• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Platcovia DPH musia znovu do 30.11.2021 zaregistrovať svoje bankové účty na daňovom úrade
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Platcovia DPH musia znovu do 30.11.2021 zaregistrovať svoje bankové účty na daňovom úrade

2.11.2021

Novela zákona o povinnosti registrácie bankových účtov bola finálne schválená v parlamente len 27.10.2021 a účinnosť nadobúda už 15.11.2021. Ide v podstate o rovnakú povinnosť, ktorá bola zrušená len v roku 2020.
Podľa schválenej novely majú platitelia DPH povinnosť oznámiť do 30.11.2021 Finančnému riaditeľstvu SR na špeciálnom tlačive každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane z pridanej hodnoty.

Kto je teda povinný registrovať bankový účet ?

Povinnosť oznámiť daňovému úradu číslo bankového účtu sa vzťahuje len na platiteľov DPH. Oznamovať budú platitelia DPH tie účty, ktoré využívajú na príjem platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom DPH, aj na odosielanie platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom DPH.

Už registrovaný platitelia DPH budú musieť daňovému úradu oznámiť novozriadený bankový účet bezodkladne odo dňa, kedy si tento bankový účet zriadia.

Nový platitelia DPH, si budú musieť túto povinnosť splniť bezodkladne odo dňa registrácie za platiteľa DPH.

Tie subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH k 15. novembru 2021, majú povinnosť oznámiť všetky účty, ktoré využívajú na podnikanie podliehajúce DPH, do 30. novembra 2021.

V prípade ak platiteľ DPH bude chcieť na podnikanie používať aj iné účty, ako tie ktoré už daňovému úradu oznámil, je najskôr pred ich použitím potrebné tieto účty oznámiť finančnému riaditeľstvu.

Povinnosťou bude taktiež oznámenie akejkoľvek zmeny oznámeného bankového účtu a to bezodkladne odo dňa vykonania zmeny.

Povinnosť oznamovať bankové účty sa nevzťahuje na platiteľa DPH, ktorý je poskytovateľom platobných služieb napr. banky.

Čísla bankových účtov platiteľov DPH budú verejne dostupné

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webe sprístupnilo aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej hodnoty. Verejné dostupné údaje budú obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo číslo účtu vedeného u zahraničného poskytovateľa platobných služieb podľa toho, ktorý má platiteľ dane z pridanej hodnoty zriadený.

Taktiež bude zverejnené aj číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt (tzv. „osobný účet daňovníka“), na ktorý tento daňový subjekt uhrádza dane.

Vrátenie nadmerného odpočtu len na zaregistrovaný bankový účet

Nakoľko štát eviduje niekoľko tisíc podozrivých firiem a Finančná správa dokonca u cca 10-tisíc platiteľov DPH neeviduje žiadny bankový účet po novom daňový úrad bude vracať nadmerné odpočty DPH alebo ich časti len na niektorý z bankových účtov, ktorý má platiteľ DPH zaregistrovaný na daňovom úrade.

Ak sa má platiteľovi DPH vrátiť nadmerný odpočet alebo jeho časť a platiteľ DPH nemá na daňovom úrade zaregistrovaný žiadny bankový účet, daňový úrad mu nebude musieť vrátiť nadmerný odpočet dovtedy, kým si túto povinnosť nesplní

Zmeny nadobúdajú účinnosť od 15. novembra 2021 a 1. januára 2022

Novela zákona o DPH v súvislosti s oznamovaním bankových účtov daňovému úradu nadobúda účinnosť od 15. novembra 2021.

Všetci tí ktorí sú k 15. novembru 2021 platiteľmi DPH majú povinnosť oznámiť daňovému úradu bankový účet používaný na podnikanie do 30. novembra 2021. Na splnenie tejto povinnosti bude slúžiť samostatný elektronický formulár sprístupnený na portáli Finančnej správy. Finančná správa by však mala zabezpečiť predvyplnenie tlačiva z údajov, ktoré má už k dispozícii.

Ak platiteľ na tlačive uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zábezpeka na DPH

Týka sa vymedzeného okruhu osôb, ktoré podali žiadosť o registráciu na daň podľa §4 ods. 1. až 4. zákona o DPH (povinná aj dobrovoľná registrácia). Vzťahuje sa iba na zdaniteľné osoby so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku.
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.