• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Založenie s.r.o. v oblasti kaderníctvo a kozmetika
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie s.r.o. v oblasti kaderníctvo a kozmetika

25.2.2020

Prevádzkovanie kaderníckeho alebo kozmetického salónu ako aj salón poskytujúci manikúru alebo pedikúru alebo masážny salón sa radia medzi remeselné živnosti. Pre založenie s.r.o. v tejto oblasti musí žiadateľ splniť stanovené podmienky.
Pred otvorením vlastnej prevádzky v oblasti kaderníctvo a kozmetika je potrebné sa pripraviť na vybavovanie množstva požiadaviek. Aby sme Vám to zjednodušili pripravili sme pre Vás tento článok v ktorom nájdete jednotlivá požiadavky prehladne spísané na 1 mieste.

Podmienky pre získanie remeselnej živnosti :

 • vek minimálne 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov (občan slovenskej republiky ho predkladať nemusí, živnostenský úrad si ho na základe poskytnutých informácií vyžiada sám, zahraničná osoba musí doložiť preložený výpis regstra trestov buď z domovskej krajiny alebo z krajiny svojej rezidencie)
 • preukázanie odbornej spôsobilosti

V prípade slovenského občana musí všeobecné podmienky spĺňať štatutárny orgán, príp. zodpovedný zástupca, ak je ustanovený. Osobitné podmienky musí spĺňať ustanovený zodpovedný zástupca, ak živnostenský zákon neustanoví inak.

Pri podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku.

Preukázanie odbornej spôsobilosti

Preukázať odbornú spôsobilosť je možné viacerými spôsobmi:
 • výučným listom, alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore
 • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore
 • dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore
 • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore
 • dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.
 • osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ukončenie akreditovaného vzdelávacieho programu neoprávňuje osoby na ponúkanie služieb samostatne. V tomto prípade je potrebné na otvorenie vlastného kozmetického alebo kaderníckeho salónu absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti - živnostenskú skúšku, ktorú vykonáva Slovenská živnostenská komora.

V prípade, že podnikateľ nespĺňa ani jednu vyššie uvedenú podmienku a má záujem o podnikanie prostredníctvom s. r. o. môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý tieto podmienky spĺňa. Ten musí byť so spoločnosťou v trvalom pracovnom pomere na pracovnú zmluvu.

Všeobecné požiadavky na otvorenie prevádzky

Na otvorenie prevádzky v oblasti starostlivosti o ľudské telo musíte splniť tieto všeobecné požiadavky:
 • získanie živnostenského oprávnenia,
 • získanie kolaudačného rozhodnutia a súhlasu regionálneho úradu zdravotníctva s uvedením priestorov do prevádzky,
 • oznamovacia povinnosť voči živnostenskému úradu a obci, na ktorej území sa prevádzky nachádza,
 • vypracovanie a schválenie prevádzkového poriadku,
 • označenie prevádzky a oznámenie o zákaze fajčenia
 • platenie autorom diel za získanie licencie,
 • povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
 • povinnosti súvisiace so zamestnávaním zamestnancov, s predávaním tovaru alebo poskytovaním služieb.

Špecifické požiadavky na priestory prevádzky starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo a kozmetika, salón poskytujúci manikúru alebo pedikúru alebo masážny salón)

Podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo musí zariadenie prevádzky starostlivosti o ľudské telo tvoriť:
 • uzatvorený celok, stavebne a prevádzkovo oddelený od iných priestorov, ktoré nesúvisia s prevádzkou zariadenia,
 • zariadenie musí mať zabezpečené osvetlenie, vykurovanie a vetranie,
 • v každej prevádzkovej miestnosti zariadenia musí byť k dispozícii umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody,
 • na jedno pracovné kreslo musí pripadnúť najmenej 3 m2 podlahovej plochy, na jedno ležadlo 6 m2 podlahovej plochy a na vaničku na nohy 4 m2 podlahovej plochy,
 • vzdialenosť pracovného miesta od miesta na čakanie na obsluhu musí byť najmenej 2 m,
 • možno používať len pracovné nástroje a pomôcky na jednorazové použitie alebo pracovné nástroje a pomôcky na opakované použitie, ktoré umožnia ich ľahké čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu,
 • ak pri obsluhe zákazníka vzniká odpad, ten sa musí odstraňovať po každom zákazníkovi a zhromažďovať v uzatvárateľných nádobách; nádoby sa musia denne vyprázdňovať, čistiť a dezinfikovať,
 • pre každého zákazníka sa musí používať čistá bielizeň.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak ste sa rozhodli pre založenie s.r.o. neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.
Založenie Realitnej kancelárie

Pre založenie realitnej kancelárie ako spoločnosti s.r.o. alebo inej právnej formy, je potrebné preukazovať živnostenskému úradu príslušné vzdelanie, prípadne prax, nakoľko živnostenské oprávnenie „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“ je viazanou živnosťou.