• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Súhlas správcu dane so založením s.r.o.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Súhlas správcu dane so založením s.r.o.

1.12.2012

Novinkou od 1.10.2012 je potrebné pri zakladaní s.r.o. alebo pri zmenách v s.r.o. doložiť od spoločníkov súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Toto je potrebné doložiť od všetkých spoločníkov v prípade Slovenských občanov, Slovenských firiem alebo osôb s pobytom na území Slovenskej republiky. Miestne príslušný daňový úrad vydá súhlas do 3 dní, bez poplatku, ak spoločník nemá daňový prípadne colný nedoplatok.

Založenie s.r.o.

Od 1.10.2012 môže spoločnosť s.r.o. na Slovensku založiť len osoba, ktorá nemá daňový nedoplatok.

V prípade založenia spoločnosti s ručením obmedzením je podmienka zápisu do obchodného registra v zmysle obchodného zákonníka § 105b „Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle.“

Podľa zákona sa podmienka týka všetkých spoločníkov bez rozdielu občianstva. V praxi ale je potrebné dokladať z Daňového úradu súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri iba v prípade Slovenských občanov, Slovenských firiem alebo občanov s pobytom na území Slovenskej republiky. Všetci ostatný spoločníci (zahraničné osoby, firmy) predkladajú na obchodný register čestné vyhlásenie, že na území Slovenskej republiky nemajú daňovú povinnosť, a nemajú teda povinnosť predkladať súhlas správcu dane.

Súhlas správcu dane vydá Daňový úrad v mieste trvalého bydliska spoločníka všetkým daňovníkom do 3 pracovných dní, bez poplatku, od podania žiadosti o vydanie súhlasu so zápisom v prípade, že nemajú daňové nedoplatky alebo majú daňové nedoplatky nepresahujúce hodnotu 170 €.

Keď sa rozhodnete pre založenie s.r.o. s našou spoločnosťou vieme za Vás pripraviť aj Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane a v prípade záujmu zabezpečíme aj zaslanie žiadosti o súhlas Daňovému úradu a prevzatie súhlasu po jeho vydaní.

Zmeny v s.r.o.

Podobná novinka je aj pri zmenách v s.r.o., konkrétne pri zmene spoločníkov v spoločnosti s.r.o.

Zákon rozlišuje dve varianty a to väčšinový prevod obchodného podielu ak spoločník má aspoň polovicu k výške základného imania (teda aj 50%, alebo viac) alebo menšinový prevod obchodného podielu (49,99% a menej).

Pri rozdelení alebo prevode väčšinového obchodného podielu je potrebné rovnako ako pri zakladaní s.r.o. doložiť súhlas správcu dane s prevodom.

Tento je potrebné doložiť len pri spoločníkoch a to Slovenských občanoch a Slovenských firmách. Zahraničný spoločníci nemusia dokladať súhlas správcu dane ale rovnako ako pri založení sa namiesto súhlasu prikladá čestné vyhlásenie, že ho nemusia predkladať.

Pri rozdelení alebo prevode menšinového obchodného podielu je potrebné namiesto súhlasu správcu dane prikladať čestné vyhlásenie, že súhlas nemusia predkladať.

Bez priloženia potrebných dokumentov a to buď súhlas správcu dane alebo čestné vyhlásenie, že súhlas nemusia predkladať registrový súd zápis zmeny nevykoná.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
DIČ – daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je identifikátor – číslo dane z príjmu udelený správcom dane (Daňovým úradom).
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.