• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Dispozičné právo nakladať s akciou
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Dispozičné právo nakladať s akciou

17.9.2018

Dispozičné právo s akciou zn. právo akcionára previesť akcie na druhého akcionára alebo na tretiu osobu, zriadiť záložné právo, príp. uskutočniť zabezpečovací prevod práva.
Prevoditeľnosť akcií možno obmedziť alebo vylúčiť, v prípade že to osobitný zákon pripúšťa. Zákon o cenných papieroch (ZCP) ustanovuje, že práva spojené s CP sú samostatne prevoditeľné bez prevodu CP a môžu byť predmetom samostatného obchodu len v prípade, ak tak ustanovuje osobitný zákon. To jest. napríklad právo na prednostné upisovanie akcií.

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na doručiteľa nie je zákonom prípustné v prípade že sa jedná o akcie na meno, výlučné stanovy môžu obmedziť, nie však vylúčiť ich prevoditeľnosť. Netýka sa to však akcií a.s. prijatých burzou na obchodovanie na trhu CP, kde stanovy nemôžu obmedziť ich prevoditeľnosť.

Pre účinnosť takéhoto obmedzenia, stanovy musia obsahovať:

dôvody, pre ktoré môže a. s. odmietnuť udelenie súhlasu, -- lehotu, v ktorej je a. s. povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a zároveň oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi. Ak nie sú dôvody na odmietnutie udelenia súhlasu určené stanovami, a.s. je povinná súhlas na prevod akcií udeliť, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi v dôsledku porušenia týchto povinností.

Obdobný postup sa uplatňuje v prípade zriadenia záložného práva k akciám na meno. V prípade že stanovy podmienia prevoditeľnosť akcií na meno súhlasom a.s., vyžaduje sa súhlas a.s. aj na zriadenie záložného práva k týmto akciám, v opačnom prípade záložné právo nevznikne.

Obmedzenie prevoditeľnosti akcie na meno sa vzťahuje na zmenu jej majiteľa, teda dispozície, pri ktorých sa mení osoba z akcie oprávnená.

V prípade že ide o právo previesť akcie akcionárom na tretiu osobu, okrem uvedeného treba prihliadať na to, že pokiaľ ide o zaknihované akcie, ich prevod je zásadne pozastavený na základe registrácie pozastavenia práva nakladať. Podstatou tohto práva je vykonanie príslušného zápisu v evidencii centrálneho depozitára, a ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom členom, aj v evidencií u tohto člena.

Ďalšie informácie o právach a povinnostiach akcionárov získate v odbornej publikácii Akciová spoločnosť, jej organizačné a finančné riadenie (Právo a manažment, číslo: 14/2004).

Založenie akciovej spoločnosti v AKCII

V prípade záujmu o založenie akciovej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať a využite našu akciovú cenu.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: