• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Výhody s.r.o. oproti živnosti v roku 2021
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Výhody s.r.o. oproti živnosti v roku 2021

25.5.2021

Pri začiatku podnikania je dôležité stanoviť si akou formou budete podnikať. V roku 2018 sa najväčšou výhodou u s.r.o. stalo zrušenie daňových licencí. V roku 2019 pribudli ďalšie výhody pre s.r.o. oproti živnosti. Najväčšou zmenou pre rok 2020 bolo zníženie daní pre malých podnikateľov na 15%. V roku 2021 sú plánované zmeny v oblasti daňových výhod pre mikrodaňovníkov.

Založenie

Založenie s.r.o. trvá o niečo dlhšie teda asi 10 pracovných dní a je aj z administratívneho hladiska komplikovanejšie keďže okrem vydania živnostenských listov na meno firmy je firmu potrebné zapísať aj do Obchodného registra.

Pri založení s.r.o. je možné osloviť spoločnosti, ktoré sa postarajú o celý proces založenia a Vy budete mať minimálne povinnosti. Táto služba je cenovo dostupná a u nás si založíte s.r.o. len za 244€.

Pri živnosti založenie trvá len 2 - 4 pracovné dni. Administratíva je o niečo jednoduchšia ale aj tak je potrebné vyplniť papierové, alebo elektronické tlačivá, daňovú registráciu a prihlásiť sa do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Ručenie

Bezpochyby, najväčšou výhodou s.r.o. je, že spoločník (majiteľ) neručí svojim osobným majetkom, ale ručenie je obmedzené na majetok firmy. Osobný a firemný majetok sú striktne oddelené.

Obmedzenie ručenia neplatí v prípade živnosti a živnostník ručí celým svojim majetkom ako aj majetkom svojho manžela/manželky za záväzky vzniknuté pri podnikaní.

Účtovníctvo

V prípade s.r.o. musíte viesť podvojné účtovníctvo, čo ale nie je oveľa komplikovanejšie ako jednoduché účtovníctvo. A v dnešnej dobe je dostupných množstvo software-ov, ktoré Vám vedenie účtovníctva uľahčia a zvládnete to aj bez predchádzajúcej praxe. Alebo účtovníctvo zveríte účtovníkovi.

Výhodou podpojného účtovníctva u s.r.o. je to, že si do daňových výdavkov viete dať aj prijaté faktúry, ktoré ste ešte nezaplatili.

V prípade živnosti vediete buď jednoduché účtovníctvo, alebo si zvolíte paušálne výdavky vediete len daňovú evidenciu. Paušálne výdavky si viete uplatniť do výšky 60% z vašich príjmov, najviac však do výšky 20 000 € za rok. Rovnako ako pri s.r.o. Viete účtovníctvo viesť svojpomocne, alebo ho zveríte účtovníkovi.

Zdanenie

V roku 2020 prichádza zmena vo forme zníženej sadzby dane z príjmov na 15%. Táto zmena sa týka živnostníkov a aj právnických osôb, pokiaľ ich obrat (teda súhrn všetkých príjmov) nepresiahne sumu 100 000 EUR.

S účinnosťou od roku 2021 sa 15 % sadzba dane z príjmu ponecháva iba pre mikrodaňovníkov, teda pre právnické osoby a fyzické osoby s príjmami z podnikania, ktorých príjmy nepresahujú za zdaňovacie obdobie sumu 49 790 eur.

Zároveň sa spresnili podmienky pre príjmy, ktoré sa počítajú do hranice 49 790 eur, a pôjde tak iba o zdaniteľné príjmy.

Okrem zníženia sadzby dane sa zmenil aj limit na platenie preddavkov na dani z príjmov. Podnikatelia, ktorých daň nepresiahne 5 000 eur, nebumajú povinnosť platiť preddavky vôbec. Štvrťročné preddavky budú platiť podnikatelia, ktorých daň sa bude pohybovať v rozmedzí od 5000 eur do 16 600 eur . Po prekročení hornej hranice 16 600 eur sa z nich stanú už mesační platitelia.

V roku 2021 si už výšku týchto preddavkov nebudete musieť prerátavať sami .V rámci podpory podnikateľského prostredia sa navrhuje zjednodušenie pre podnikateľov vo forme oznámenia o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov, ktoré poskytne správca dane.

Daň z príjmu musí platiť ako s.r.o., tak aj živnostník. Rozdiel je vo výške dane. Živnostník zaplatí pri malom zisku daň 19%, avšak pri vyššom zárobku sa zvyšuje daň na 25%.

Výhody s.r.o. od roku 2018 rozšírilo aj zrušenie daňových licencií, ktoré zvyšovali náklady v prípade straty spoločnosti.

Pre rýchle porovanie sme pripravili Kalkulačku - Živnosť alebo s.r.o.?.Odvody

Živnostník má povinnosť, od začiatku podnikania, platiť minimálne zdravotné odvody a aj odvody do sociálnej poisťovne a to aj v prípade, že nemá žiadny príjem. Pokiaľ ste v roku 2020 podali daňové priznanie do 31. marca 2020 a váš príjem za rok 2019 presiahol hranicu 6 078 eur, vzniká vám povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne. Pokiaľ ste podali žiadosť o odklad daňového priznania za rok 2019, táto povinnosť vám odpadá, aj napriek presiahnutiu hranice príjmu vo výške 6 078 eur, z dôvodu aktuálnej krízovej situácie.

Od júla 2021 (prípadne októbra 2021) sa hranica maximálneho príjmu zvyšuje až na 6 552 eur, pričom po jej presiahnutí vzniká povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne.

Výška minimálneho vymeriavacieho základu pre platenie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne je od 1. januára 2021 vypočítaná na výšku 546 eur. To znamená, že minimálne odvody, ktoré sú potrebné do sociálnej poisťovne, budú od budúceho roka vo výške 180,99 eur. Vznik, resp. trvanie povinného poistenia od 1. februára 2021 aj s určením výšky poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 Vám Sociálna poisťovňa písomne oznámi do 22. februára 2021.

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne vzniká pre samostatne zárobkovo činné osoby dňom začiatku ohlásenia živnosti. Do zdravotnej poisťovne budú musieť živnostníci od 1. januára 2021 odvádzať mesačné odvody vo výške 76,44 eur, pokiaľ ide o osobu so zdravotným postihnutím, suma mesačných odvodov bude vo výške 38,22 eur.

Pri s.r.o. ak ste napr. jediným spoločníkom a konateľom s.r.o. a nemáte za vykonávanie funkcie konateľa žiadnu mzdu, s.r.o. nemusíte platiť žiadne odvody do sociálnej poisťovne. U s.r.o. je možnosť využiť rôznej daňovej a odvodovej optimalizácie. Najlepšie riešenie pre Vás na mieru je možné vybrať s pomocou skúseného účtovníka.Nový pojem – Mikrodaňovník

Pod pojmom mikrodaňovník sa rozumie fyzická osoba, ktorej príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 49 790 eur. Rovnako sa za mikrodaňovníka považuje právnická osoba, ktorej všetky výnosy nepresiahnu tú istú hodnotu 49 790 eur.

Tento špeciálny typ daňovníka bude môcť čerpať špeciálne daňové výhody od 1.januára 2021. I. Ide najmä o lepšie možnosti optimalizácie pri odpisovaní majetku. Výška daňového odpisu pre majetok bude na dobrovoľnom rozhodnutí mikrodaňovníka. Platí to pre majetok, ktorý je zaradený v odpisovej skupine 0 až 4 ( výnimku tvoria osobné automobily ktorých vstupná cena je vyššia ako 48 000 €).

Mikrodaňovník má od roku 2021 možnosť tvoriť opravnú položku k pohľadávke, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov v súlade s účtovníctvom. Výdavok pri odpise takejto pohľadávky je možné daňovo uznať do výšky tvorby opravnej položky v súlade s účtovníctvom.

Ďalej je to uplatnenie straty z minulých období. Ak mikrodaňovníkovi vznikne podnikateľská strata, túto stratu si bude môcť odpísať od základu dane už v nasledujúcich účtovných obdobiach, maximálne do 5 rokov od vzniku straty. Ostatní daňovníci si daňovú stratu budú môcť odpisovať nasledujúcich 5 účtovných období do výšky 50% základu dane.

Mikrodaňovníkom sa nemôže stať daňovník:
  • na ktorého bol vyhlásený konkurz,
  • ktorý vstúpil do likvidácie,
  • ktorému bol povolený splátkový kalendár,
  • ktorý je závislou osobou a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
  • ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (výnimkou je úmrtie).

Nová odpisová skupina 0

Od roku 2020 sú intenzívnejšie podporované elektromobily. Práve na tento druh majetku sa zaviedla nová osobitná odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky.

Tieto nové ustanovenia prvýkrát použijeme už za zdaňovacie obdobie roka 2019 (v daňovom priznaní podávanom v roku 2020).

Prestíž živnosti vs. s.r.o.

S.r.o. vzbudzuje v očiach obchodných partnerov ako aj bánk lepší dojem ako živnosť a preto na ľudí pôsobí dôveryhodnejšie. Dobrý dojem môže ešte zvýrazniť sídlo na lukratívnej adrese v Bratislave. Čo sa týka administratívnych povinností s.r.o., nie je problém si ich zabezpečiť svojpomocne, rovnako ako pri živnosti.

Spoločnosť s.r.o. môže expandovať navýšením vkladov, alebo vstupom nových spoločníkov. Rovnako je možné riadením firmy poveriť profecionálneho manažéra v role konateľa. Živnostník je vo svojej podstate "firmou jedného človeka".

Názov

Spoločnosť s.r.o. podniká pod menom, ktoré si zvolíte pri založení s.r.o. čo môže byť výhodou pri prezentácii a propagácii firmy. Pri založení živnosti podnikáte vždy pod svojim menom, ko ktorému si viete pridať odlišujúci dodatok.

Prerušenie činnosti

Živnosť si viete pozastaviť podaním jednoduchého formuláru na príslušnom Oresnom úrade, ďalej je potrebné pozastavenie oznámiť aj daňovému úradu a zdravotnej a sociálnej poisťovni.

Prerušenie je vždy platné len na určitú dobu. Od roku 2021 sa minimálna lehota skracuje zo šesť mesiacov na jeden mesiac a maximálna lehota sa  predlžuje z troch rokov na štyri roky. Pozastavenie živnosti teda  nemôže trvať kratšie ako 1 mesiac a dlhšie ako 4 roky. Následne je možné pozastavenie predĺžiť v opačnom prípade sa živnosť „sama“ aktivuje a vy ste povinný platiť zdravotné aj sociálne odvody.

Pri s.r.o. prerušenie podnikania nie je podľa zákona možné. Je to možné obísť pomocou toho, že spoločnosť vstúpi do likvidácie. V stave „v likvidácii” môže spoločnosť zotrvať aj niekoľko rokov a v prípade potreby je ju možné opätovne obnoviť. Spoločnosť za toto obdobie neplatí žiadne dane ani odvody.

Zrušenie

Živnosť si viete zrušiť v priebehu pár dní, v prípade, že nemáte žiadne dlhy. Avšak ak Vám počas podnikania vznikli dlhy, ručíte za ne celým svojim majetkom (v prípade manželov spoločným majetkom).

S.r.o. je možné zrušiť niekoľkými spôsobmi, je to síce dlhší ale bezproblémový proces. Najvýhodnejšie, hlavne v prípade ak je spoločnosť platcom DPH je jej predaj. Na predaji firmy je možné zarobiť aj niekoľko tisíc Eur.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak u Vás súboj s.r.o. proti živnosti vyhralo založenie firmy a rozhodli ste sa pre založenie s.r.o. neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo alebo aj virtuálna kancelária je služba umiestnenia sídla viarerých spoločností na 1 zdielanú adresu. Hlavnou výhodou je úspora nákladov oproti prenájmu samostatnej kancelárie.
Remeselná živnosť

Pre vykonávanie remeselnej živnosti je potrebné okrem všeobecných podmienok (bezúhonnosť) splniť aj podmienku pobytu v Slovenskej republike a vzdelania.
Znaky živnosti

Živnosťou je len taká činnosť, pri ktorej je splnených všetkých šesť atribútov vymenovaných v tomto ustanovení. To znamená, že pri absencii čo i len jedného zákonom vymenovaného znaku nepôjde o živnosť.