• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Nezdaniteľná časť základu dane (odpočítateľná položka) od roku 2022
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Nezdaniteľná časť základu dane (odpočítateľná položka) od roku 2022

27.1.2022

Nezdaniteľnú časť základu dane ovplyvňuje výška životného minima. V roku 2022 predstavuje životné minimum sumu 218,06 €. Zvýšenie o 3,23 € oproti roku 2021.

Prečo si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane?

Ako nám už z názvu vyplýva ide o časť príjmu, ktorá nepodlieha dani. Daňovník jej uplatnením získava zvýhodnenie zaplatenia nižšej dane či už ide o daň z príjmov fyzických osôb alebo o daň zo závislej činnosti.


Kto si môže uplatniť nezdaniteľnú časti základu dane v roku 2022?

Nezdaniteľnú časť základu dane (odpočítateľná položka) si môže uplatniť iba ten daňovník, ktorý počas roka dosiahol aktívne príjmy tj.:
 • Príjmy zo závislej činnosti – zo zamestnania (§5 zákona o dani z príjmov)
 • Príjmy z podnikania – zo živnosti (§ 6ods.1 zákona o dani z príjmov)
 • Príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti – napr. z vytvorenia diela (§6 ods.2 zákona o dani z príjmov

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti (odpočítateľnej položky) dane nemajú fyzické osoby ktoré dosiahli príjem z prenájmu nehnuteľnosti alebo právnické osoby (s.r.o., a.s,)

V roku 2022 si môžete uplatniť nasledovné nezdaniteľné časti základu dane :
 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka - možnosť upletenia mesačne u svojho zamestnávateľa
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela - možnosť uplatniť raz ročne.
 • Nezdaniteľná časť základu dane z príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie - možnosť uplatniť raz ročne


Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2022

Najviac využívanou nezdaniteľnou časťou základu dane je práve nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorú od roku 2022 opať zvyšuje. Nezdaniteľnú časť na daňovníka si môžu uplatniť zamestnanci mesačne u svojho zamestnávateľa. Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka závisí od výšky životného minima pre rok 2022 a výšky základu dane daňovníka.

 • Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka do výšky ročného základu dane rovnajúceho sa 92,8 násobku životného minima 20 235,97 € sa zmení na sumu 4 579,26 €
 • Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka, ak výška ročného základu dane je nad 20 235,97 € sa zmení na sumu 44,2 násobok životného minima sa mení na sumu 9 638,25 € – (základ dane : 4)

Mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môžu zamestnanci uplatniť po prvýkrát vo výplate za január 2022 vo výške 381,61 €.

Podmienkou pre jej mesačné uplatnenie je predloženie Vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Pozor si však dávajte na to, že vyhlásenie je možné uplatniť iba u jedného zamestnávateľa.

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2022 nemá daňovník, v prípade ak:
 • je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, poberateľom výsluhového dôchodku alebo poberateľom obdobného dôchodku zo zahraničia,
 • mu bol dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia
 • je suma dôchodku daňovníka vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (t. j. vyššia ako suma 4 511,43 €).


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2022

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela závisí od výšky základu dane daňovníka a výšky vlastného príjmu manželky/manžela.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa v roku 2022 zvýšila o 62,01 € v porovnaní s rokom 2021.

Pre určenie výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela v roku 2022 je potrebné vedieť správne určiť vlastný príjem manželky/manžela za rok 2022. Vlastný príjem manželky/manžela predstavuje príjem manželky/manžela znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré musela manželka/manžel z tohto príjmu v roku 2022 zaplatiť.


Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v roku 2022

Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sa v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 nezmenila.

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie možno odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, avšak v úhrne maximálne vo výške 180 € za rok 2022.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
DIČ – daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je identifikátor – číslo dane z príjmu udelený správcom dane (Daňovým úradom).
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.