• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Potvrdenie údajov o Organizačnej zložke v OR
Organizačnej zložke sú povinné do 30.9.2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Potvrdenie údajov o Organizačnej zložke v OR

Pripravíme pre Vašu organizačnú zložku podklady pre návrh, ktorým sa potvrdia údaje o organizačnej zložke do obchodného registra.

V zmysle novely obchodného zákonníka platným od 1.10.2020 sa zaviedla nová povinnosť pre organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb ako aj pre organizačné zložky slovenský právnických osôb.

Tieto sú povinné do 30.9.2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri.

V prípade nesplnenia si povinnosti v určenej lehote môže Registrový súd tieto organizačné zložky vymazať z obchodného registra. To znamená, že zahraničný zriaďovateľ stratí svoje oprávnenie pokračovať vo výkone svojej podnikateľskej činnosti na Slovensku.

AKCIA - Zápis potvrdenia údajov organizačnej zložky do OR - 99 € len 59 €

Informácie o AKCII:

Pre uplatnenie zľavy je potrebné v objednávke uviesť zľavový kód: OZ062024

Akciová cena platí len pre objednávky vykonané do 30.06.2024

Objednať Zmenu v OZ

AKCIA - Zápis zmeny organizačnej zložky do OR - 139 € len 119 €

Informácie o AKCII:

Pre uplatnenie zľavy je potrebné v objednávke uviesť zľavový kód: OZ062024

Akciová cena platí len pre objednávky vykonané do 30.06.2024

Objednať Zmenu v OZ
K zmene je potrebné dodať výpis zo zahraničných obchodných registrov zriaďovateľa, prípadne sú potrebné ďalšie vyhlásenia, či prehlásenia, preto je dobré si to nenechávať na poslednú chvíľu.

V prípade, ak do 30.9.2021 nebudú potvrdené údaje alebo nebude podaný návrh na zmenu, obchodný register zaradí organizačnú zložku na zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú vymazať z obchodného registra a tento zoznam zverejní po dobu 6 mesiacov v Obchodnom vestníku.

Po uplynutí 6 mesiacov bude organizačná zložka vymazaná z obchodného registra, s výnimkou, ak bude preukázané, že organizačná zložka bola nedôvodne zaradená na zoznam osôb, ktoré sa majú vymazať.
Upozorňujeme ďalej od 1.10.2020 aj na potrebu zápisu iných identifikačných údajov, ak rodné číslo nie je v SR pridelené vedúcemu organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, prokuristovi, a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy, konkurznému správcovi.

Ďalej je potrebné doplniť aj v časti štatutárneho orgánu zahraničnej právnickej osoby v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. (uvedené sa týka najmä zahraničných osôb okrem Českej republiky keďže pri Českých občanoch sa pridelené rodné čísla zvyčajne zapisovali)
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Organizačná zložka

Podnikaním zahraničnej osoby na území SR rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenska.
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.