• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zmena spôsobu konania konateľa (štatutárneho orgánu)
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmena spôsobu konania konateľa (štatutárneho orgánu)

23.02.2013

Táto zmena je najčastejšie vykonávaná spolu s ostatnými zmenami a to najmä pri prevodoch obchodného podielu spolu so zmenou počtu konateľov.

Pri zmene počtu konateľov:

1. z viacerých konateľov pri spôsobe konania spoločne na jedného konateľa na konanie menom spoločnosti samostatne

2. z jedného konateľa pri spôsobe konania samostatne na viacerých konateľov na konanie menom spoločnosti spoločne

 

Konateľ môže byť jeden, alebo viacerí. Ak je konateľ len jeden, je jednoznačné, že bude konať samostatne. Toto je potrebné tiež určiť v spoločenskej zmluve, resp. zakladateľskej listine znenie napr. „Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.“ Ak je konateľov viac spoločenská zmluva stanovuje spôsob konania a to buď spoločne alebo samostatne.

Ak ide o prípad, že štatutárny orgán pozostáva z viacerých členov existujú tieto prípady spôsobu konania:

a) samostatné konanie ktoréhokoľvek člena štatutárneho orgánu (Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.)

b) spoločné konanie všetkých členov štatutárneho orgánu (V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.)

c) spoločné konanie niekoľkých členov štatutárneho orgánu (V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.)

d) určenie osoby, ktorá môže konať samostatne prípadne spoločne s ďalším alebo niekoľkými ďalšími členmi štatutárneho orgánu.

e) vymedzenie niektorých záležitostí, pri ktorých musia členovia štatutárneho

orgánu konať spoločne,

Na niektorých registrových súdoch (OR Bratislava) je možnosť zapísať aj znenie spôsobu konania v zmysle bodu e) ako napr. „V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne do výšky záväzku 5000 EUR. V opačnom prípade konajú konatelia spoločne.“

 

V zmysle § 13 ods. 4 Obch. zákonníka obmedzenie spôsobu konania štatutárneho orgánu právnickej osoby nie je účinné voči tretím osobám, aj keď bolo zverejnené.

 

Preto ostatné registrové súdy takéto znenie spôsobu konania neakceptujú a povoľujú len jednoznačné 3 možnosti a to samostatne alebo všetci spoločne alebo niekoľko konateľov spoločne.

 

Obmedzenie konateľa teda nemá žiadne právne dôsledky pre platnosť a účinnosť právnych úkonov uskutočnených konateľom nad rámec jeho obmedzení. Určitou výhodou takéhoto interného obmedzenia však môže byť vnútorný zodpovednostný vzťah, prípadne dohodnuté sankcie za porušenie podmienok vyplývajúcich zo spoločenskej zmluvy, či obmedzení konateľa dohodnutých v stanovách.Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Nominee Director ( konateľ)

Jedná sa o formálne menovaného riaditeľa (konateľa) spoločnosti, ktorého meno je uvedené na všetkých oficiálnych verejných dokumentoch.
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Zápisnica z valného zhromaždenia

V prípade, že spoločnosť s.r.o., má viacero spoločníkov, ak chce vo svojej spoločnosti vykonať zmeny, napr. zmenu sídla, konateľa, zmenu obchodného mena a pod., musí vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia.