• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Životné minimum a nezdaniteľná časť základu dane v roku 2022
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Životné minimum a nezdaniteľná časť základu dane v roku 2022

21.8.2022

Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2022 bude aj naďalej predstavovať 21-násobok sumy životného minima. Od 1.7.2021 sa upravila opatrením výška súm životného minima na sumu 218,06 €, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.

Nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť iba ten daňovník, ktorý počas roka dosiahol nasledovné príjmy:

 • Príjmy zo závislej činnosti – zo zamestnania (§5 zákona o dani z príjmov)
 • Príjmy z podnikania – zo živnosti (§ 6ods.1 zákona o dani z príjmov)
 • Príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti – napr. z vytvorenia diela (§6 ods.2 zákona o dani z príjmov

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane nemajú fyzické osoby ktoré dosiahli príjem z prenájmu nehnuteľnosti alebo právnické osoby (s.r.o., a.s, k.s...)

V roku 2022 si môžete uplatniť nasledovné nezdaniteľné časti základu dane:
 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela
 • Nezdaniteľná časť základu dane z príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie

Životné minimum a nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2022

Najviac využívanou nezdaniteľnou časťou základu dane je práve nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorú od roku 2022 ovplyvní spomínaná zmena sumy životného minima.

Výška životného minima k 1. 7. 2021:
 • 218,06 €, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 151,12 €, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú osobu,
 • 99,56 €, ak ide o dieťa.

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka do výšky ročného základu dane rovnajúceho sa 92,8 násobku životného minima (20 235,97 €) sa zmení na sumu 4 579,26 €.

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka, ak výška ročného základu dane je nad 20 235,97 € sa zmení na sumu 44,2 násobok životného minima sa mení na sumu 9 638,25 € – (základ dane : 4),

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2022 nemá daňovník, v prípade ak:
 • je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, poberateľom výsluhového dôchodku alebo poberateľom obdobného dôchodku zo zahraničia,
 • mu bol dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia
 • je suma dôchodku daňovníka vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (t. j. vyššia ako suma 4 579,26 €).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nemusí byť uplatnená iba ročne v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane, ale aj mesačne. Mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môžu zamestnanci uplatniť po prvýkrát vo výplate za január 2022 vo výške 381,61 €.

Podmienkou pre jej mesačné uplatnenie je predloženie Vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Pozor si však dávajte na to, že vyhlásenie je možné uplatniť iba u jedného zamestnávateľa.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
DIČ – daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je identifikátor – číslo dane z príjmu udelený správcom dane (Daňovým úradom).
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.