• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Spoločník nemôže svojej s.r.o. poskytnúť pôžičku v hotovosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Spoločník nemôže svojej s.r.o. poskytnúť pôžičku v hotovosti

25.7.2016

Nedávnou zmenou Obchodného zákonníka bol zavedení inštitút spoločnosti v kríze. V rámci týchto zmien bolo do zákonov zapracovaných veľké množstvo drobných úprav, ktoré komplikujú podnikanie.
Do Obchodného zákonníka sa dostal aj zákaz poskytnutia pôžičky spoločnosti s ručením obmedzeným v hotovosti, ak pôžičku poskytuje napríklad:

a) spoločník, b) konateľ, c) zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa, d) tichý spoločník, e) osoba blízka uvedeným osobám alebo osoba konajúca na ich účet.

Spoločník teda môže poskytnúť pôžičku len bezhotovostne. Doplnenie pokladnice spoločníkom v hotovosti v prípade mínusu v pokladni, tak ako to bolo bežné pred účinnosťou novely Obchodného zákonníka, už nie je možné.

Možná je iba pôžička poskytnutá napr. spoločníkom firmy. Spoločník a s.r.o. Sa považujú na účely dane z príjmov za závislé osoby.

K poskytnutej pôžičke musí s.r.o. vypracovať transferovú dokumentáciu, v ktorej zdôvodní výšku úroku. Úrok je pre s.r.o. daňovým výdavkom a pre spoločníka zdaniteľným príjmom z kapitálového majetku.