• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Likvidácia firmy
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Likvidácia firmy

21.11.2023

Likvidácia firmy je zákonný proces, ktorého podstata spočíva v uspokojení pohľadávok veriteľov firmy, a to za účelom následného zrušenia firmy. O zrušení firmy a vstupe do likvidácie rozhoduje valné zhromaždenie. Na rozhodnutie o zrušení firmy je potrebný aspoň 2/3 väčšina všetkých hlasov spoločníkov, pričom spoločenská zmluva môže určiť aj iný počet.
Podpis predsedu na listine musí byť úradne osvedčený. Firma vstupuje do likvidácie až zápisom likvidátora do obchodného registra.

Firma bude počas celého procesu likvidácie používať obchodného mena s dodatkom „v likvidácii“.

Likvidátorom  môže byť osoba zapísaná v zozname správcov konkurznej podstaty alebo iná osoba, ktorá je  zapísaná v registri fyzických osôb, s ustanovením za likvidátora súhlasí a mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu firmy.

Firma je povinná zložiť do notárskej úschovy preddavok na odmenu likvidátora vo výške 1500 euro, a to ešte pred zápisom likvidátora do Obchodného registra.

K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa do Obchodného registra prikladá:
 • rozhodnutie valného zhromaždenia firmy o vstupe do likvidácie a vymenovaní likvidátora ( z neho musí vyplývať aj spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti) a zmenou obchodného mena s dodatkom v likvidácii,
 • podpisový vzor likvidátora so súhlasom s vymenovaním s úradne osvedčeným podpisom (nemôže byť uznaný za vlastný)
 • notárska zápisnica o zložení preddavku na likvidáciu
Návrh na zmenu podáva vymenovaný likvidátor.

Po zápise vstupu Firmy do likvidácie na obchodom registri nasleduje:

 1. Vyhotovenie Mimoriadnej účtovnej závierky – likvidátor oznámi do 30 dní na daňový úrad vstup firmy do likvidácie, následne vyhotoví mimoriadnu účtovnú závierku podľa stavu ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu firmy do likvidácie, (Daňové priznanie, účtovná závierka, poznámky) v lehote do 3 mesiacov odo dňa vstupu do likvidácie.
 2. Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok – likvidátor zverení do obchodného vestníka
 3. Vyhotovenie zoznamu pohľadávok – likvidátor zapisuje priebežne doručované prihlášky veriteľov do zoznamu pohľadávok, základný zoznam pohľadávok vyhotoví likvidátor ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu firmy do likvidácie, a uloží ho v lehote 30 dní do zbierky listín,
 4. Vyhotovenie zoznamu majetku – likvidátor zabezpečuje zisťovanie majetku spoločnosti počas celej doby likvidácie a vyhotoví základný zoznam majetku, ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie, a uloží ho v lehote 30 dní do zbierky listín,


 5. V prípade, ak známy veriteľ (z účtovnej evidencie alebo iných dokladov spoločnosti) neprihlásil svoju pohľadávku do likvidácie, likvidátor uloží zodpovedajúce peňažné plnenie do notárskej úschovy na trovy veriteľa.

  Rovnako postupuje, ak veriteľ odoprie potrebnú súčinnosť na splnenie záväzku. Pri uspokojovaní veriteľov, ktorých pohľadávky sú známe, preto platí – na rozdiel od konkurzného konania – že ich likvidátor uspokojí, ak nezistí nezrovnalosti v pohľadávke alebo jej výške, za podmienky že je daná ich vecná správnosť.

  Spoločníkov, ak majú nejaké pohľadávky voči spoločnosti, nie je možné uspokojiť skôr, ako sú uspokojené pohľadávky všetkých veriteľov.

  Ak firma aj mala majetok ku dňu začatia likvidácie a likvidátor pri speňažovaní majetku firmy a uspokojovaní veriteľov zistí, že spoločnosť nemá žiadny majetok na uspokojenie ďalších veriteľov, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

  Ak likvidátor zistí predlženie likvidovanej firmy, vzniká mu povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu. (Predlžený je ten, kto má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.) Likvidátor je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o predlžení.

  Likvidáciu je možné ukončiť najskôr v lehote šesť mesiacov po oznámení vstupu firmy do likvidácie. Lehota sa predlžuje o šesť mesiacov, ak likvidátor zistí, že firma má ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok alebo sa v firme vykonáva daňová kontrola.

 6. Likvidátor zostaví účtovnú závierku za obdobie trvania likvidácie, vyhotoví konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
 7. Oznámenie o skončení likvidácie s oznámením o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku likvidátor bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
 8. Oznámenie o schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku likvidátor bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku a likvidačný zostatok bezodkladne poukáže spoločníkom.

K návrhu na výmaz firmy z obchodného registra likvidátor prikladá:
 • Rozhodnutie valného zhromaždenia firmy o vstupe do likvidácie
 • Rozhodnutie valného zhromaždenia firmy o Schválení konečnej správy likvidátora a rozdelenie likvidačného zostatku
 • Účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie + poznámky
 • Konečná správa likvidátora s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku,
 • Potvrdenia o zverejnení výziev likvidátora v Obchodnom vestníku
 • Vyhlásenie likvidátora o neexistencii daňového nedoplatku alebo ukončení daňovej kontroly (podpis likvidátora musí byť úradne osvedčení)

V prípade zloženého preddavku na likvidáciu u notára tento vydá jeho hodnotu v prospech likvidátora, ktorý bol ako posledný likvidátor likvidovanej firmy zapísaný do obchodného registra.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti predstavuje zrušenie spoločnosti vysporiadaním jej majetku a záväzkov mimosúdnym spôsobom. Počas likvidácie sa zistí všetok majetok spoločnosti, uhradia sa záväzky spoločnosti veriteľom a prípadný likvidačný zostatok sa rozdeliť medzi spoločníkov alebo akcionárov.
Predaj vašej spoločnosti

Jednou z najrýchlejšou možnosťou ako sa "zbaviť" svojej neaktívnej firmy je jej odpredaj.