• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.)
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.)

8.2.2016

Od 1.1.2017 má byť zavedená nová forma obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.). Bude obsahovať prvky s.r.o. ako aj prvky a.s. a nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií.
Ponúkame Vám založenie j.s.a. "ALL INCLUSIVE" sa super cenu.

Mala by byť ideálnou formou podnikania pre začínajúce projekty, ktoré budú ponúkať nové alebo významne inovované produkty = startupy.

Bohužial vládna strana vytvorila len ďalší "paškvil". Namiesto zjednodušenia zakladania a prevádzky už existujúcich typov spoločností (napr. niekoľko krát deklarované zníženie základného imania s.r.o.) sa vytvára nový typ spoločnosti, ktorý síce má niekoľko výhod oproti s.r.o. a a.s. ale obsahuje aj veľké množstvo nevýhod - nutnosť zakladania notárskou zápisnocou, nutnosť zápisu akcií spoločnosti do registra atď.

Charakteristika jednoduchej spoločnosti na akcie


Jednoduchá spoločnosť na akcie je definovaná ako spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Základné imanie spoločnosti musí byť minimálne 1 euro.

Spoločnosť bude zodpovedať za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionári za záväzky spoločnosti ručiť nebudú vôbec.

Zakladateľmi jednoduchej spoločnosti na akcie môže byť jedna alebo aj viac fyzických či právnických osôb. Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice. Súčasť zakladateľskej zmluvy alebo listiny musia byť aj stanovy. Náležitosti zakladateľskej zmluvy alebo listiny a stanov sú uvedené v § 220u a § 220v Obchodného zákonníka.

Špecifikom spoločnosti j.s.a. je, že sa môže zrušiť okrem dôvodov podľa §68 obchodného zákonníka aj z dôvodov uvedených v zakladateľskej listine, zakladateľskej zmluve alebo v stanovách.

Zmena s.r.o. na j.s.a. však nebude možná. Zákon totiž uvádza, že obchodná spoločnosť alebo družstvo nemôže zmeniť právnu formu na jednoduchú spoločnosť na akcie. Jednoduchá spoločnosť na akcie bude môcť zmeniť právnu formu len na akciovú spoločnosť.

Medzi orgány j.s.a. patrí valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. Akcie spoločnosti j.s.a. budú môcť byť vydané iba v podobe zaknihovaného cenného papiera a môžu znieť len na meno. Register akcionárov bude vedený CDCP. Menovitá hodnota akcií bude môcť byť vyjadrená v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Nominee Shareholder (spoločník)

Jedná sa o formálne dosadenie spoločníka ( spoločníka / akcionára ) ktorý drží podiely, akcie spoločnosti. tzv. „opatrovník”
Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je druhým najobľúbenejším typom spoločnosti na Slovensku. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "akciová spoločnosť" alebo skratku "akc. spol." alebo skratku "a.s.".
Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodnú spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.