• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Ako funguje s.r.o.?
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Ako funguje s.r.o.?

20.12.2021

Rozmýšľate nad založením s.r.o. no neviete aké podmienky je potrebné splniť a ako vlastne taká s.r.o. funguje?
V nasledujúcom článku sa dozviete všetky informácie ktoré potrebujete vedieť o fungovaní spoločnosti s ručením obmedzeným.

Najčastejším spôsobom podnikania je formou s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzením môže založiť minimálne jedna osoba, maximálne však 50 spoločníkov. Spoločníci ručia sa záväzky spoločnosti len do výšky svojho vkladu.

Obchodné meno s.r.o.

Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju činnosť. Pri tvorbe obchodného mena je potrebné dbať na to, aby obchodné meno spoločnosti nebolo zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľského subjektu a taktiež nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete jeho podnikania.

Sídlo s.r.o.

Jednou z nevyhnutných podmienok pri založení spoločnosti s.r.o., ale hlavne pri jej podnikaní, je sídlo. Sídlom spoločnosti môže byť len skolaudovaná nehnuteľnosť pevne spojená so zemou, ktorá ma pridelené súpisné číslo. Odporúčame taktiež si prečítať článok z nášho blogu s názvom kde môže a kde nemôže firma sídliť?

Nemáte vlastnú nehnuteľnosť pre sídlo Vašej firmy, nevadí vuižite naše adresy virtuálneho sídla v Bratislave a využite našu akciovú cenu.


Orgány s.r.o.

Orgánmi spoločnosti s ručením obmedzeným sú valné zhromaždenie, konatelia a dozorná rada.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a zvoláva ho konateľ. Môže rozhodnúť o akýchkoľvek zmenách v spoločnosti. Do jeho kompetencií patrí :
 • schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úrade strát.
 • Schvaľovanie stanov a ich zmien
 • Rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvu
 • Rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania
 • Vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov
 • vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady
 • vylúčenie spoločníka ak nesplatil svoj vklad alebo neprispel na úhradu straty
 • rozhodovanie o zrušení spoločnosti

Kompetencie valného zhromaždenia nie je možné zužovať iba rozšíriť. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania. Na rozhodovanie o zásadných otázkach (zvyšovanie základného imania, zmena stanov) je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých spoločníkov zatiaľ čo v prípade ostatných otázok stačí na rozhodovanie jednoduchá väčšina.

Konatelia sú štatutárnym orgánom spoločnosti, môže byť jeden alebo viac konateľov. Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, Konateľov vymenúva valné zhromaždenie. Konateľ pri založení spoločnosti nevkladá žiadny vklad na základnom imaní..

Konateľ môže vykonávať svoju funkciu ako zamestnanec, v tomto prípade je v režime zamestnanca so všetkými právami a povinnosťami a za túto činnosť môže dostávať odmenu. Konateľ môže dostávať odmenu za výkon funkcie jeden krát alebo viackrát do roka podľa dohody so spoločnosťou. Konateľ nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti či sprostredkúvať obchody pre iné osoby.

Dozorná rada sa zriaďuje, ak tak určuje spoločenská zmluva. Zo zákona nie je povinnosť tento orgán v s.r.o. zriadiť. Spoločníci sa môžu rozhodnúť, či budú právo kontroly vykonávať samostatne alebo prostredníctvom dozornej rady. Dozorná rada zvyčajne dohliada na činnosť konateľov, nahliada do účtovných kníh a iných dokladov a podáva správy valnému zhromaždeniu.

Obchodný podiel v s.r.o.

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka na spoločnosti. Jeho výška závisí od pomeru vkladu k základnému imaniu spoločnosti. Spoločník môže kedykoľvek previesť svoj obchodný podiel na inú osobu. Obchodný podiel sa dedí. Spoločenská zmluva môže dedenie obchodného podielu vylúčiť, ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom.

Ručenie spoločníka v zmysle zákona je len do výšky nesplateného vkladu na základom imaní. V praxi to znamená, že pokiaľ spoločník pri založení spoločnosti splatil svoj vklad na základom imaní v celej výške, tak za záväzky spoločnosti neručí.

Základné imanie s.r.o.

Výška základného imania musí dosahovať sumu najmenej 5.000€ pričom platí, že vklad na jedného spoločníka musí dosahovať sumu najmenej 750€ . Výška vkladov jednotlivých spoločníkov sa môže určiť rozdielne no musí sa rovnať výške základného imania spoločnosti.

Vklady môžu byť peňažného aj nepeňažného charakteru. Nesmieme však zabudnúť, že ku dňu vzniku spoločnosti musí spoločníci svoj vklad do základného imania aj reálne uhradiť.

Tvorba rezervného fondu a jeho dopĺňanie

Spoločnosti s ručením obmedzeným zo zákona vyplýva povinnosť tvoriť rezervný fond. Tento rezervný fond sa tvorí z čistého zisku, ktorý prvý krát spoločnosť vykáže v riadnej účtovnej závierke a to najmenej vo výške 5%. Spoločnosť dopĺňa rezervný fond každoročne vo výške najmenej 5% z čistého zisku spoločnosti tak, aby výsledná suma rezervného fondu predstavovala najmenej 10% sumy základného imania spoločnosti.

Rozdelenie zisku a znášanie straty

V prípade ak vaša spoločnosť za účtovné obdobie vykázala zisk, spoločníci spoločnosti majú nárok na jeho podiel v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. V prípade vykázania straty môže byť spoločenskou zmluvou určená spoločníkom povinnosť prispieť na úhradu straty spoločnosti peňažným vkladom až do výšky polovice základného imania spoločnosti.

Založenie, vznik, zrušenie a zánik s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa zakladá zakladateľskou listinou (v prípade jednej osoby) alebo spoločenskou zmluvou.

Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.

Spoločenská zmluva musí zo zákona obsahovať obchodné meno a sídlo spoločnosti, predmety podnikania, výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a taktiež výšku splatených vkladov. Mená, bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spoločníkov a určenie správcu vkladov.

Podpísaním spoločenskej zmluvy dochádza k založeniu s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným vzniká dňom zápisu do obchodného registra, čomu predchádza podanie návrhu na zápis spoločnosti. Pred podaním návrhu sa musí splatiť celková hodnota peňažných vkladov najmenej do výšky 50% zo zákonom stanovenej výšky základného imania.

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podpisujú všetci konateľa spoločnosti a ich podpisy musia byť úradne overené. Návrh na zápis do obchodného registra je potrebné podať do 90 dní od založenia spoločnosti.

K zrušeniu spoločnosti dochádza z rôznych dôvodov, či už na základe vôle spoločníkov smerujúcej k zániku spoločnosti, alebo jej zlúčeniu, splynutiu s inou spoločnosťou, alebo rozdeleniu. Zrušenie spoločnosti zlúčením, splynutím alebo rozdelením označujeme ako zrušenie spoločnosti bez likvidácie.

Majetok spoločnosti prechádza do inej spoločnosti a preto jeho likvidácia nebude nutná. V prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou je proces zdĺhavejší a zložitejší. Pri tomto spôsobe zrušenia spoločnosti je nevyhnutné, aby nemala spoločnosť žiadne nedoplatky. Začiatok likvidácie je potrebné zverejniť v Obchodnom vestníku. Po skončení likvidácie je potrebné spísať konečnú správu likvidátora, vyčísliť likvidačný zostatok a požiadať príslušné úrady o súhlas s výmazom.

Zánikom spoločnosti dochádza k ukončeniu jej právnej subjektivity ako právnickej osoby. Proces zániku spoločnosti je zavŕšený dňom výmazu spoločnosti z obchodného registra.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak u Vás súboj s.r.o. proti živnosti vyhralo založenie firmy a rozhodli ste sa pre založenie s.r.o. neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Kto sídli v Bratislave?

Bratislava je sídlom viacerých medzinárodných inštitúcií, Vlády ako aj Parlamentu ako aj národných kultúrnych ustanovizní, a samozrejme veľkým množstvom spoločností.
Predaj vašej spoločnosti

Jednou z najrýchlejšou možnosťou ako sa "zbaviť" svojej neaktívnej firmy je jej odpredaj.
Komanditná spoločnosť

Jej charakteristickým znakom je existencia dvoch typov spoločníkov (fyzické a právnické osoby ako aj zahraničné osoby) s odlišným právnym postavením: