• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Založenie s.r.o. – súkromná zdravotná ambulancia
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie s.r.o. – súkromná zdravotná ambulancia

27.10.2016

Jedným zo špecifických prípadov s.r.o. je súkromná zdravotná ambulancia. V takýchto špecifických prípadoch je aj postup pri založení s.r.o. iný ako pri väčšine spoločností s volnými živnosťami.
Prvý krok je založenie s.r.o. s Vami vybranými volnými predmetmi podnikania.

Následne je potrebné získať povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia v podobe všeobecnej alebo špecializovanej ambulancie.

Pre získanie povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia je podanie žiadosti o vydanie tohto povolenia.

Žiadosť na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia v podobe všeobecnej alebo špecializovanej ambulancie sa podáva na mieste príslušnom vyššom územnom celku podľa miesta prevádzkovania ambulancie.

Vyšší územný celok po splnení všetkých podmienok rozhodne a vydá povolenie žiadateľovi do 30 dní od začatia konania, inak žiadosť zamietne.

Následne je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia príslušný orgán verejného zdravotníctva ohľadne uvedenia priestorov ambulancie do prevádzky.

Štvrtý krok je získanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia založenej s.r.o.. Ako príloha k žiadosť o vydanie prvého povolenia pre právnickú osobu sa prikladá viacero dokumentov, medzi inými aj:
  • doklad o vlastníctve alebo zmluva o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať
  • čestné vyhlásenie
  • žiadosť o schválenie ordinačných hodín
  • diplom o ukončení VŠ odborného zástupcu
  • pracovná zmluva s odborným garantom

Po splnení predchádzajúcich krokov môže byť podaný návrh na zápis zmeny v s.r.o. do Obchodného registra, kde sa zapíše predmet podnikania prevádzkovanie zdravotného zariadenia.

Záverom je potrebné požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súlade s ust. § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak máte záujem založiť s.r.o. - súkromná zdravotná ambulancia, ako aj s akýmikoľvek inými predmetmi podnikania neváhajte nás kontaktovať.