• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Ako ochrániť investíciu do spoločnosti?
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Ako ochrániť investíciu do spoločnosti?

8.7.2019

Investície, ktoré vložíte do spoločnosti, je potrebné chrániť. Na ich ochranu sa možno použiť rôzne nájstroje. Pri vstupe investora do spoločnosti sa zvyčajne uzavrie investičná zmluva, v ktorej sa upravia vzájomné vzťahy medzi vstupúceho investora a existujúcich spoločníkov.
V praxi sa možno stretnúť s množstvom názvov pre túto zmluvu (napr. zmluva o spolupráci, zmluva o úprave vzťahov medzi spoločníkmi, Termsheet, SAFE, Convertible note atď.), ktoré sa líšia najmä formou investície a úpravou nadobudnutia podielov v spoločnosti. V investičnej zmluve je možné dohodnúť aj prevod podielu v spoločnosti investorovi, my sa však v tomto článku budeme zameriavať najmä na ustanovenia, ktoré pomáhajú chrániť samotnú investíciu.

Investičná zmluva tiež bežne obsahuje záväzok spoločníkov k úprave spoločenskej zmluvy spoločnosti tak, aby dostatočne chránila postavenie investora a jeho investíciu. Túto ochranu možno zabezbečiť napríklad tak, že sa do zmluvy premietne niektoré z ochranných ustanovení, ktoré uvádzame nižšie:

Informovanie investora

Investor býva často len tzv. "pasívnym" spoločníkom a nemusí sa priamo chcieť podieľať na vedení spoločnosti. Je však dôležité, aby bol o stave spoločnosti pravidelne, úplne a pravdivo informovaný. Preto sa odporúča dohodnúť si informačné povinnosti.

Exkluzivita

Ako sme uviedli, v zmluve môže byť upravený prevod podielu investorovi. Bežnou súčasťou zmluvy o investícii je zmluva o budúcej zmluve o prevode podielu. Skutočné "spustenie prevodu podielu" je naviazané na splnenie určitých podmienok, nemusí teda nastať okamžite po uzatvorení zmluvy o investícii. V medziobdobí, kým budú splnené podmienky pre spustenie prevodu podielu, môže byť záujmom investora, aby spoločníci nepracovali po túto dobu, či dokonca aj dlhšie, s inými investormi. V zmluve je pre tieto účely možné si dojednať doložku exkluzivity.

Ochrana pred rozptylovaním podielu

Je záujmom investora, ktorý bude len menšinovým spoločníkom, aby jeho podiel nebol ďalej rozdrobovaný. Ak by bola výška podielu určená podľa pomeru vkladu k základnému kapitálu, v prípade zvýšenia základného imania, ktorého by sa investor nezúčastnil, by došlo k zmenšeniu jeho podielu v spoločnosti. Je preto možné si v zmluve upraviť určenie výšky podielov spoločníkov individuálne. Výška podielu investora potom môže byť po dobu jeho účasti v spoločnosti stanovená pevným percentuálnym vyjadrením, ktoré sa nebude meniť bez ohľadu na to, v akých pomeroch navýšia základné imanie iní spoločníci.

Práva spojené s podielom

V praxi sa bežne vytvárajú rôzne druhy podielov podľa toho, aké sú s nimi spojené práva. Ide napríklad o prípady, keď investor bude v spoločnosti vlastniť len veľmi malý podiel napriek veľkej investícii - tu má zmysel individuálne stanoviť pre investora väčší podiel na zisku a likvidačnom zostatku. Hlasovacie práva je tiež vhodné si upraviť podľa individuálnych potrieb investora a spoločníkov. Hlasy tak môžu byť určené podľa percentuálnej výšky podielu alebo môžu byť pre každého spoločníka stanovené individuálne, nezávisle od výšky podielu.

Prednostné práva investora

Investor si v zmluve môže vymedziť niektoré tzv. prednostné práva. Napríklad zaviazať ostatných spoločníkov, aby mu v rámci predkupného práva ponúkli na predaj svoje podiely skôr, než ich ponúknu na predaj komukoľvek ďalšiemu. Alebo si môže vymieniť garantovanú účasť na navyšovanie základného imania nad rámec úpravy stanovenej zákonom (spoločníci majú všeobecne prednostné právo na účasť na zvýšení základného imania spoločnosti).

Výplata podielu na zisku a jej obmedzenia

Pokiaľ má investor záujem na tom, aby spoločnosť po nejakú dobu investovala primárne do svojho rozvoja a nedochádzalo napríklad k nerozumnému rozdeľovanie zisku, je možné výplatu zisku podmieniť schválením všetkými spoločníkmi spoločnosti či výslovne len súhlasom investora - spoločníka. Je tiež možné dohovoriť sa na obmedzenie výplaty podielu na zisku po určitú dobu, napríklad niekoľko rokov od investície.

Podmienka súhlasu investora pred zásadnými zmenami v spoločnosti

Investor si v zmluve môže stanoviť, aby niektoré zásadné zmeny v spoločnosti (napríklad fúzie, predaj či zmeny spoločenskej zmluvy, ktoré môžu negatívne ovplyvniť postavenie investora) podliehali jeho schváleniu bez ohľadu na to, že inak tieto zmeny podliehajú súhlasu väčšiny spoločníkov a investor túto väčšinu nemusí mať (a spravidla ani nemá).

Právo spoločného predaja a odkupné právo investora

Právom spoločného predaja si investor zaisťuje, že v prípade, ak tretia osoba bude chcieť odkúpiť podiel spoločníka odlišného od investora, musí tento potenciálny kupujúci ponúknuť odkúpenie podielu aj investorovi, a to za rovnakých podmienok, ktoré ponúka prvému spoločníkovi. A opačne, ak sa investor rozhodne svoj podiel predať a tento predaj podlieha schváleniu orgánu spoločnosti, je vhodné si zmluvne už vopred zabezpečiť, že prípadný predaj bude buď schválený alebo bude podiel investora odkúpený ostatnými spoločníkmi.

Úprava rozhodovacích práv investora

Hoci sa investor bežného chodu spoločnosti nemusí chcieť zúčastniť, môže chcieť, aby určité zásadné rozhodnutia nebolo možné vykonať bez jeho súhlasu. Pokiaľ bude investor chcieť byť konateľom, je vhodné upraviť jeho konateľské oprávnenia. Jedná sa napríklad o oprávnenie prijímať nových zamestnancov, rozväzovať pracovnoprávne vzťahy atď. Takisto je vhodné, ak by investor chcel byť konateľom spoločnosti, aby nebol konateľom jediným a prípadne aby pri určitých úkonov bol vyžadovaný podpis všetkých konateľov.

Postupné znižovanie podielu investora

Spoločnosť si môže dojednať, napr. v závislosti od zisku, že sa bude podiel investora postupne znižovať. Najjednoduchším spôsobom je, aby investor vlastnil viac podielov (napríklad ak celková výška podielu investora má byť 30%, môže mať investor tri podiely vo výške 10%) a postupne podiely prevádzal späť spoločnosti, v závislosti od vopred dohodnutých podmienok.

Spory

Napriek tomu,že pri uzatváraní zmluvy obe strany dúfajú v obojstranne výhodnú spoluprácu, môžu v budúcnosti nastať problémy, a preto je vhodné vopred myslieť na spôsob ich riešenia. V prípade, že jednou zo strán je zahraničná osoba, je vhodné v zmluve dohodnúť rozhodné právo, teda či bude spor rozhodovaný napr. podľa sloveského práva alebo podľa práva zahraničnej osoby. Ďalej možno upraviť aj to, kto bude spory rozhodovať, napr. súd určený podľa sídla spoločnosti, prípadne si strany môžu dohodnúť rozhodcovskú doložku.

Investície a vzťah medzi existujúcimi spoločníkmi a investorom je téma značne široké a obsahuje mnoho možností, ako vzájomné práva upraviť. Naša spoločnosť ponúka služby v oblasti poradenstva a možnosti zmeny spoločenských zmlúv pri vstupe nových spoločníkov či investorov, preto sa v prípade potreby neváhajte na nás obrátiť.

Založenie s.r.o.

V prípade záujmu o založenie s.r.o. nás neváhajte kontaktovať a využite našu akciovú cenu.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Kto sídli v Bratislave?

Bratislava je sídlom viacerých medzinárodných inštitúcií, Vlády ako aj Parlamentu ako aj národných kultúrnych ustanovizní, a samozrejme veľkým množstvom spoločností.
Predaj vašej spoločnosti

Jednou z najrýchlejšou možnosťou ako sa "zbaviť" svojej neaktívnej firmy je jej odpredaj.
Komanditná spoločnosť

Jej charakteristickým znakom je existencia dvoch typov spoločníkov (fyzické a právnické osoby ako aj zahraničné osoby) s odlišným právnym postavením: