• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Obchodné meno spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Obchodné meno spoločnosti

9.12.2015

Registrový súd pred zápisom obchodného mena preverí, či sa nenavrhuje zapísať obchodné meno totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu. (s.r.o., spol. s r.o., a.s., akciová spoločnosť, k.s., a pod..)
Obchodné meno spoločnosti a jeho totožnosť prípadne zameniteľnosť je možné skontrolovať na oficiálnej stránke obchodného registra www.orsr.sk.

Totožné obchodné meno znamená že obchodné meno je úplne rovnaké vo svojej písomnej podobe (napr. „Elvis s.r.o.“ a „Elvis k.s.“), bez ohľadu na jeho fonetické znenie (napr. „Evys“ a „Evis“). Totožnosť obchodného mena v danom prípade nie je možné si zamieňať s pojmom „zameniteľnosť obchodného mena“ podľa § 10 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Dodatok označujúci právnu formu nie je dostatočným rozlišovacím kritériom v prípade posudzovania totožnosti obchodného mena, tzn., že za totožné možno považovať aj obchodné meno „ELVIS, s. r. o“ a obchodné meno „ELVIS, a. s.“.

Registrový súd v prípade zistenia totožnosti obchodného mena odmietne zápis.

Skúmanie zameniteľnosti obchodného mena (napr. obchodné meno „Edys“ a „Edis“) nie je v kompetencii registrového súdu v rámci registrácie, ale môže byť neskorším problémom a dôvodom na začatie súdneho sporu o zameniteľnosť obchodného mena.

Rovnako nie je možné použiť také obchodné meno ktoré vyvolá možnosť zámeny s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona (napr. Obchodný register s.r.o., Register obchodných spoločností s.r.o. a pod.).

Nie je možné použiť v obchodnom mene ani slová "banka" alebo "sporiteľňa" a ich cudzojazyčné preklady len ak má spoločnosť udelené od Národnej banky Slovenska bankové povolenie. (Slovenská banka s.r.o., Správna banka a.s.).

V prípade ale ak z obchodného mena je zrejmé a hneď jasné že sa nejedná o bankovú inštitúciu, tieto slová je možné použiť (Pivná banka s.r.o., Autobanka s.r.o.). Vždy ide ale najmä o rozhodnutie súdneho úradníka ako mu obchodné meno znie, či ako banková inštitúcia, alebo nie.