• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Prijatie služby zo zahraničia neplatiteľom DPH
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Prijatie služby zo zahraničia neplatiteľom DPH

27.8.2015

Ak spoločnosť neplatca DPH plánuje prijať službu z členského štátu Európskej únie s miestom dodania podľa základného pravidla v tuzemsku (§ 15 ods. 1), je povinná sa registrovať pred prijatím služby na §7a zákona o DPH. Spoločnosť je povinná zdaniť prijatú službu aj v prípade, že nie je platiteľom DPH.
Medzi služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, patria najmä sprostredkovateľské služby, reklamné, poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke služby, preprava tovaru, doplnkové služby pri preprave tovaru, ocenenie a práce na hmotnom hnuteľnom majetku, nájom hnuteľného majetku (s výnimkou krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov), pridelenie zamestnancov a služby dodávané elektronickými prostriedkami.

Daňový úrad mu do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti vydá osvedčenie o registrácii pre daň s prideleným identifikačným číslom pre DPH §7a, pozor spoločnosť sa nestáva klasickým platiteľom DPH.

Dodávateľ z iného členského štátu s platným DPH číslom nebude v takomto prípade účtovať k cene DPH. Overenie IČ pre DPH je možné na http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.

Spoločnosť je povinná z prijatej služby odviesť daň, no nemá nárok na odpočet DPH z prijatej služby.

Suma DPH, ktorú by si spoločnosť ako klasický platca DPH mohol v daňovom priznaní k DPH, uplatniť ako odpočet, je pre neplatiteľa DPH, v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov daňovým výdavkom.

Spoločnosť je pri prijatí služby povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v rovnakej lehote aj zaplatiť daň (daň do 5 € sa neplatí).

Ak spoločnosť (neplatiteľ DPH) prijíma službu s miestom dodania podľa osobitných pravidiel v tuzemsku (§ 16) alebo prijíma službu od dodávateľa z tretej krajiny s miestom dodania v tuzemsku, nevzniká mu povinnosť registrácie pre DPH §7a no napriek tomu je podnikateľ povinný prijatú službu zdaniť a podať daňové priznanie.

Pre správne určenie daňovej povinnosti je nevyhnutné zohľadniť teda aj existenciu výnimiek zo základného pravidla.

Osobitné pravidlá pre určenie miesta dodania služby vymedzujú ustanovenia § 16 zákona o DPH, patria sem služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, krátkodobý prenájom dopravných prostriedkov, dodanie kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb spojených so vstupom, osobnú prepravu, prepravu tovaru nezdaniteľnej osobe, doplnkové služby pri preprave tovaru (nakládka, vykládka, prekládka tovaru) dodané nezdaniteľnej osobe, ocenenie hnuteľného majetku a práce na hnuteľnom majetku pre nezdaniteľnú osobu, reštauračné a stravovacie služby, sprostredkovanie dodania tovaru alebo služby nezdaniteľnej osobe, elektronické služby a telekomunikačné služby dodané zahraničnou osobou z tretieho štátu nezdaniteľnej osobe.

Spoločnosť musí najskôr zistiť, či daný typ dodávanej služby neupravuje niektoré z osobitných pravidiel a až následne môže pristúpiť k určeniu miesta dodania služby podľa základného pravidla.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zábezpeka na DPH

Týka sa vymedzeného okruhu osôb, ktoré podali žiadosť o registráciu na daň podľa §4 ods. 1. až 4. zákona o DPH (povinná aj dobrovoľná registrácia). Vzťahuje sa iba na zdaniteľné osoby so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku.
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.