• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Likvidácia Spoločnosti
Likvidácia, Zlúčenie, "ex offo" výmaz a predaj spoločností s históriou
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti predstavuje spôsob vysporiadanie majetku a záväzkov spoločnosti mimosúdnym spôsobom. Počas likvidácie sa zistí všetok majetok spoločnosti, uhradia sa záväzky spoločnosti veriteľom a prípadný likvidačný zostatok sa rozdeliť medzi spoločníkov alebo akcionárov.

Podmienkou na zrušenie spoločnosti likvidáciou je dostatok majetku na vysporiadanie všetkých záväzkov v plnej výške.

Likvidácia sa zapíše do Obchodného registra do 5 pracovných dní. Tým pádom už spoločnosť nemusí platiť daňovú licenciu. Z likvidácie je možné spoločnosť v prípade potreby "vybrať" a podnikať s ňou ďalej.

Vstup spoločnosti do likvidácie - 199€

Naša odmena za vstup spoločnosti do likvidácie je 199€ pri spoločnosti s ručením obmedzeným. V tejto cene je zahrnutá konzultácia s klientom, príprava všetkých potrebných dokumentov ich podanie na príslušný Obchodný register ako aj poplatok Obchodnému registru.

Výmaz spoločnosti z obchodného registra - 100€

Naša spoločnosť vypracuje konečnú správu o priebehu likvidácie, z ktorej vyplýva výsledok likvidácie. Vypracujeme aj návrh na rozdelenie majetkového zostatku (likvidačný zostatok) a podáme návrh na výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

Vstup spoločnosti do likvidácie

Vstup spoločnosti s ručením obmedzeným do likvidácie sa zapisuje do Obchodného registra. O vstupe spoločnosti do likvidácie rozhoduje jej spoločník podpísaním rozhodnutia o likvidácii. Po vstupe do likvidácia musí spoločnosť túto zmenu písomne oznámiť všetkým svojím veriteľom a tí môžu prihlásiť svoje pohľadávky. Zároveň musí spoločnosť vstup do likvidácie uverejniť v Obchodnom vestníku a oznámiť na daňový úrad.

V mene spoločnosti potom už nekoná jej konateľ, ale novo vymenovaný likvidátor prípadne viac likvidátorov, ktorým môže byť konateľ alebo tretia osoba. Likvidátor je však oprávnený konať len úkony, ktoré smerujú k likvidácii spoločnosti.

V rámci procesu likvidácie spoločnosti je potrebné uskutočniť aj niekoľko účtovných krokov ako je schválenie mimoriadnej účtovnej závierky, podanie mimoriadneho daňového priznania na príslušný daňový úrad atď.

Po splnení všetkých povinností, ktoré sú pri likvidácii spoločnosti povinné, sa podáva návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Výmazom spoločnosti z obchodného registra táto spoločnosť právoplatne zaniká.

Výmaz spoločnosti z obchodného registra

Naša spoločnosť vypracuje konečnú správu o priebehu likvidácie, z ktorej vyplýva výsledok likvidácie. Vypracujeme aj návrh na rozdelenie majetkového zostatku (likvidačný zostatok) a podáme návrh na výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

Účtovník uzavrie účtovné knihy a zostaví mimoriadnu likvidačnú účtovnú závierku za obdobie likvidácie. Je potrebné podať daňové priznanie na daň z príjmov za toto zdaňovacie obdobie.

Spoločníci musia schváliť návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Na Obchodný register sa na výmaz následne prikladá do 90 dní po schválení konečnej správy likvidátora aj všetky súhlasy s výmazom, potvrdenie o zverejnení vo vestníku aj mimoriadna účtovná závierka od vstupu do likvidácie po skončenie likvidácie + poznámky k účtovnej závierke.

Likvidácia spoločnosti bude ukončené podaním výmazu na Obchodný register, kde je ešte potrebné doložiť súhlasy s likvidáciou spoločnosti od:
  • Daňového úradu
  • Colného úradu
  • mesta kde má spoločnosť sídlo
  • mestskej časti kde má spoločnosť sídlo

Postup likvidácie

Časová ako aj ekonomická náročnosť celého procesu likvidácie závisí od rozsahu ekonomickej aktivity spoločnosti. Ak je spoločnosť už dlhšiu dobu neaktívna jej likvidácia bude jednoduchšia a rýchlejšia.

Celý postup likvidácie štandardne netrvá dlhšie ako 4-6 mesiacov. Z tejto doby 3 mesiace plynú zákonné lehoty, ktorým sa nie je možné vyhnúť. Pri ekonomicky aktívnych spoločnostiach sa proces likvidácie predlžuje na čas potrebný na vysporiadanie všetkých záväzkov.

Sídlo počas likvidácie spoločnosti

Počas likvidácie spoločnosti je potrebné zabezpečiť preberanie úradných zásielok na adrese sídla spoločnosti.

Ak spoločnosť v súčasnosti nedisponuje fungujúcou adresou sídla, kde je zabezpečené preberanie pošty môžete počas doby keď bude trvať likvidácia spoločnosti využiť naše služby virtuálnej kancelárie.
V prípade záujmu o likvidáciu spoločnosti nás prosím kontaktujte.