• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Elektronická komunikácia s Daňovou správou je pre platcov DPH už povinná
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Elektronická komunikácia s Daňovou správou je pre platcov DPH už povinná

9.2.2014

Od 1. januára 2014 musia platitelia dane z pridanej hodnoty podávať daňové priznania a komunikovať s finančnou správou len elektronicky. Tlačivá a žiadosti podané resp. poslané poštou v papierovej podobe sa bude nahliadať, akoby podané neboli.

Osoby, ktoré sú povinné komunikovať iba elektronicky:


a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH),
b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Ako komunikovať so správcom dane elektronicky :


a) prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu (ZEP),
b) prostredníctvom elektronickej značky podateľne portálu eTax DR SR (EZ), t. j. bez zaručeného elektronického podpisu – v tomto prípade je potrebné oznámiť správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančnej správy a uzavrieť so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Táto forma komunikácie je bezplatná.

Elektronicky je potrebné nahlasovať aj akékoľvek zmeny v spoločnosti, ako napr. zmena sídla, adresy konateľov, a pod..

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zábezpeka na DPH

Týka sa vymedzeného okruhu osôb, ktoré podali žiadosť o registráciu na daň podľa §4 ods. 1. až 4. zákona o DPH (povinná aj dobrovoľná registrácia). Vzťahuje sa iba na zdaniteľné osoby so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku.
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.
Remeselná živnosť

Pre vykonávanie remeselnej živnosti je potrebné okrem všeobecných podmienok (bezúhonnosť) splniť aj podmienku pobytu v Slovenskej republike a vzdelania.