• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Likvidácia Spoločnosti
Likvidácia, Zlúčenie, "ex offo" výmaz a predaj spoločností s históriou
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti predstavuje spôsob vysporiadanie majetku a záväzkov spoločnosti mimosúdnym spôsobom. Počas likvidácie sa zistí všetok majetok spoločnosti, uhradia sa záväzky spoločnosti veriteľom a prípadný likvidačný zostatok sa rozdeliť medzi spoločníkov alebo akcionárov.

Podmienkou na zrušenie spoločnosti likvidáciou je dostatok majetku na vysporiadanie všetkých záväzkov v plnej výške.

Vstup spoločnosti do likvidácie - 199€

Naša odmena za vstup spoločnosti do likvidácie je 199€ pri spoločnosti s ručením obmedzeným. V tejto cene je zahrnutá konzultácia s klientom, príprava všetkých potrebných dokumentov ich podanie na príslušný Obchodný register ako aj poplatok Obchodnému registru.

Výmaz spoločnosti z obchodného registra - 100€

Naša spoločnosť vypracuje konečnú správu o priebehu likvidácie, z ktorej vyplýva výsledok likvidácie. Vypracujeme aj návrh na rozdelenie majetkového zostatku (likvidačný zostatok) a podáme návrh na výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

Čo zahŕňa vstup spoločnosti do likvidácie?

Vstup spoločnosti s ručením obmedzeným do likvidácie sa zapisuje do Obchodného registra. O vstupe spoločnosti do likvidácie rozhoduje jej spoločník podpísaním rozhodnutia o likvidácii.

Likvidátora by mali ustanoviť spoločníci a to súčasne s rozhodnutím o zrušení spoločnosti avšak najneskôr do 60 dní od zrušenia spoločnosti. V inom prípade ustanoví likvidátora súd. Pripadá aj možnosť, že priamo v spoločenskej zmluve bude určené, kto má byť určený za likvidátora.

Od 1.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie až dňom zápisu likvidátora do obchodného registra. Po vstupe do likvidácie musí spoločnosť túto zmenu písomne oznámiť všetkým svojím veriteľom a tí môžu prihlásiť svoje pohľadávky. Zároveň musí spoločnosť vstup do likvidácie uverejniť v Obchodnom vestníku a oznámiť na daňový úrad.

Od 1.10.2020 je potrebné splatiť preddavok na úhradu odmeny a náhrady výdavkov likvidátora (preddavok na likvidáciu), ktorý bude musieť spoločnosť zložiť bez ohľadu na to či bol likvidátor ustanovený spoločníkmi alebo súdom. Výška preddavku bola určená na 1500€ a táto suma sa skladá do notárskej úschovy formou notárskej zápisnice.

Tento preddavok bude vyplatení po skončení lividácie likvidátorovi ako jeho odmena. Najčastejšie je likvidátorom jeden z konateľov alebo spoločníkov, čiže túto odmenu dostane on avšak musí zdaniť.

Priebeh likvidácie

V mene spoločnosti v likvidácii už nekoná jej konateľ, ale novo vymenovaný likvidátor prípadne viac likvidátorov, ktorým môže byť konateľ alebo tretia osoba. Likvidátor je však oprávnený konať len úkony, ktoré smerujú k likvidácii spoločnosti.

Prácou likvidátora je najmä plniť záujmy, pohľadávky, plnenia, konať za spoločnosť pred súdom a inými orgánmi a v neposlednom rade uzatvárať zmluvy a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy sa môžu uzatvárať len v súvislosti s ukončením doterajších právnych záväzkov.

Ak likvidátora vyberá súd, vyberá sa náhodne zo zoznamu správcov konkurznej podstaty. Likvidátor zodpovedá za svoju funkciu rovnako ako štatutárny orgán spoločnosti.

Likvidátor je povinný vyhotoviť zoznam pohľadávok a zoznam majetku spoločnosti. Tieto zoznamy musí vyhotoviť do 45 dní od oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie a uložia sa do zbierky listín do 30 dní od ich vypracovania. Počas likvidácie môžu veritelia spoločnosti prihlásiť svoje pohľadávky na základe prihlášky.

Tú by mali adresovať na adresu nehnuteľnosti ktorú určil likvidátor v oznámení o vstupe do likvidácie. Táto adresa musí zabezpečiť bezproblémové doručovanie pošty. Likvidátor nemôže spoločníkom vyplatiť podiel na likvidačnom zostatku skôr ako upokojí nároky všetkých známych veriteľov.

V rámci procesu likvidácie spoločnosti je potrebné uskutočniť aj niekoľko účtovných krokov ako je schválenie mimoriadnej účtovnej závierky, podanie mimoriadneho daňového priznania na príslušný daňový úrad atď.

Po splnení všetkých povinností, ktoré sú pri likvidácii spoločnosti povinné, sa podáva návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Výmazom spoločnosti z obchodného registra táto spoločnosť právoplatne zaniká.

Časová ako aj ekonomická náročnosť celého procesu likvidácie závisí od rozsahu ekonomickej aktivity spoločnosti. Ak je spoločnosť už dlhšiu dobu neaktívna jej likvidácia bude jednoduchšia a rýchlejšia.

Celý postup likvidácie štandardne trvá 6-8 mesiacov. Z tejto doby 6 mesiacov plynú zákonné lehoty, ktorým sa nie je možné vyhnúť. Pri ekonomicky aktívnych spoločnostiach sa proces likvidácie predlžuje na čas potrebný na vysporiadanie všetkých záväzkov.

Čo zahŕňa výmaz spoločnosti z obchodného registra?

Naša spoločnosť vypracuje konečnú správu o priebehu likvidácie, z ktorej vyplýva výsledok likvidácie. Vypracujeme aj návrh na rozdelenie majetkového zostatku (likvidačný zostatok) a podáme návrh na výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

Účtovník uzavrie účtovné knihy a zostaví mimoriadnu likvidačnú účtovnú závierku za obdobie likvidácie. Je potrebné podať daňové priznanie na daň z príjmov za toto zdaňovacie obdobie.

Spoločníci musia schváliť návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Na Obchodný register sa na výmaz následne prikladá do 90 dní po schválení konečnej správy likvidátora aj všetky súhlasy s výmazom, potvrdenie o zverejnení vo vestníku aj mimoriadna účtovná závierka od vstupu do likvidácie po skončenie likvidácie + poznámky k účtovnej závierke.

Likvidácia spoločnosti bude ukončené podaním výmazu na Obchodný register.

Sídlo počas likvidácie spoločnosti

Počas likvidácie spoločnosti je potrebné zabezpečiť preberanie úradných zásielok na adrese sídla spoločnosti.

Ak spoločnosť v súčasnosti nedisponuje fungujúcou adresou sídla, kde je zabezpečené preberanie pošty môžete počas doby keď bude trvať likvidácia spoločnosti využiť naše služby virtuálnej kancelárie.
V prípade záujmu o likvidáciu spoločnosti nás prosím kontaktujte.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti predstavuje zrušenie spoločnosti vysporiadaním jej majetku a záväzkov mimosúdnym spôsobom. Počas likvidácie sa zistí všetok majetok spoločnosti, uhradia sa záväzky spoločnosti veriteľom a prípadný likvidačný zostatok sa rozdeliť medzi spoločníkov alebo akcionárov.
Zrušenie spoločnosti

Zrušenie spoločnosti spočíva vo vysporiadaní majetku a záväzkov spoločnosti a výmazu spoločnosti z Obchodného registra. Najčastejšie sa zrušenie vykonáva ako: Likvidácia , Zlúčenie, alebo "ex offo" výmaz.
Daňové raje

Daňovými rajmi su nazývané typicky nezávislé jurisdikcie (ostrovné štáty), ktoré svojimi zákonmi vytvorili priaznivé prostredie pre vznik a prevádzku množstva spoločností.