• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Preverte si svojho obchodného partnera na webe
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Preverte si svojho obchodného partnera na webe

6.1.2021

Nakoľko sa vplyvom pandémie koronavírusu na Slovensku výrazne zhoršila platobná disciplína firiem, je o to dôležitejšie si pred uzavrením obchodných vzťahov preveriť svojich obchodných partnerov. Stále viac firiem neplatí faktúry svojim dodávateľom včas a čoraz častejšie sa stretávame s mesiace starými neuhradenými faktúrami.
UPDATE: Zoznam najlepších zdrojov informácii sme aktualizovali pre rok 2021.

V súčasnosti existuje na internete niekoľko webových stránok ktoré Vám umožňujú preverenie dôveryhodnosti vášho obchodného partnera. Teda hlavne overiť si či nemá dlhy voči štátnym institúciam, zdravotným poisťovniam, či voči nemu nie sú vedené exekúcie a pod.

Register účtovných závierok

V Registri účtovných závierok sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy a iných účtovných jednotiek, o ktorých to ustanovujú osobitné predpisy. Účtovné závierky za roky 2009 - 2012 sú len informatívneho charakteru.

V prípade že si hospodárenie svojho obchodného partnera chcete pozrieť do hĺbky nájdete tu účtovné závierky jednotlivých obchodných partnerov za predchádzajúce roky.

Jedná sa o oficiálnu štátom prevádzkovanú web stránku, ktorá získava údaje priamo z Daňového úradu a z ktorej si údaje sťahujú ostatné komerčné weby.

http://www.registeruz.sk/


Register poverení na vykonanie exekúcie

V Registri účtovných závierok sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy a iných účtovných jednotiek, o ktorých to ustanovujú osobitné predpisy. Účtovné závierky za roky 2009 - 2012 sú len informatívneho charakteru.

https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie


Register úpadcov

Register úpadcov zhŕňa konkurzy, reštrukturalizácie a odlžovacie konania. Jedná sa o oficiálnu štátom prevádzkovanú web stránku, ktorá získava údaje priamo zo súdov.

https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/home.xhtml


Daňový úrad a Colný úrad

Daňový a Colný úrad zverejňujú viacero zaujímavých zoznamov.

Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam dlžníkov daňový úrad právnických a fyzických osôb na daňovom úrade a colnom úrade. Zoznam daňových dlžnikov u ktorých do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-dlznikov

Zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z.

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b6188880-e315-47f0-895d-a275008afcf2

Zoznam vymazaných platiteľov DPH

Zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z.

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_c7c3ebc0-a880-4289-82b3-a3d100ece6b6


Všeobecná zdravotná poisťovňa

http://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html


Dôvera

http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov


UNION

http://www.union.sk/zoznam-neplaticov-pravnicke-osoby


Sociálna poisťovňa

stránky sociálnej poisťovne umožňujú vyhľadávanie podľa obchodného mena:

http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s


Register konečných užívateľov výhod

Štatistický úrad SR sa podieľa na aplikácii zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. V súlade s ustanoveniami je od 1. novembra 2018, Štatistický úrad SR povinný priebežne viesť aktuálne identifikačné údaje o konečných užívateľoch výhod.

Od Novembra 2020 sú tieto záznami verejne prístupné na webovej adrese: https://rpo.statistics.sk/rpo/#login.

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora. Do RPVS sa môžu dobrovoľne zapisovať aj fyzické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora.

Platformu rozkrývania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora môžu využívať aj iné subjekty napríklad obchodní partneri pre svoje B2B obchodné vzťahy.

https://rpvs.gov.sk/rpvs

finstat.sk

Asi najprehľadnešia a najkomplexnejšia stránka, ktorá ponúka finančné výkazy firiem ako aj údaj o konkurzoch a dlhoch. Väčšina služieb je však platených, ale pre základné preverenie obchodného partnera postačí aj verzia zadarmo.

Použité údaje pochádzaju zo štátneho webu registeruz.sk a registra úpadcov ako aj s nižšie uvedených databáz dlžníkov zdravotnýh a sociálnych poisťovní. Výhodou je, že viacero údajov nájdete v prehľadnej podobe na 1 mieste.

indexpodnikatela.sk

Ponúka v podobné možnosti ako predchádzajúca stránka a rovnako je väčšina detailnejších prehľadov platených.

Rovnako použité údaje pochádzaju zo štátneho webu registeruz.sk a registra úpadcov ako aj s nižšie uvedených databáz dlžníkov zdravotnýh a sociálnych poisťovní. Výhodou je, že viacero údajov nájdete v prehľadnej podobe na 1 mieste.


dlznik.sk

Ďalšia z najznámejsích stránok kde je zoskupených niekoľko informácií ohľadom dlhov vášho obchodného partnera. Sú tu zoskupené dlhy zo zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a daňového úradu.Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra je listina ktorá preukazuje existenciu spoločnosti. Výpis z obchodného registra obsahuje aktuálne informácie o spoločnosti, o jej Názve, sídle, predmetoch činnosti, spoločníkoch (akcionároch), štatutárnych orgánoch, základnom imaní a pod.
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Účtovné obdobie

Účtovným obdobím je štandardne kalendárny rok. Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom zápisu do obchodného registra.