú listiny z ktorých skutočnosti o užívateľovi výhod vyplývajú a budú sa dať následne overiť podľa tohto zákona.

Tieto údaje však nebudú verejne prístupné na stránke obchodného registra. Budú sa poskytovať zákonom stanoveným osobám napr. Ministerstvo financií, Národná banka Slovenska, Daňový úrad alebo Finančná polícia SR. Právnické osoby zapísané do obchodného registra alebo neziskové organizácie vzniknuté pred 31.10.2018 majú povinnosť podať návrh na zápis týchto údajov najneskôr do 31.12.2019.Zápis bude bezplatný.

O postupe ako zapísať konečných užívateľov výhod do obchodného registra Vás budeme s predstihom informovať, keď Obchodný register sprístupní túto možnosť.

Zápis konečných užívateľov výhod do Obchodného registra

V prípade záujmu o zápis konečných užívateľov výhod do Obchodného registra nás neváhajte kontaktovať a využite našu akciovú cenu.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra je listina ktorá preukazuje existenciu spoločnosti. Výpis z obchodného registra obsahuje aktuálne informácie o spoločnosti, o jej Názve, sídle, predmetoch činnosti, spoločníkoch (akcionároch), štatutárnych orgánoch, základnom imaní a pod.
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Účtovné obdobie

Účtovným obdobím je štandardne kalendárny rok. Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom zápisu do obchodného registra.