• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Rozdelenie spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Rozdelenie spoločnosti

16.12.2014

Rozdelenie spoločnosti sa dá podľa Obchodného zákonníka charakterizovať ako postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti a jej rozdeleniu, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné spoločnosti vzniknuté rozdelením, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti.
V zmysle ustanovení Obchodného zákonníka vyplýva povinnosť pre zanikajúcu spoločnosť a spoločnosť, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti, mať rovnakú právnu formu. Výnimkou sú prípady, kedy zanikajúcou spoločnosťou je spoločnosť s ručením obmedzeným a nástupníckou spoločnosťou je akciová spoločnosť.

Zákonník rozlišuje 2 druhy rozdelenia spoločnosti:
  • rozdelenie spoločnosti so založením nových nástupníckych spoločností,
  • rozdelenie spoločnosti zlúčením, pri ktorom nevznikajú nové spoločnosti, ale každá časť rozdelenej spoločnosti sa zlúči s inou, už existujúcou spoločnosťou

Z účtovného pohľadu je dôležité stanovenie rozhodného dňa.

Od rozhodného dňa účtovníctvo zanikajúcej spoločnosti, prechádza na nástupnícku spoločnosť. Účtovníctvo zanikajúcej spoločnosti musí poskytnúť presné informácie o hodnote majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia zanikajúcej spoločnosti.

Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie zlúčením, splynutím alebo rozdelením, končí jeho zdaňovacie obdobie dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu.

Daňovník alebo jeho právny nástupca je povinný za toto zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Každá z nástupníckych spoločností ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutých spoločností do výšky čistého obchodného imania, ktoré na nástupnícku spoločnosť prešlo zo zaniknutej spoločnosti.

Ak v rozhodnutí o rozdelení nie je určené, na ktorú spoločnosť záväzok prechádza, sú na jeho splnenie zaviazané spoločne a nerozdielne všetky nástupnícke spoločnosti. Medzi sebou sa nástupnícke spoločnosti vysporiadajú v pomere, v akom na ne prešlo čisté obchodné imanie zaniknutej spoločnosti.

Ak v návrhu na rozdelenie spoločnosti nie je určené, na ktorú z nástupníckych spoločností určitá časť obchodného majetku prechádza, prechádza táto časť majetku do podielového spoluvlastníctva všetkých nástupníckych spoločností. Podiely jednotlivých nástupníckych spoločností sa určia pomerom, v akom na ne prešlo čisté obchodné imanie zaniknutej spoločnosti.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Daňové raje

Daňovými rajmi su nazývané typicky nezávislé jurisdikcie (ostrovné štáty), ktoré svojimi zákonmi vytvorili priaznivé prostredie pre vznik a prevádzku množstva spoločností.
Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodnú spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.
Offshore spoločnosti

Offshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajinách, ktoré sú považované za daňové raje.