• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Nová povinnosť pre spoločnosti - Register účtovných závierok
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Nová povinnosť pre spoločnosti - Register účtovných závierok

10.4.2014

Účtovná jednotka je povinná ukladať riadnu individuálnu účtovnú závierku (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky) a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky) v registri najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Prvýkrát sa použije na uloženie dokumentov, ktoré sa týkajú účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2013 a neskôr.

Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote podľa § 23a ods. 3 zákona o účtovníctve, uvedie, že ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia (§ 23a ods. 4 zákona o účtovníctve).

Ak po uložení účtovnej závierky v registri účtovná jednotka otvorí účtovné, uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia (§ 23a ods. 6 zákona o účtovníctve).

V zmysle novely Obchodného zákonníka uložením dokumentov do registra účtovných závierok sa považuje povinnosť uloženia dokumentov do zbierky listín za splnenú. Tieto dokumenty sa už nemusia preto osobitne ukladať do zbierky listín. (§40 ods. 4. Obchodný zákonník )

Register účtovných závierok môžete nájsť na http://registeruz.sk/

Účtovné jednotky priamo do Registra účtovných závierok (RÚZ) nepredkladajú žiadne dokumenty ale prostredníctvom daňového úradu v listinnej podobe, alebo pri platcoch dph v elektronickej podobe cez portál www.financnasprava.sk

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.
Remeselná živnosť

Pre vykonávanie remeselnej živnosti je potrebné okrem všeobecných podmienok (bezúhonnosť) splniť aj podmienku pobytu v Slovenskej republike a vzdelania.