• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Očista Obchodného registra od neaktívných firiem
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Očista Obchodného registra od neaktívných firiem

23.9.2020

Od 1.10.2020 sa bude obchodný register očisťovať od firiem ktoré nemajú splnené mnohé podmienky alebo sú staré a neaktívne. Nakoľko podľa ich odhadu je v registri zapísaných viac ako 100-tisíc spoločností ktoré sa javia ako "mŕtve"
V zákone sa uvádzajú tieto prípady spoločností ktoré budú vymazané

Fyzické osoby zapísané v obchodnom registri

V súčasnoti ide o dobrovoľný zápis no táto možnosť po novom zanikne nakoľko sa fyzické osoby uvádzajú v iných registroch napr. v živnostenskom a tým pádom je zdvojený zápis zbytočný. Ich činnosť ale výmazom nekončí, vymažú sa iba z obchodného registra

Spoločnosti ktoré vstúpili do likvidácie pred 1.októbrom 2016

Pri týchto spoločnostiach sa predpokladá nezáujem o spoločnosť nakoľko sa v likvidácii nachádza už viacero rokov a bude vymazaná ak likvidátor do 1.12.2020 neuloží do zbierky listín zoznam majetku. Čiže sa predpokladá úpadok spoločnosti.

Spoločnosti ktoré nepreviedli hodnotu základného imania na eurá do 1.12.2020

Ak ste na túto povinnosť zabudli aj napriek hrozbe pokuty, máte poslednú šancu na nápravu.

Podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb

Ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhnú zmenu údajov.

Spoločnosti bez konateľa či bez adresy sídla firmy

Rovnako sa budú vymazávať spoločnosti bez konateľa či bez adresy sídla firmy a tak isto aj firmy, ktoré budú meškať 180 dní s podaním účtovných závierok a výkazov do registra účtovných závierok.

Zoznam spoločností ktoré sa majú podľa hore uvedených bodov vymazať sa zverejnia v Obchodnom vestníku po dobu šiestich mesiacov.

Počas tejto lehoty sa môžu prihlásiť prípadný veritelia. V takomto prípade súd bude rozhodovať o konkurze spoločnosti.

Likvidácie firiem od 1.10.2020 budú komplikovanejšie

Ak budete chcieť previesť likvidáciu vašej spoločnosti, budete musieť zložiť preddavok na likvidáciu vo výške 1500 Eur. Ak však ale vstúpite do likvidácie a likvidátor bude zapísaný do 30.9.2020 dokončí sa likvidácia podľa starého zákona bez nutnosti skladať preddavok.

Na rozdiel ale od uľahčenia výmazu starých spoločností sa to pre nové likvidácie práveže sprísňuje a budú platiť od rovnakého dátumu horšie podmienky. Jedná sa hlavne o vyššie náklady spojené s likvidáciou a konkrétne sa bude musieť platiť preddavok do notárskej úschovy. Viac o zmenách v likvidáciách sme písali v článku.