• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Valné zhromaždenie v akciovej spoločnosti – základné informácie
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Valné zhromaždenie v akciovej spoločnosti – základné informácie

15.10.2018

Pripravili sme pre Vás prehľad týkajúci sa Valného zhromaždenia v akciovej spoločnosti, ktoré je Najvyšším orgánom spoločnosti. Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú akcionári spoločnosti.

Kedy a kde sa má konať valné zhromaždenie a.s.?

Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla spoločnosti pokiaľ stanovy neurčujú inak.

Kto zvoláva valné zhromaždenie a.s. a ako často?

Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok v lehote určenej stanovami.

Pozvánka na valné zhromaždenie a.s. a jej náležitosti

 • Pri spoločnosti s akciami na meno zasiela predstavenstvo pozvánku všetkým akcionárom na adresu uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
 • Pri spoločnosti s akciami na doručiteľa sa uverejňuje v tejto lehote oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.

K náležitostiam pozvánky na valné zhromaždenie patria: 

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 • označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 • program rokovania valného zhromaždenia,
 • rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie.

Zastúpenie akcionára na valnom zhromaždení a.s.

Akcionár sa môže zúčastniť valného zhromaždenia aj prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

Kedy sa vyžaduje zápisnica z konania valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice?

Vyhotovenie zápisnice sa vyžaduje v prípade schválenia rozhodnutia valného zhromaždenia: 
 • o zmene stanov,
 • zvýšení alebo znížení základného imania,
 • o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210,
 • vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 • zrušení spoločnosti alebo
 • zmene právnej formy.

Čo musí obsahovať zápisnica z valného zhromaždenia a.s.?

Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda zasadania valného zhromaždenia, dvaja zvolení overovatelia a musí obsahovať :
 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 • meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
 • opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 • rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 • obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
 • počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
 • pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
 • celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
 • počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.

Listina prítomných akcionárov

Listina prítomných je prílohou zápisnice. Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny, ktorá obsahuje: 
 • názov a sídlo PO alebo meno a bydlisko FO, ktorá je akcionárom,
 • čísla listinných akcií a menovitú hodnotu akcií.

Vyžiadanie kópie zápisnice

O vydanie kópie zápisnice môže požiadať akcionár predstavenstvo. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie znáša akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie požiadal.

Uchovávanie dokumentácie z uskutočneného valného zhromaždenia

Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania.

Jediný akcionár a konanie valného zhromaždenia

Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Rozhodnutie jediného akcionára musí mať písomnú formu a musí ho podpísať.

Do kedy vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia a.s.?

Vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia zabezpečuje predstavenstvo, ktoré tak musí urobiť do 15 dní od jeho ukončenia.

Založenie a.s. v AKCII

V prípade záujmu o založenie a.s. nás neváhajte kontaktovať a využite našu akciovú cenu.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Likvidátor

Likvidátorom v prípade ak sa spoločnosť zrušuje likvidáciou býva zvyčajne konateľ, ale môže to byť aj iná osoba. Likvidátora vymenúva valné zhromaždenie.
Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti, ktorí riadi spoločnosť a koná v jej mene.
Základné imanie

Základné imanie je suma všetkých peňažných i nepeňažných vkladov, ktoré všetci spoločníci vložia do spoločnosti.