• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Služby nepodliehajúce evidencii tržieb v registračnej pokladnici
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Služby nepodliehajúce evidencii tržieb v registračnej pokladnici

10.9.2015

Ak podnikateľ poskytuje len vybrané služby, ktorá polpíšeme v potom príspevku nemusí si kupovať registračnú pokladnicu ani ak mu za poskytnuté služby platia zákazníci v hotovosti.

Predaj tovaru na dobierku

Výnimkou z povinnosti používania ERP je predaj tovaru na dobierku - dodanie tovaru prostredníctvom pošty. Výnimka sa vzťahuje aj na predaj tovaru, ktorý je následne dodaný prostredníctvom kuriérov (napr. UPS, DHL), resp. externou logistickou firmou, ktoré pri dodávke vyberú hotovosť, ktorú následne poukážu na účet alebo v hotovosti odovzdajú dodávateľovi tovaru.

Prenájom nehnuteľností

Služby súvisiace s prenájmom nehnuteľností  nepatria medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici. Tržby prijaté v hotovosti za poskytnutie týchto služieb podnikateľ nie je povinný evidovať v pokladnici.  

Prevádzkovanie výherných hracích automatov 

Prevádzkovanie  výherných hracích automatov nepodlieha povinnosti evidencie v pokladnici, keďže ide o službu, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP.  

Prevádzkovanie nevýherných automatov 

Predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom predajných automatov napr. parkovacie automaty, automaty na predaj časopisov, občerstvenia a pod. nepodlieha povinnosti evidencie v  pokladnici. Predaj remeselníckych výrobkov Za podmienky, že predaj remeselníckych výrobkov je predmetom autorského práva v zmysle autorského zákona  č. 618/2003 Z. z. o právach súvisiacich s autorským právom, pri predaji uvedených výrobkov nevzniká povinnosť používať pokladnicu, nakoľko tvorba autorských diel chránených  autorským zákonom a ich následné rozširovanie predajom alebo inou formou prevodu práva sa nepovažuje za podnikanie a autor sa nepovažuje za podnikateľa.

Ak ale predaj remeselníckych výrobkov sa realizuje na základe živnostenského oprávnenia, ide o predaj tovaru podnikateľom a vzniká povinnosť používať pokladnicu.  

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj týchto tovarov:

 • cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
 • mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska,  v bankách,  v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
 • poštových cenín na filatelistických burzách,
 • doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
 • tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
 • tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • živých zvierat napr. vianočný kapor, okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
 • tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov.

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované:

 • občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 •  
 • vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • v rámci praktického vyučovania žiakov,


zdroj: financnasprava.sk

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: