• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Platenie zdravotných odvodov z dividend v roku 2015
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Platenie zdravotných odvodov z dividend v roku 2015

8.7.2015

Spôsob platenia zdravotných odvodov z dividend sa za posledné roky niekoľko krát zmenil, rovnako existuje niekoľko sadzieb 5,10 a 14%, ktoré sa uplatňujú. Z týhto dôvodov sme sa rozhodli spísať aktuálny stav.

Z hľadiska zdravotných odvodov je za dividendu považované:

 • podiel na zisku vyplácaný osobám podieľajúcim sa na základnom imaní - spoločníci, akcionári, alebo podiel na zisku vyplácaný štatutárnemu orgánu alebo dozornému orgánu, alebo podiel na zisku vyplatený zamestnancom
 • podiel na zisku vyplácaný tichému spoločníkovi
 • podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti
 • vyrovnávací podiel (ak účasť spoločníka v spoločnosti zrušil súd alebo bol zo spoločnosti vylúčený)


Dividendy zo Slovenskej spoločnosti vzniknuté za účtovné obdobie po 1.1.2013

 • poistné sa platí preddavkovo a sadzba pre výpočet poistného je 14 %
 • platiteľom preddavku na poistné z dividend je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá podiely na zisku vypláca
 • platiteľ vykazuje dividendy osobitným Výkazom platiteľa dividend
 • lehota na predloženie Výkazu platiteľa a splatnosť preddavku dividend zdravotnej poisťovni je do 8 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené
 • preddavok na poistné sa vypočítava z celej sumy prijatých dividend, ale najviac zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov t.j. preddavok sa vypočíta najviac zo sumy 49 440 € pre rok 2015, pre rok 2014 najviac zo sumy 48 300 € a pre rok 2013 najviac zo sumy 47 160,00 €
 • celoročné poistné z príjmov z dividend a porovnanie so zaplatenými preddavkami na poistné sa vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného
 • platiteľ dividend nemá inú registračnú alebo oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni (iba povinnosť vypočítať, vykázať a odviesť preddavok z dividend)


Dividendy zo Slovenskej spoločnosti vzniknuté za účtovné obdobie pre roky 2011 a 2012

 • poistné sa vypočíta jednorazovo v ročnom zúčtovaní poistného
 • sadzba pre výpočet poistného je 10 % a pre osobu so zdravotným postihnutím 5 %
 • platiteľom poistného je príjemca dividend. Táto osoba zdravotnej poisťovni oznamuje príjem z dividend na tlačive Oznámenie o príjmoch. Lehota na podanie Oznámenia o príjmoch zdravotnej poisťovni je do konca mája nasledujúceho roku po roku vyplatenia dividend
 • vymeriavacím základom je plnenie presahujúce minimálny vymeriavací základ toho roka, v ktorom boli vyplatené. (minimálny vymeriavací základ pre rok 2014 je 402,50€, pre rok 2015 je 412€)
 • splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov z ročného zúčtovania, ktorým zdravotná poisťovňa oznámi fyzickej osobe


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.