• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zvýšená zodpovednosť štatutárnych orgánov a spoločníkov od 1.1.2018
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zvýšená zodpovednosť štatutárnych orgánov a spoločníkov od 1.1.2018

20.2.2018

Novela Obchodného zákonníka s platnosťou od 1.1.2018 zvyšuje zodpovednosť štatutárnych orgánov a spoločníkov a ustanovuje im nové povinnosti aj po skončení svojej funkcie v spoločnosti.

Štatutárny organ je podľa novely povinný:

  • aj po zániku svojej funkcie poskytovať primeranú súčinnosť vyžadovanú súdom, správcom dane, Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, správcom alebo súdnym exekútorom, a to v rozsahu, v akom možno predpokladať, že môže prispieť k bližšiemu objasneniu otázok.

    Za poskytnutie súčinnosti má bývalý štatutárny orgán spoločnosti voči spoločnosti právo na náhradu nákladov.
  • ten kto funkciu štatutárneho orgánu vykonával naposledy musí do 30 dní podať návrh na zrušenie spoločnosti podľa § 68 ods. 6 písm. a), ak jediný štatutárny orgán spoločnosti nie je zapísaný do obchodného registra do 60 dní od uplynutia 3 mesačnej lehoty,

Štatutárny orgán musí podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní spĺňať najmä podmienku bezúhonnosti, a jeho funkcia zanikne ku dňu, keď túto podmienku prestal spĺňať.

Povinnosti mandatára má aj osoba, ktorá fakticky vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu bez toho, aby bola do takejto funkcie vymenovaná alebo ustanovená.

Pri porušení týchto povinností má rovnakú zodpovednosť ako štatutárny orgán.


Zodpovednosť spoločníkov je zavedená, najmä ak:

  • spoločnosť poskytla zabezpečenie v prospech spoločníka alebo uzatvorila v jeho prospech zmluvu a plnením tohto zabezpečenia došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti pohľadávky veriteľa spoločnosti
  • spoločník presadil rozhodnutie, ktoré vo výsledku zhoršilo vymožiteľnosť pohľadávky veriteľa spoločnosti.

Zavádza sa nový trestný čin: Nekalá likvidácia

Navrhnutý trestný čin nekalej likvidácie sa zavádza za účelom bojovania proti tzv. bielym koňom.

Úmyslom trestného činu, cieľom ktorého je zmarenie riešenia ukončenia podnikania likvidáciou je postihovať všetky osoby, zúčastňujúce sa na konaní týkajúcom sa prevádzania majetkovej účasti v spoločnosti na “biele kone”. Trestná sadzba môže byť od 3 do 15 rokov.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra je listina ktorá preukazuje existenciu spoločnosti. Výpis z obchodného registra obsahuje aktuálne informácie o spoločnosti, o jej Názve, sídle, predmetoch činnosti, spoločníkoch (akcionároch), štatutárnych orgánoch, základnom imaní a pod.
Znaky podnikania

Obchodný zákonník teda zákon č. 513/1991 definuje podnikanie ako: „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.“.
Komanditná spoločnosť

Jej charakteristickým znakom je existencia dvoch typov spoločníkov (fyzické a právnické osoby ako aj zahraničné osoby) s odlišným právnym postavením: