• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Ako najvýhodnejšie previesť majetok zo živnosti do s.r.o.?
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Ako najvýhodnejšie previesť majetok zo živnosti do s.r.o.?

4.12.2020

Ak ste sa rozhodli ukončiť svoju živnosť a začať podnikanie založením si s.r.o. a pýtate sa, ako by ste najvýhodnejšie previedli svoj nadobudnutý majetok do svojej novej s.r.o., prečítajte si náš nový článok a zistite, ktorý spôsob je ten najvhodnejší pre Vás.
Spôsobov ako previesť majetok zo živnosti do s.r.o. je niekoľko :

1. Nepeňažný vklad do základného imania

Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná tvoriť základné imanie minimálne vo výške 5.000€. Základné imanie spoločnosti môže byť tvorené peňažnými alebo nepeňažnými vkladmi. Nepeňažné vklady (napr. nehnuteľností, hnuteľné veci..) musia byť ohodnotené znaleckým posudkom.

Nepeňažný vklad musí byť splatený pred zápisom výšky základného imania do Obchodného registra. Vloženie nepeňažného vkladu do spoločnosti nie je predmetom dane z pridanej hodnoty.

2. Zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom

Spoločník na valnom zhromaždení prerokuje a schváli nepeňažný vklad a výšku peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započíta na vklad každého spoločníka. Aj v tomto prípade je ale nutné, aby bola hodnota nepeňažného vkladu určená znaleckým posudkom.

3. Nepeňažný vklad do spoločnosti s ručením obmedzeným ako dar

V prípade, že ste sa rozhodli základné imanie spoločnosti nenavyšovať, môžete vložiť nepeňažný vklad do svojej spoločnosti ako dar. Prijaté dary sa nezapisujú do obchodného registra. Majetok je možné darovať spoločnosti na základe darovacej zmluvy.

Nepeňažný vklad, ktorý je predmetom daru, sa na účely darovania neoceňuje znaleckým posudkom ako v predošlých dvoch bodoch nakoľko ide o bezodplatné poskytnutie predmetu daru. Pre prípad prijatia daru nie je zo zákona potrebný súhlas valného zhromaždenia. Predmetom daru môže byť aj nehmotný majetok a hmotný majetok, ktorý možno odpisovať na daňové účely.

4. Predaj majetku spoločnosti s ručením obmedzeným

Tento spôsob sa radí k jednoduchším spôsobom. Majetok sa prevedie na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi živnostníkom a spoločnosťou. Určenie ceny predmetu kúpy musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Cenu je najlepšie určiť takým spôsobom, aby neevokovala zámer obchádzať iné zákony. Predaj majetku nepodnikateľom nepodlieha dani z pridanej hodnoty. Skutočnosť či je kupujúci (spoločnosť s ručením obmedzeným) platiteľom tejto dane, nie je v tomto prípade rozhodujúca.

Často je najpriaznivejším spôsobom z hľadiska administratívnej náročnosti založenie spoločnosti s ručením obmedzeným peňažným vkladom a majetok následne darovať. Pri výbere optimálneho spôsobu však nezabúdajte postupovať individuálne a zohľadniť všetky Vaše majetkové možnosti. Veríme, že Vám náš článok pomohol pri výbere tej najlepšej možnosti.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti predstavuje zrušenie spoločnosti vysporiadaním jej majetku a záväzkov mimosúdnym spôsobom. Počas likvidácie sa zistí všetok majetok spoločnosti, uhradia sa záväzky spoločnosti veriteľom a prípadný likvidačný zostatok sa rozdeliť medzi spoločníkov alebo akcionárov.
Remeselná živnosť

Pre vykonávanie remeselnej živnosti je potrebné okrem všeobecných podmienok (bezúhonnosť) splniť aj podmienku pobytu v Slovenskej republike a vzdelania.
Znaky živnosti

Živnosťou je len taká činnosť, pri ktorej je splnených všetkých šesť atribútov vymenovaných v tomto ustanovení. To znamená, že pri absencii čo i len jedného zákonom vymenovaného znaku nepôjde o živnosť.