• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti, ktorí riadi spoločnosť a koná v jej mene.
Predstavenstvo tvorí jeden alebo viacero fyzických osôb z radu akcionárov alebo iných osôb. Predstavenstvo volí valné zhromaždenie akcionárov na dobu určenú v stanovách, doba je zákonom obmedzená na maximálne 5 rokov.

Orgán, ktorý volí členov predstavenstva, určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

Ak je členov predstavenstva viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Členovia predstavenstva sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam akcionárov a informovať akcionárov o záležitostiach spoločnosti.