• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zmeny týkajúce sa konateľov od 1.5.2013
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmeny týkajúce sa konateľov od 1.5.2013

01.05.2013

Zmenou v zákonne o službách zamestnanosti zákon č. 5/2004 Z. z. bola upravená identifikácia osoby ktorá sa na účely tohto zákona považuje za Samostatne zárobkovo činnú.
Z uvedeného vyplýva, že osoba ktorá je považovaná za Samostatne zárobkovo činnú nemôže byť uchádzačom o zamestnanie. Táto osoba teda nesmie byť evidovaná na úrade práce.

Od 1.5.2013 sú za osobu Samostatne zárobkovo činnú považovaný:
a)
  • spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným
  • konateľ alebo člen dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným
  • člen predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti podľa osobitného predpisu, ak nie je zamestnanec,
b) živnostník
c) vykonávateľ činnosti podľa osobitných predpisov
d) vykonávateľ poľnohospodárskej výroby podľa osobitného predpisu
e) vykonávateľ činnosti agentúry dočasného zamestnávania
f) vykonávateľ činnosti agentúry podporovaného zamestnávania

Z uvedeného vyplýva, že uchádzači o zamestnanie, ktorý nespĺňajú nové podmienky (konatelia, členovia predstavenstva, alebo členovia dozornej rady) budú z evidencie o uchádzačov o zamestnanie vyradení.

Jedinou možnosťou je odvolanie z funkcie (konateľa, člena predstavenstva,...), aby bola splnená podmienka zaradenia uchádzača o zamestnanie.