• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Virtuálna registračná pokladnica
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Virtuálna registračná pokladnica

5.8.2015

Od 1.4.2015 nastala povinnosť pre subjekty poskytujúce vybrané služby evidovať hotovostné platby cez registračnú pokladnicu. (služby podľa prílohy č. 1 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 Z. z.)

Jednou z možností je aj virtuálna registračná pokladnica

Výhody virtuálnej registračnej pokladnice VRP oproti klasickej elektronickej registračnej pokladnice ERP:

 • postačuje mať PC, tablet, alebo mobil s tlačiarňou a pripojenie na internet,
 • na pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice postačuje podať žiadosť na ktoromkoľvek daňovom úrade (je možné podať aj elektronicky). Daňový úrad po overení údajov bez zbytočného odkladu pridelí kód VRP spolu s prihlasovacími údajmi a doručí ich podnikateľovi,
 • nie je potrebné mať uzatvorenú zmluvu so servisnou organizáciou,
 • nie je potrebné viesť knihu virtuálnej registračnej pokladnice,
 • nie je potrebné vyhotovovať dennú uzávierku,
 • iba pri zmene predajného miesta je potrebné ohlásiť túto zmenu na Daňový úrad,

ale
 • maximálny počet dokladov ktoré je možné cez virtuálnu registračnú pokladnicu vydať je 1000, preto ak sa prekročí tento limit je potrebné začať registrovať a začať používať klasickú registračnú pokladnicu ERP
 • aj vo VRP je okrem pokladničných dokladov povinnosť vydávať doklady označené slovami "VKLAD", "NEPLATNÝ DOKLAD",
 • vyhotovovať intervalovú alebo prehľadovú uzávierku na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu,
 • v prípade poruchy je potrebné taktiež viesť náhradnú evidenciu prostredníctvom paragónov, pričom z kópií týchto paragónov je potrebné vyhotovovať ručnú dennú uzávierku,
 • v prípade poruchy je potrebné zabezpečiť do 48 hodín opravu zariadenia virtuálnej registračnej pokladnice
 • ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný oznámiť Daňovému úradu.


zdroj: financnasprava.sk