• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zmeny v likvidáciách od 1.10.2020
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmeny v likvidáciách od 1.10.2020

18.8.2020

Parlament ešte v minulom roku schválil novelu Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov, ktorej cieľom je zefektívniť proces likvidácie, vyčistiť register od nefunkčných firiem, zamedzenie založeniu sro osobe voči ktorej je vedená exekúcia, zápis niektorých nových údajov do obchodného registra či prechod na plne elektronickú komunikáciu.
Schválená novela začne platiť delene od 1.1.2020 a 1.10 2020. Zmeny v procese likvidácie začínajú platiť až od 1.10.2020. Pozrieme sa teraz práve na tieto zmeny.

Prvou zmenou ktorú určuje novela je určenie času, kedy spoločnosť vstupuje do likvidácie. Po novom spoločnosť vstupuje do likvidácie až dňom zápisu likvidátora do obchodného registra a nie ako doteraz, ku dňu svojho zrušenia - čiže podľa dátumu uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia. Povinnosť používať počas likvidácie obchodné meno spoločnosti s dodatkom "v likvidácii" sa nemení.

Likvidátora by mali ustanoviť spoločníci a to súčasne s rozhodnutím o zrušení spoločnosti avšak najneskôr do 60 dní od zrušenia spoločnosti. V inom prípade ustanoví likvidátora súd. Novela počíta aj s možnosťou, že priamo v spoločenskej zmluve bude určené, kto má byť určený za likvidátora.

Ak likvidátora vyberá súd, vyberá sa náhodne zo zoznamu správcov konkurznej podstaty. Likvidátor zodpovedá za svoju funkciu rovnako ako štatutárny orgán spoločnosti.

Zavádza sa aj preddavok na úhradu odmeny a náhrady výdavkov likvidátora (preddavok na likvidáciu), ktorý bude musieť spoločnosť zložiť bez ohľadu na to či bol likvidátor ustanovený spoločníkmi alebo súdom. Výška preddavku bola určená na 1500€ a táto suma sa skladá do notárskej úschovy formou notárskej zápisnice.

Rovnako sa rušia všetky jednostranné právne úkony spoločnosti, najmä príkazy poverenia splnomocnenia a prokúry, okrem splnomocnení udelených na zastupovanie spoločnosti v súdnych konaniach.

Likvidátor môže v mene spoločnosti vykonávať len také úkony, ktoré smerujú k likvidácii spoločnosti. Najmä plniť záujmy, pohľadávky, plnenia, konať za spoločnosť pred súdom a inými orgánmi a v neposlednom rade uzatvárať zmluvy a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy sa môžu uzatvárať len v súvislosti s ukončením doterajších právnych záväzkov.

Likvidátor je po novom povinný vyhotoviť zoznam pohľadávok a zoznam majetku spoločnosti. Tieto zoznamy musí vyhotoviť do 45 dní od oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie a uložia sa do zbierky listín do 30 dní od ich vypracovania. Počas likvidácie môžu veritelia spoločnosti prihlásiť svoje pohľadávky na základe prihlášky.

Tú by mali adresovať na adresu nehnuteľnosti ktorú určil likvidátor v oznámení o vstupe do likvidácie. Táto adresa musí zabezpečiť bezproblémové doručovanie pošty. Likvidátor nemôže spoločníkom vyplatiť podiel na likvidačnom zostatku skôr ako upokojí nároky všetkých známych veriteľov.

Ku dňu skončenia likvidácie je likvidátor povinný zostaviť účtovnú závierku, návrh na rozdelenie likvidačného zostatku ako aj konečnú správu o priebehu likvidácie. Spoločníci majú právo do týchto dokumentov nahliadnuť.

Po novom však skončenie likvidácie bude môcť nastať až po uplynutí lehoty 6 mesiacov po oznámení o vstupe do likvidácie. Ak má spoločnosť daňový nedoplatok alebo ak sa u nej vykoná daňová kontrola, lehota sa predĺži až na 12 mesiacov.

Následne sa podáva návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Prikladá sa účtovná závierka, správa o priebehu likvidácie aj rozdelenia likvidačného zostatku. Novelou sa zrušuje povinnosť predkladať súhlas správcu dane a Sociálnej poisťovne s výmazom spoločnosti.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Zápisnica z valného zhromaždenia

V prípade, že spoločnosť s.r.o., má viacero spoločníkov, ak chce vo svojej spoločnosti vykonať zmeny, napr. zmenu sídla, konateľa, zmenu obchodného mena a pod., musí vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia.