• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zdaňovanie dividend z ETF + stanovisko FS
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zdaňovanie dividend z ETF + stanovisko FS

9.9.2021

V oblasti zdaňovania ETF neexistuje jednodný výklad a verejne sú dostupné rôzne výklady kam takýto príjem v daňovom priznaní zaradiť.
Prešli sme dostupné zdroje a zistili, že existujú tri možné spôsoby zdanenia, ktorá sú popísane napr. v tomto článku:
  • rovnako ako dividendy (podiely na zisku) z obchodných spoločností (príjem podľa § 3 ods. 1 písm. e),
  • zaradiť takéto príjmy do ostatných § 8 zákonom nešpecifikovaných príjmov (19% / 25% daňová sadzba i zdravotné odvody 14%),
  • stretli sme sa už aj s ich zaradením do § 7 ods. 1 písm. a) ostatné výnosy z cenných papierov (len daň 19%).

Na základe požiadavky nášho klienta sme si vyžiadali stanovisko k tejto otázke od Finančnej správy, ktoré uvádzame v plnom znení na konci tohoto článku.

Keďže prvé stanovisko nebolo formulované celkom jasne, kedže prípúštalo dva možné spôsoby zdanenia. Požiadali sme o upresnenie postupu zdanovania, ktoré je v 2. stanovisku Finančnej správy.

V týchto stanoviskách je prezentovaný názor, že dividendu z distribučného ETF je potrebné zdaňovať ako príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. a). Teda ako úroky a ostatné výnosy z cenných papierov.

V takomto prípade teda fyzická osoba zaplatí z dividendy z ETF daň z príjmu 19%.

Z tohto príjmu nie je potrebné uhradiť zdravotné odvody vo výške 14%.

Ak sú dividendy v krajine pôvodu pred vyplatením zdanené je možné využiť ustanovenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medsi príslušnou krajinou a Slovenskom. A na zamedzenie dvojitého zdanenia tohto príjmu si príslušnou metódou uplatníť zrazenú daň.

Takže pri krajinách s ktorými má slovensko uzatvorenú zamedzení dvojitého zdanenia a v ktorých je priamo zrážaná daň z dividend napr. USA je reálne potrebné doplatit na základe podaného Daňového priznania len rozdiel medzi sadzbou 19% a už zrazenou daňou napr. 15% v USA.

K doplatku vo výške plnej daňovej sadzby (19%) prijde v prípade ETF domicilovaných v krajinách, ktoré neuplatňujú daň z dividend napr. UK, Írsko. A to napriek tomu, že dividendy prijaté do takéhoto ETF už budú zdanené napr. v prípade spoločností so sídlom v USA 15% sadzbou dane z dividend.

V takomto prípade neumožňuje platná legislatíva vyhnúť sa dvojitému zdaneniu. A reálne zaplatíte daň z dividend v USA 15% a navyše slovenskú daň z príjmov 19%.

Ako teda vyplním daňové priznanie?

V daňovom priznaní pre fyzickú osobu typ B bude tento príjem uvedený v časti "VII. ODDIEL - VÝPOČET OSOBITNÉHO ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU (§ 7 zákona)" v riadku číslo 1 "úroky a ostatné výnosy z cenných papierov".

Suma zrazenej dane v zahraničí sa uvedie v časti "X. ODDIEL - VÝPOČET DANE" na riadku 111.

Ak máte príjmy z dividend len z ETF nie je tým pádom potrebné vypĺňať "Prílohu č. 2 - Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona" k Daňovému priznaniu.

Existuje možnosť ako neplatiť dodatočnú daň?

Keďže pri takomto vysporiadaní prijatej dividendy z ETF je potrebné doplatiť daň, je pre investorov výhodnejšie investovať do akumulačných ETF, ktoré dividendy nevyplácajú ale po zdanení v krajine pôvodou ju reinvestujú.


Stanovisko FS č. 1:

Finančné riaditeľstvo SR k Vášmu podaniu vo veci uplatňovania zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) uvádza nasledovné:

ETF sú subjekty kolektívneho investovania, ktoré sú obchodovateľné na burze. Predpokladáme, že v predloženom prípade ide o ETF s priebežne vyplácaným (nie akumulovaným, reinvestovaným) výnosom z držby (dividendou), kedy sa takéto príjmy zdaňujú priebežne pri ich výplate a spadajú do rámca príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ak nespadnú do rámca príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov. Predmetný príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí si rezident SR vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania, pričom ho zaradí do osobitného základu dane z kapitálového majetku.

Prípadnému medzinárodnému dvojitému zdaneniu predmetného príjmu sa zamedzí spôsobom uvedeným v ustanovení § 45 zákona o dani z príjmov, ak daňovníkovi bola z tohto príjmu zrazená daň v štáte zdroja v súlade s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluva“).

Zdanenie príjmov je v súlade s ustanoveniami príslušnej zmluvy aj v prípade, ak v dôsledku rozdielov vo vnútroštátnych právnych predpisoch zmluvných štátov, štát zdroja pri kvalifikácii týchto príjmov na účely zmluvy uplatnil vlastné vnútroštátne právne predpisy a pri ich zdanení uplatnil iné ustanovenia zmluvy (napr. článok 10 zmluvy - Dividendy), aké by pre rovnaké príjmy uplatnil štát rezidencie (napr. článok 11 – Úroky). Ak sú splnené ďalšie podmienky zdaniteľnosti tohto príjmu v štáte zdroja podľa zmluvy, štát rezidencie (SR) zamedzí právnemu dvojitému zdaneniu príjmov spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.Stanovisko FS č. 2:

Finančné riaditeľstvo SR poskytuje informácie daňovým subjektom o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov na území SR a o ich právach a povinnostiach podľa osobitného predpisu, ktoré sú všeobecného charakteru a ktoré sú využiteľné pre široký okruh daňových subjektov. V jeho kompetencii nie je posudzovanie konkrétnych prípadov, nakoľko nepozná všetky okolnosti, aby mohlo jednoznačne zaujať stanovisko.

V zmysle predchádzajúcej odpovede a zadaných predpokladov uvádzame:

  • ide o príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov (príjem uvediete v VII. oddiele DP FO typ B, riadok č. 1 - úroky a ostatné výnosy z cenných papierov)
  • v prípade, ak bol predmetný príjem zdanený v zahraničí v súlade s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, na zamedzenie dvojitého zdanenia tohto príjmu uplatníte príslušnú metódu (metódu zápočtu dane)
Naša spoločnosť sa nevenuje daňovému poradenstvu ani vedeniu účtovníctva. V prípade otázok v tejto oblasti odporúčame sa obrátiť na daňového poradcu vo Vašom okolí.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: