• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti, ktorí riadi spoločnosť a koná v jej mene.
Predstavenstvo tvorí jeden alebo viacero fyzických osôb z radu akcionárov alebo iných osôb. Predstavenstvo volí valné zhromaždenie akcionárov na dobu určenú v stanovách, doba je zákonom obmedzená na maximálne 5 rokov.

Orgán, ktorý volí členov predstavenstva, určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

Ak je členov predstavenstva viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Členovia predstavenstva sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam akcionárov a informovať akcionárov o záležitostiach spoločnosti.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti, ktorí riadi spoločnosť a koná v jej mene.
Daňové raje

Daňovými rajmi su nazývané typicky nezávislé jurisdikcie (ostrovné štáty), ktoré svojimi zákonmi vytvorili priaznivé prostredie pre vznik a prevádzku množstva spoločností.
Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodnú spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.